โครงการอบรม/สัมมนา ประจำปี 2555 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน

หลักสูตร
วันที่จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร : ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านเว็บ (M@xLearn)   7 มิถุนายน 2555
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร : การจัดทำโปสเตอร์วิชาการด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator   7 - 8 มิถุนายน 2555
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ข้อมูลโดย: งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน