โครงการอบรม/สัมมนา ประจำปี 2554
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน

หลักสูตร
วันที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการสร้างงานกราฟฟิกและตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 25 - 26 พ.ค. 54
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการสร้างเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla 23 - 24 พ.ค. 54
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศและการปรับปรุงฐานข้อมูล
    ด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าในการทางานของเครือข่ายนักวิชาการศึกษา มก.”
28 ต.ค. 2553
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ข้อมูลโดย: งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน