โครงการอบรม/สัมมนา ประจำปี 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร
วันที่จัด
หลักสูตรการผลิตสื่อการสอน Electronics   1-5 มิ.ย. 2552
การประชุมนานาชาติด้าน e-Learning ปี 2551   20-21 พ.ย. 2551
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ข้อมูลโดย: งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน