โครงการอบรม/สัมมนา ประจำปี 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร
วันที่จัด
โครงการประชุม เรื่อง แนวทางการนำทรัพยากรไปใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของ มก.    29 มิ.ย. 2553
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2553    24-27 พ.ค. 2553
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลด้านประกันคุณภาพฯ    26 ต.ค. 2552
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ข้อมูลโดย: งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน