โครงการเรียนล่วงหน้า มก. ปีการศึกษา 2551
กำหนดการเรียนและการสอบ
วิชาที่เปิดสอน
วัน-เวลาเรียน
วันสอบ
กลางภาค
ปลายภาค
  คณิตศาสตร์
  เคมี
  ชีววิทยา
  ฟิสิกส์
วันเสาร์
08.00 - 12.00 น.
วันเสาร์
13.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์
08.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์
13.00 - 17.00 น.
20 ก.ย. 51 เช้า
27 ก.ย. 51 เช้า
21 ก.ย. 51 เช้า
28 ก.ย. 51 เช้า
17 ม.ค. 52 เช้า
24 ม.ค. 52 เช้า
18 ม.ค. 52 เช้า
25 ม.ค. 52 เช้า
เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2551 - วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2551

ข้อมูลการรับสมัคร
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

แก้ไข : 4 ส.ค.51

แผนที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
คณะวิทยาศาสตร์
ณ ห้องทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2

คลิ๊กภาพ !!