คณะมนุษยศาสตร์

(350xxx – 399xxx)

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (352)

 

352111  หลักนิเทศศาสตร์ทั่วไป (General Principles of Communication Arts)             3(3-0)

                        หลักและทฤษฎีในการสื่อสาร บทบาท และผลสืบเนื่องจากการสื่อสารระหว่างบุคคลและมวลชน รูปแบบการสื่อสารมวลชนในสังคม

352141  การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น(Introduction to Journalism)                                3(3-0)

                        บทบาท หน้าที่ และวิวัฒนาการของหนังสือพิมพ์ ความหมาย รูปแบบและองค์ประกอบของหนังสือพิมพ์ อิทธิพลของระบบสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลกระทบต่อหนังสือพิมพ์ สิทธิ และเสรีภาพ และความรับผิดชอบของหนังสือพิมพ์

352212  วาทนิเทศเบื้องต้น  (Introduction to Speech Communication)                       3(2-3)

                        ความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานสำหรับการพูด และการฟังให้สัมฤทธิ์ผล การเตรียมการพูดและวิธีการพูดตามจุดมุ่งหมาย ประเภทต่างๆ ของการพูด หลักการฟังที่ถูกต้อง รวมทั้งหลักการและวิธีการประชุม การอภิปรายกลุ่มแบบต่างๆ การสัมภาษณ์ ปาฐกถา และโต้วาที

352213  การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ  (Persuasive Communication)                   3(3-0)

                        ศึกษาถึงลักษณะและวิธีการโน้มน้าวใจ โดยการใช้สื่อต่างๆ เช่น สื่อสารมวลชน และการติดต่อระหว่างบุคคล นอกจากนั้นยังศึกษาถึงองค์ประกอบที่สำคัญทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจอีกด้วย

352214  คอมพิวเตอร์เพื่องานสื่อสารมวลชน  (Computer for Communication Arts)        3(2-3)

การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่องานสื่อสารมวลชน งานสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์นิตยสาร เอกสารเผยแพร่ การผลิตงานประเภทกราฟฟิก มัลติมีเดีย วีดิทัศน์ สไลด์ ภาพ ตัวอักษร และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

352221  การประชาสัมพันธ์ I (Public Relations I)                                                3(3-0)

                        ความหมาย ประวัติ วิวัฒนาการและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์  ตลอดจนบทบาทวัตถุประสงค์ อิทธิพลและความรับผิดชอบของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสังคม กลุ่มเป้าหมายและกระบวนการในการดำเนินการ ตลอดจนความสำคัญของประชามติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ และจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

352231  การโฆษณา I  (Advertising I)                                                           3(3-0)

                        ความหมาย วัตถุประสงค์ บทบาทวิธีการเกี่ยวกับการโฆษณา ตลอดจนหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ ทฤษฎีและวิธีการโฆษณา อิทธิพลของการโฆษณาต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา

352241  การสื่อข่าวและเขียนข่าว  (Reporting and News Writing)                         3(2-3)

             พื้นฐาน : 352141

                        หลักสำคัญขั้นพื้นฐานในการหาข่าว การประเมินค่าข่าว รูปแบบการเขียนข่าวประเภทต่างๆ การเสนอเบื้องหลังข่าว การวิเคราะห์ วิจารณ์ข่าว ความรับผิดชอบและจริยธรรมของนักข่าว มีการศึกษานอกสถานที่

352242  การถ่ายภาพเพื่อวารสารศาสตร์  (Photojournalism)                                3(2-2)

                        ความรู้พื้นฐานในการถ่ายภาพข่าว อุปกรณ์ และเครื่องมือในการถ่ายภาพ เสนอภาพที่เหมาะสมทางสื่อสารมวลชน มีการศึกษานอกสถานที่

352243  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์  (Typography)                                       3(3-0)

หลักการและกระบวนการพิมพ์ การออกแบบ และจัดทำสิ่งพิมพ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการพิมพ์ ความสำคัญและบทบาทของการพิมพ์ที่มีต่อปัจเจกบุคคลและสังคม

352251  การกระจายเสียงเบื้องต้น  (Introduction to Broadcasting)                       3(3-0)

                        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายเสียงทั้งวิทยุและโทรทัศน์ ศึกษาประวัติ และวิวัฒนาการด้านการกระจายเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ บทบาทและอิทธิพลของการกระจายเสียง หน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อการกระจายเสียงต่อสังคม เทคนิคและการจัดรายการเบื้องต้น352261  การภาพยนตร์เบื้องต้น  (Introduction to Films)                                    3(3-0)

                        ประวัติและวิวัฒนาการของภาพยนตร์ หลักพื้นฐานที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตภาพยนตร์ การวางแผนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และกระบวนการถ่ายทำศิลปะการจัดแสดง เสียง จิตวิทยา และศัพท์วิชาการด้านภาพยนตร์ ตลอดจนการตัดต่อและการเขียนบทภาพยนตร์เบื้องต้น

352311  กฎหมายสื่อมวลชน  (Mass Communication Law)                                     3(3-0)

            พื้นฐาน : 352111

                        กฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนที่สำคัญ

352312  ศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน  (Art for Mass Communication)                    3(2-2)

             พื้นฐาน  :  352111

                        ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน      ในการที่จะใช้สื่อความหมายได้ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลทางการสื่อสาร

352313  การสื่อสารในองค์การ  (Organizational Communication)                         3(3-0)

                        บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารในองค์การ โครงสร้าง หน้าที่  ประเภท และ

ลักษณะต่างๆ ของการสื่อสารภายในองค์การ การจัดระบบการสื่อสารในองค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลของความก้าวหน้าในองค์การนั้น ๆ

352314  การสื่อสารและมติมหาชน  (Communication and Public Opinion)                 3(3-0)

                        ความหมาย ลักษณะการก่อตัวและวิวัฒนาการของมติมหาชน บทบาทของการสื่อสารและสื่อมวลชนในการก่อตัวและเปลี่ยนแปลงมติมหาชน การสำรวจมติมหาชน การโฆษณาชวนเชื่อ เทคนิคและวิธีการโฆษณาชวนเชื่อ  การปฏิรูปความคิดและปฏิบัติการสงครามจิตวิทยา    

352315  ทฤษฎีสื่อสารมวลชน  (Theories of Mass Communication)                          2(2-0)

                        ทฤษฎีและแนวคิดร่วมสมัย เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และอิทธิพลของการสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมและปัจเจกบุคคล  การนำทฤษฎีมาใช้อธิบายผลกระทบจากสื่อมวลชนต่อสังคม

352316  การวิเคราะห์ผู้รับสารสื่อสารมวลชน                                                   3(3-0)

            (Target Audience Analysis in Mass Communication)

            พื้นฐาน  : 352111

                        การวิเคราะห์ผู้รับสาร ตามลักษณะโครงสร้างทางสังคม ทางจิตวิทยา การเมือง และวัฒนธรรม กระบวนการรับรู้ และพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้รับสารสื่อสารมวลชน

352317  พฤติกรรมการสื่อสาร  (Communication Behavior)                                 3(3-0)

                   แนวคิดเบื้องต้นด้านพฤติกรรมการสื่อสาร ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสาร ผลของพฤติกรรมการสื่อสารในเชิงจิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม ประเภทของพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน กับพฤติกรรมการสื่อสาร

352318  การรู้เท่าทันสื่อ  (Media literacy)                                                      3(3-0)

                   องค์ประกอบ ลักษณะและความหมายของสารในสื่อ หลักและเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมิน คุณค่าของสาร การเลือกรับสาร ผลกระทบของอุตสาหกรรมสื่อต่อสังคมและวัฒนธรรม การนำการรู้เท่าทันสื่อไปบูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

352321  การประชาสัมพันธ์ II (Public Relations II)                                           3(3-0)

               พื้นฐาน  : 352221

                        การดำเนินงานของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร บทบาทและหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อหน่วยงานและต่อสังคม การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อกลุ่มประชาชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของกลุ่มต่างๆ รวมทั้งปัญหาและแนวโน้มของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย

352322  การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  (Public Relations Techniques)                  3(3-0)

                        สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ข้อดีและข้อจำกัดแต่ละประเภท วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน การใช้และการประเมินผลสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์

352323  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  (Writing for Public Relations)                  3(2-2)

               พื้นฐาน  : 352221

                        หลักทฤษฎีและฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการเขียนแบบ การรวบรวมข้อมูลเรื่องราวข่าวสาร การเขียนข่าวแจก การเขียนสคริพท์ การเขียนสุนทรพจน์

352331  ศิลปะและการออกแบบโฆษณา    (Art and Advertising Design)                3(2-2)

            พื้นฐาน  :  352231

                        หลักเกณฑ์เบื้องต้นของพาณิชยศิลป์ การออกแบบที่มีผลสัมฤทธิ์ในการดึงดูดความสนใจและมีผลต่อการโน้มน้าวใจ กลุ่มชนที่เป็นเป้าหมายของการโฆษณา

352332  การสร้างงานโฆษณา   (Advertising Creativity and Production)                    3(2-2)

            พื้นฐาน  :  352331

                        ขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ภาพและข้อความต่างๆ ที่จะสร้างข้อความสื่อสารในชิ้นโฆษณา ตลอดจนศึกษาหลักการและเทคนิคพิเศษต่างๆ ในการสร้างภาพยนตร์โฆษณา การจัดทำโฆษณาทางวิทยุและการทำโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์แบบต่างๆ  

352333  การสื่อสารการตลาด  (Marketing Communication)                                3(3-0)

                   หลักการสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารด้วยผลิตภัณฑ์  การวางแผนการสื่อสารการตลาด และเครื่องมือการสื่อสารการตลาด

352341  การเขียนบทบรรณาธิการและบทวิจารณ์    (Editorial and Critical Writing)       3(3-0)

               พื้นฐาน  :  352241

ทฤษฎีและหลักการเขียน การวิเคราะห์และวิจารณ์บทบรรณาธิการ คอลัมน์           บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ สารคดี บทบรรณาธิการ ที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

352351  การผลิตรายการวิทยุ I  (Radio Program Production I)                            3(2-2)

             พื้นฐาน  : 352251

                        องค์ประกอบและกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ การใช้และระวังรักษาอุปกรณ์ การเตรียมบทวิทยุและฝึกการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

352352  การเสนอข่าววิทยุและโทรทัศน์ (Radio and Television News Reporting)      3(2-2)

             พื้นฐาน  :  352241

                        การเขียนข่าววิทยุและโทรทัศน์ ข้อแตกต่างระหว่างข่าววิทยุ ข่าว โทรทัศน์และข่าวหนังสือพิมพ์ การเรียบเรียงข่าววิทยุและโทรทัศน์จากต้นฉบับฝึกการเสนอรายการข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์

 

 

 

352353  การเขียนบทวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์                                           3(2-2)

            (Scriptwriting for Radio, Television and Films)

                พื้นฐาน  :  352251 และ 352261

                        รูปแบบและแนวการเขียนบทวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ บทละคร บทโฆษณา วิเคราะห์และวิจารณ์บทวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ในปัจจุบัน

352354  การผลิตรายการโทรทัศน์ I  (Television Program Production I)                 3(2-2)

            พื้นฐาน : 352251

ระบบก่อกำเนิดและการส่งสัญญาณโทรทัศน์ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในกระบวนการผลิตรายการ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง การทำงาน วิธีใช้ การระวังรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ การใช้อุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ ทั้งในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ ตลอดจนผลิตรายการโทรทัศน์สั้นๆ

352411  สื่อสารพัฒนาการ  (Development Communication)                                3(3-0)

            พื้นฐาน  :  352111

                            บทบาทหน้าที่ของสื่อประเภทต่างๆ ที่มีต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

352412  จริยธรรมสื่อมวลชน  (Ethics of the Mass Media)                                     2(2-0)

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพและจริยธรรมของสื่อมวลชนในสังคมประชาธิปไตย กระบวนการตัดสินใจทางศีลธรรมของพลเมือง กรณีศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนในสังคมไทย        

352413  การวางแผนและประเมินผลสื่อมวลชน                                                3(3-0)

             (Communication Planning and Evaluation)

             พื้นฐาน : 352111, 352141, 352251

การวางแผนและการประเมินผล การจัดการงานสื่อสารมวลชน การสร้างโครงการ    สื่อสาร หลักเศรษฐศาสตร์ในการวางแผนและการจัดการ การกำหนดรูปแบบและแผนปฏิบัติการ การประเมินผลโครงการ การเขียนโครงการและการรายงาน

352421  การวางแผนงานประชาสัมพันธ์  (Public Relations Planning)                    3(3-0)

           พื้นฐาน  :  352321

                        แนวคิด หลักการ และกระบวนการในการวางแผนงาน งานประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของหน่วยงาน ประเภทของการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการวัดการประเมินผลการวางแผนงาน

 

352431  การโฆษณา II  (Advertising II)                                                             3(3-0)

                พื้นฐาน :  352231

                        ศึกษากระบวนการวางแผนรณรงค์ทางการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย โดยนำหลักการและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ทั้งหมด

352434  การเขียนบทโฆษณา  (Advertising Writing)                                             3(2-2)

            พื้นฐาน  :  352231

                        ฝึกเขียนบทโฆษณาสำหรับหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ป้ายโฆษณา บทวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์

352435  การบริหารการโฆษณา  (Advertising Administration)                                 3(3-0)

           พื้นฐาน : 352231

                   หลักการบริหารการโฆษณา การบริหารสำนักงานตัวแทน การจัดการองค์กรและบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ การจัดการด้านสื่อ การวิจัยและประเมินผล สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารการโฆษณา แนวโน้มของธุรกิจโฆษณาในประเทศไทย

352436  การจัดการงานบริการลูกค้าในงานโฆษณา                                            3(3-0)

(Client Service Management in Advertising)                              

           พื้นฐาน : 352231

                   ความรู้เบื้องต้นทางการตลาดสำหรับผู้ประสานงานลูกค้า บทบาทและความรับผิดชอบของฝ่ายบริการลูกค้า การรวบรวมข้อมุลทางการโฆษณาจากลูกค้า การประสานงานของฝ่ายบริการลูกค้ากับหน่วยงานภายในและภายนอก กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า การนำเสนองานโฆษณา ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของการจัดการงานบริการลูกค้าในงานโฆษณา

352441   การบรรณาธิกรณ์นิตยสาร  (Magazine Editing)                                   3(2-3)

             พื้นฐาน  : 352241

                        หลักการจัดทำนิตยสาร การวางแผนเพื่อจัดทำนิตยสารประเภทต่างๆ การตกแต่งต้นฉบับ การคัดเลือกเนื้อหา เตรียมต้นฉบับ ตรวจแก้ เขียนเรื่องการใช้ตัวอักษร การเลือกภาพ การวาดรูป การเข้าหน้า รวมถึงความรู้เบื้องต้นทางการผลิตและจำหน่าย

352442  การจัดการระบบงานหนังสือพิมพ์  (Newspaper Management)                      3(3-0)

            พื้นฐาน  :  352141

                        ระบบงานและเทคนิคการจัดการกิจการหนังสือพิมพ์ นโยบายการตลาด การเงิน และการจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน

 

 

 

352451  การผลิตรายการวิทยุ II  (Radio Program Production II)                              3(1-4)

             พื้นฐาน  :  352351

                        กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง   การวางแผน การผลิตรายการ การประเมินผลรายการ ปัญหาและการแก้ปัญหาในการผลิตรายการ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

352452  การจัดการระบบงานวิทยุและโทรทัศน์   (Radio and Television Management)  3(3-0)

             พื้นฐาน  :  352251

                        ระบบงานและเทคนิคการจัดการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ บุคลากร การจัดรายการ การจัดจำหน่าย การโฆษณาและนโยบายทั่วไป

352454  การผลิตรายการโทรทัศน์ II  (Television Program Production II)                   3(1-4)                  พื้นฐาน  :  352354

กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผน  การผลิตรายการ การประเมินผลรายการ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และการฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

352491  วิธีการวิจัยทางสื่อสารมวลชน                                                           3(3-0)

            (Research Methods in Mass Communication)

            พื้นฐาน : 352111

                             แนวคิดและหลักการทางด้านการวิจัย ประเภทของการวิจัย และการเขียนรายงาน การวิจัยที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับสาขาสื่อสารมวลชน

352497  สัมมนา (Seminar)                                                                                  1  

                             การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางสื่อสารมวลชนในระดับปริญญาตรี

352498  ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)                                                               1

                             การศึกษาค้นคว้าทางสื่อสารมวลชนระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็น     รายงาน

352499  ฝึกงาน  (Internship)                                                                            1

                             การฝึกงานทั่วไปในสาขาวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

                       

 

 

 

 

สาขาวิชาการแสดง (353)

 

353111      หลักและศิลปะในการพูดและการแสดง                                                3(3-0)

(Principles and Art of Speaking and Performing)

                        ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักและศิลปะในการพูด การฝึกเสียงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การฝึกการหายใจและใช้ระบบเสียงที่ถูกต้องในการพูดและการเปล่งเสียงในการแสดง ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้ภาษาท่าทางเพื่อสื่อความหมายในแง่ของศิลปะการแสดง

353131  การแสดงเบื้องต้น  (Introduction to Acting)                                             3(2-2)

                        ทฤษฎีและฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อสื่อความหมาย การเปล่งเสียงโดยหายใจให้ถูกต้องและการพูดบนเวที

353241  การจัดการแสดงเบื้องต้น  (Introduction to Play Production)                    3(2-2)

                        เทคนิคการแสดงและการฝึกขั้นพื้นฐาน 6 อย่าง ได้แก่ การจัดการแสดง การกำกับเวที เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า แสงและเสียง

353231  การแสดง I  (Acting I)                                                                        3(1-4)

           พื้นฐาน : 353131

                         ฝึกแสดงละครในชั้น ได้แก่ การละเล่นสลับฉาก เพื่อฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์และละครฉาก ความยาวประมาณ 5 – 10 นาที เพื่อศึกษาบทบาทของตัวละครและฝึกการแสดง

 

 

สาขาวิชาภาษาเขมร (354)

 

354311      ภาษาเขมร I  (Cambodian I)                                                            3(3-0)

                        หลักไวยากรณ์ภาษาเขมร พูด และแปลงประโยคง่าย ๆ จากภาษาเขมรเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร

354312  ภาษาเขมร II  (Cambodian II)                                                          3(3-0)

           พื้นฐาน : 354311

                        การอ่าน พูด เขียน และแปลภาษาเขมรขั้นสูง

354411  ภาษาเขมร III  (Cambodian III)                                                            3(3-0)

พื้นฐาน : 354312

                        การอ่านและแปลวรรณกรรมเขมร พูด และแต่งภาษาเขมร เปรียบเทียบไวยากรณ์เขมรกับไวยากรณ์ไทย วิเคราะห์คำภาษาเขมรที่นำมาใช้ในวรรณคดีไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (355)

 

355111  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  I   (Foundation English I)                                    3(3-0)

            พื้นฐาน  :  กำหนดจากผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

โครงสร้างที่สำคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กัน ทั้ง  4  ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง

355112  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II  (Foundation English II)                                    3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355111  หรือกำหนดจากผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

โครงสร้างที่สำคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสาน สัมพันธ์กันทั้ง  4  ทักษะ  เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อ ความหมายได้โดยถูกต้องในระดับที่มีความยากขึ้น

355113  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III  (Foundation English III)                                      3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355112 หรือกำหนดจากผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

โครงสร้างที่สำคัญของภาษา  ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้    ประสานสัมพันธ์กันทั้ง  4  ทักษะ  เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง  ในระดับที่มีความยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น

355114  ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ I (English for Pre-Medical Students I)   3(3-0)

ฝึกอ่านบทความด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จาก ตำรา เอกสารทางวิชาการ วารสารตลอดจนสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ด้วยเทคนิคการอ่านที่สอดคล้องกับลักษณะของบทความนั้น ๆ ฝึกเขียนตลอดจนสรุปสาระสำคัญของบทความ

355115  ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ II(English for Pre-Medical Students II) 3(3-0)

            พื้นฐาน :  355114

ฝึกอ่านจับใจความสำคัญ  จดบันทึกย่อ  ศึกษาโครงสร้างทางภาษา  ฝึกเขียนสรุป และความเรียงสั้น ๆ

355211  โครงสร้างภาษาอังกฤษ  I  (English Structure I)                                    3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355113  หรือกำหนดจากผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาเขียนจากบทความหรือเรื่องที่ตัดตอนมา  ซึ่งมีความยาก

ง่ายของภาษาอยู่ในระดับปานกลางให้เห็นและเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในประโยค

และระหว่างประโยคเพื่อเป็นฐานในการอ่าน  การเขียน และการแปล

 

 

 

355212  โครงสร้างภาษาอังกฤษ  II  (English Structure II)                                   3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355211

วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาเขียนจากบทความหรือเรื่องที่ตัดตอนมา  ซึ่งมีความยากง่ายของภาษาอยู่ในระดับที่ยากและสลับซับซ้อนขึ้น ให้เห็นและเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในประโยคและระหว่างประโยคเพื่อเป็น พื้นฐานในการอ่าน การเขียน และการแปล

355221  การอ่านภาษาอังกฤษ  I  (English Reading I)                                           3(3-0)

              พื้นฐาน  :  355113 หรือ กำหนดจากผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

                        ฝึกอ่านในใจให้สามารถเข้าใจโดยตรงจากภาษาอังกฤษ  โดยไม่ต้องอาศัยการแปลเป็นภาษาไทย  ฝึกศิลปะการอ่านออกเสียง และขยายวงศัพท์ให้กว้างขวางขึ้น

355222  การอ่านภาษาอังกฤษ  II  (English Reading II)                                          3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355221

                        ฝึกอ่านและเก็บใจความสำคัญ  อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ศึกษาศัพท์ สำนวนที่เป็นประโยชน์ในด้านการเขียนและพูด

355223  การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน                                           3(3-0)

           (Reading for Mass Communications in English)

           พื้นฐาน  :  355113 หรือ กำหนดจากผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

                        การอ่านสิ่งตีพิมพ์ภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน  ข่าวโฆษณา บทความหนังสือพิมพ์และแมกกาซีน  ข่าวจากโทรพิมพ์ และการพิสูจน์อักษร  โดยเน้นวิธีอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ  สำนวนและลีลาการเสนอข่าวและบทความ

355224  อังกฤษวิชาการ  (Technical English)                                                     3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355113  หรือ กำหนดจากผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

                        ฝึกฝนทักษะการอ่านเพื่อให้นิสิตได้คุ้นเคยกับศัพท์ในตำราเรียน วารสาร  และสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ

355225  การอ่านสารจริงภาษาอังกฤษ (Reading Authentic English Materials)          3(3-0)

              พื้นฐาน  : 355113

                        ฝึกอ่านสารจริงประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการอ่านที่สอดคล้องกับลักษณะของสารจริงแต่ละประเภท  ศึกษาลักษณะ และจุดมุ่งหมายของสารจริงแบบต่าง ๆ เช่น  คู่มือการใช้สิ่งของ  ต่าง ๆ  ป้ายประกาศ  แผ่นพับที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ โฆษณา  ตาราง  จดหมาย  บันทึกข้อความ  บัตรเชิญ  บัตรอวยพร  ข่าว  ศึกษาคำศัพท์ และลักษณะภาษาและโครงสร้างที่ปรากฏอยู่ในสารจริง

 

 

 

355231  การเขียนภาษาอังกฤษ I  (English Writing I)                                         3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355113  หรือกำหนดจากผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

                        เขียนเลียนแบบจากตัวอย่างที่ดี ฝึกฝนโครงสร้างประโยค การใช้คำ  ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคให้แม่นยำ  วิธีดำเนินเรื่อง  การลำดับใจความเรื่อง  ความคิดและเหตุผล

355232  การเขียนภาษาอังกฤษ  II (English Writing II)                                       3(3-0)

             พื้นฐาน  :  355231

                        ฝึกเขียนสำนวนภาษาพูด บทสนทนา เป็นสำนวนภาษาเขียนที่เป็นความเรียงหรือในทำนองกลับกัน  สรุปเรื่องที่อ่านหรือฟังจากเทป เขียนบรรยายภาพ     แต่งเรื่องจากชุดการ์ตูน หรือแต่งบทสนทนาในภาพชุดการ์ตูน  เขียนจดหมายส่วนตัว เขียนบันทึกสั้นอย่างไม่เป็นทางการ

355233  การเขียนโต้ตอบ  ภาษาอังกฤษ  (English Correspondence)                     3(3-0)

            พื้นฐาน  :  355113  หรือกำหนดจากผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

                        การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ เน้นในเรื่องแบบฟอร์ม ศัพท์ สำนวน    ศิลปะการเขียนจดหมายสมัครงานและวิธีการทำประวัติส่วนตัว    

355234  การเขียนรายงาน  ภาษาอังกฤษ (Report Writing in English)                     3(3-0)

พื้นฐาน  :  355113  หรือกำหนดจากผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

                        การเขียนรายงานที่เป็นทางการ  วิธีหาและเก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ วิธีรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นรายงานที่สมบูรณ์

355241  การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ I (English Listening-Speaking I)                       3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355113  หรือกำหนดจากผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

                        ฝึกฟังระบบเสียง  การเน้นเสียงหนักเบา  ทำนองเสียง  จังหวะ  และการแยกกลุ่มคำโดยถูกต้อง  ฝึกพูดสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านสำเนียง และการใช้ภาษา

355242  การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ  II  (English Listening-speaking  II)                   3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355113  หรือกำหนดจากผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

                        ฝึกฟังข้อความ บทสนทนา  บทละครสั้น  ที่มีระดับภาษาปานกลาง จากเจ้าของภาษาและคนชาติอื่นที่พูดภาษาอังกฤษ  ฝึกพูดโดยรู้จักใช้สำนวน  สร้อยคำ  คำอุทาน  วลี สำนวนการขอร้อง การตอบรับ การเห็นด้วย หรือการปฏิเสธอย่างสุภาพ ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏตามธรรมชาติของภาษาพูดในการ     สนทนา

 

 

 

355243  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวีดิทัศน์                                               3(3-0)

           (Communicative English Through Video)

           พื้นฐาน  :  355113

                        ฝึกฟัง พูดสำนวนภาษา บทสนทนาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำ วันจากข่าวโทรทัศน์  รายการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ภาพยนตร์โฆษณา  การรายงานอากาศ     บทสนทนาในภาพยนตร์ และละครจากวีดิทัศน์

355244 ภาษาอังกฤษจากเพลง (English Through Songs)                                       3(3-0)

พื้นฐาน : 355113

ฝึกทักษะการฟัง และการพูด โดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อช่วยใน การถ่ายทอดความหมาย การนำศัพท์และสำนวนจากบทเพลงไปใช้ในชีวิต ประจำวันให้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน การเน้นจังหวะให้เหมาะสมกับ ลีลาและท่วงท่าในการพูด เพื่อให้สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง

355251  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                                              3(3-0)

           (Communicative English for Careers)

            พื้นฐาน  :  355113

                        ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในงานอาชีพโดยทั่วไป  บันทึกข้อความ โฆษณา โทรเลข ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

355252  ภาษาอังกฤษเพื่อนักกีฬาและผู้ตัดสิน (English for Athletes and Referees)      3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355113

                   ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในหนังสือ บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การใช้ภาษาอังกฤษในหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬา และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน

355253  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออก  (English for Exporting)                              3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355113

                   ฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การพูดและการถกปัญหาเกี่ยวกับการส่งออก รวมถึงการโต้ตอบทางโทรศัพท์ การเขียนเทเล็กซ์ การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ระเบียบวาระการประชุม และบันทึกการประชุม

355261  ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบข้อสอบมาตรฐาน                                   3(3-0)

            (English for Standardized Tests : TOEFL)

           พื้นฐาน  :  355113

                        ฝึกความเข้าใจในการฟัง โครงสร้างไวยากรณ์ ความสามารถในการเขียนความเข้าใจในการอ่านพร้อมคำศัพท์  เหมาะกับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวทดสอบข้อสอบมาตรฐานเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ และสถาบันชั้นสูงขั้นบัณฑิตศึกษาในประเทศ  

355262  ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์  (English for Tourist Guides)                    3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355113

                        ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนศัพท์ สำนวน และประโยคเกี่ยวกับ            ความรู้ทางศาสนา ประเพณี ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และศิลปะต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินชีวิตของคนไทยที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์

355311  โครงสร้างภาษาอังกฤษ  III  (English Structure III)                                3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355212

                        วิเคราะห์ภาษาอย่างลึกซึ้ง ให้เข้าใจระบบ วิธีการและกลไกที่ใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดความหมาย  วิธีการถ่ายทอดใจความหรือความคิดออกมาในรูปแบบโครงสร้างของประโยคที่ต่างกัน  ตลอดจนระดับชั้นเชิง  ความเหมาะสมในการใช้ภาษาและประเภทต่าง ๆ ของภาษา

355321  การอ่านภาษาอังกฤษ  III  (English Reading  III)                                   3(3-0)

             พื้นฐาน  :  355222

                        ฝึกอ่านบทความทางวิชาการ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สารคดี วรรณกรรมร่วมสมัยหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ศึกษาศัพท์  สำนวน  ลีลา ในการเขียนแต่ละประเภทอภิปราย สรุปใจความสำคัญด้วยการพูดหรือเขียน

355322  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์   (Critical Reading in English)                3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355321

                        หลักการวิจารณ์เบื้องต้น  ฝึกวิจารณ์และเขียนรายงานวิจารณ์เกี่ยวกับหนังสือต้นฉบับจริงที่มีภาษาชั้นสูงและมีเนื้อหาน่าสนใจ

355331  การเขียนภาษาอังกฤษ  III   (English Writing  III)                                   3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355232

                        ฝึกเขียนในระดับที่ยากขึ้นทั้งในเชิงภาษาและเนื้อหา  ศึกษาและฝึกเขียนภาษาประเภทต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์  โทรเลข ข้อความเพื่อแสดงความยินดี  เสียใจ และอื่น ๆ จดหมายธุรกิจ  จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อสมัครงาน และการกรอกแบบฟอร์ม

355332  การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ  (English Composition Writing)                  3(3-0)

พื้นฐาน  :  355331

                        หลักและฝึกการเขียนอนุเฉท  เรียงความ  ย่อความ

355341  การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ III  (English Listening-Speaking  III)                  3(3-0)

พื้นฐาน  :  355242

                        ฝึกฟังคำบรรยายเพื่อเก็บใจความสำคัญและจดบันทึก อภิปราย สรุป ย่อความอ่านบทความ หรือหนังสือ เพื่อทำรายงานปากเปล่า ฝึกทักษะเบื้องต้นของการพูดในที่สาธารณะและการเสนอรายงานปากเปล่า

355342  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน  (Public Speaking in English)                  3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355341

                        ฝึกพูดในที่ชุมนุมชน กล่าวคำปราศรัย แสดงปาฐกถา โต้วาที อภิปรายกลุ่มและสัมภาษณ์

355351  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  (English for Employment)                           3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355241

                        ฝึกฟัง พูดและเขียนภาษาที่ใช้ในการสมัครงานอาชีพต่าง ๆ    เทคนิคการพูดโต้ตอบในการสอบสัมภาษณ์และการเขียนใบสมัครงาน

355361  ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว  I  (English for Tourism I)                             3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355211 และ  355241

                        ศัพท์  สำนวนและโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการให้ข้อมูลขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม

355362  ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว  II  (English for Tourism II)                            3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355361

                        การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม

355371  ภาษาอังกฤษการโรงแรม  I (English for Hotel Studies I)                        3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355211 และ 355241

                        ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการพูด และการเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม และภัตตาคาร โดยเน้นการพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

355372  ภาษาอังกฤษการโรงแรม II  (English for Hotel Studies  II)                          3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355371

                        การใช้ภาษาจากเอกสาร  บทความ  ด้านธุรกิจทั่วไปที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  เพื่อสื่อสารและดำเนินการด้านต่าง ๆ ภายใน และภายนอกโรงแรม  อย่างมีประสิทธิภาพ และฟังภาษาอังกฤษสำเนียงต่าง ๆ

355381  ภาษาอังกฤษการเลขานุการ I   (English for Secretarial Science I)                 3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355211 และ 355242

                   ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในหนังสือ เอกสาร บทความ ที่เกี่ยวกับธุรกิจสำนักงานเพื่อประโยชน์ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

355382  ภาษาอังกฤษการเลขานุการ II  (English for Secretarial Science II)               3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355381

                        การพูด การเขียนหนังสือติดต่อโต้ตอบทางด้านธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในวงการธุรกิจทั่วไป และการติดต่อธุรกิจด้วยอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ

355431  ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง I                                                     3(3-0)

           (Advanced Integrated English Language Skills I)

           พื้นฐาน  :  355311 และ 355332

                        ฝึกการใช้ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับสูง โดยอาศัยการสร้างสถานการณ์ ในสภาพที่คล้ายความเป็นจริง   หรือการเสนอโครงการกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งต้องใช้ทักษะทั้ง 4   ประสานสัมพันธ์ ร่วมกัน  การประชุมอภิปราย จดรายงานการประชุม โครงการที่ต้องอ่าน ศึกษาค้นคว้า  อภิปราย ทำรายงานปากเปล่า เขียนรายงาน  เขียนบันทึกข้อความ หนังสือเวียน

355432  ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง  II                                                   3(3-0)

           (Advanced Integrated English Language Skills II)

                        ฝึกการใช้ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับสูงเพิ่มเติม โดยเสริมสร้างทักษะทั้ง 4 ร่วมกันเพื่อให้เกิดความชำนาญ

355461 ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว  III  (English for Tourism III)                              3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355362

                        ฝึกทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน  ในระดับสูงในการติดต่อสื่อสาร และแก้ปัญหา ในสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ในหน้าที่มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับ และพนักงาน เจ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยว และสายการบิน

355471 ภาษาอังกฤษการโรงแรม  III (English for Hotel Studies  III)                     3(3-0)

           พื้นฐาน  :  355372

                        ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในหนังสือ เอกสาร บทความที่เกี่ยวกับการจัดการ และบริหารธุรกิจโรงแรม อุตสาหกรรมโรงแรม และภัตตาคาร เพิ่มพูนทักษะการโต้ตอบและการรายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (356)

 

356111 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น I  (Elementary French I)                                     3(2-3)

                        โครงสร้างที่สำคัญของภาษาฝรั่งเศส ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

356112      ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น II   (Elementary French II)                                      3(2-3)

             พื้นฐาน : 356111

     โครงสร้างของภาษา ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น

356113  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น III  (Elementary French III)                                     3(2-3)

               พื้นฐาน : 356112

                        โครงสร้างของภาษา หลักไวยากรณ์  คำศัพท์ สำนวน การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในระดับ     ที่สูงขึ้น

356114  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น IV  (Elementary French IV)                                 3(2-3)

            พื้นฐาน : 356113

โครงสร้างของภาษา หลักไวยากรณ์ เน้นการอ่าน การเขียน และการสรุปใจความสำคัญจากสิ่งที่อ่าน

356115 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน I   (Foundation French I)                                     3(2-3)

                       โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ เพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

356116  ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน II  (Foundation French II)                                   3(2-3)

               พื้นฐาน : 356115

                        ไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น  ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

356211   โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส I   (French Structure I)                                  3(3-0)

             พื้นฐาน : 356114 หรือ 356116

                        โครงสร้างของภาษาฝรั่งเศส ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในประโยค และรูปประโยคแบบต่าง ๆ

356212  โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส II  (French Structure II)                                   3(3-0)

            พื้นฐาน : 356211

                        โครงสร้างของภาษาฝรั่งเศส การวิเคราะห์รูปประโยคแบบต่าง ๆ จากหนังสือและวารสาร

356221   การอ่านภาษาฝรั่งเศส I   (French Reading I)                                          3(3-0)

            พื้นฐาน : 356114 หรือ 356116

                             เทคนิคการอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น การขยายวงศัพท์และสำนวน การฝึกการอ่านจากบทความต่าง ๆ

356222   การอ่านภาษาฝรั่งเศส II (French Reading II)                                      3(3-0)

                               พื้นฐาน : 356221

                        การอ่านเรื่องที่ซับซ้อนของภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น การเก็บใจความสำคัญ การขยายวงศัพท์      และสำนวน การวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่าน   

356231  ฝรั่งเศสศึกษา   (French Studies)                                                      3(3-0)

                               พื้นฐาน : 356114 หรือ 356116

                            เอกลักษณ์ ประวัติความเป็นมาตลอดจนการดำเนินชีวิตของชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

356241  การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส I  (French Listening - Speaking I)                3(3-0)

             พื้นฐาน : 356114 หรือ 356116

                        การฟัง การพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

356242   การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส II  (French Listening - Speaking II)                 3(3-0)

            พื้นฐาน : 356241

                        การฟัง การเล่าเรื่อง การสรุปและการแสดงความคิดเห็นจากสื่อต่าง ๆ

356311  โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส III  (French Structure III)                                      3(3-0)

                  พื้นฐาน  : 356212

                        โครงสร้างของภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น การวิเคราะห์รูปประโยค ความสัมพันธ์ภายในและระหว่างประโยค

356321  การอ่านภาษาฝรั่งเศส III  (French Reading III)                                         3(3-0)

            พื้นฐาน : 356222

                        การอ่านภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและตีความเพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและใจความที่สำคัญ

356322   การอ่านภาษาฝรั่งเศสเชิงวิจารณ์ (Critical Reading in French)                 3(3-0)

              พื้นฐาน : 356321

                         การอ่านภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สามารถให้ความเห็นเชิงวิจารณ์ เข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เขียน สามารถจำแนกข้อเท็จจริงและความเห็น ชี้ให้เห็นความไพเราะเชิงศิลปะของภาษา

356331   การเขียนภาษาฝรั่งเศส I  (French Writing I)                                        3(3-0)    พื้นฐาน : 356211

                        การใช้ภาษาเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา และสามารถเขียนเรียงความสั้น ๆ

356332  การเขียนภาษาฝรั่งเศส II  (French Writing II)                                       3(3-0)

             พื้นฐาน : 356331

                        การใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเขียนเรียงความในระดับสูงขึ้น และการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ

356341  การสนทนาภาษาฝรั่งเศส I  (French Conversation I)                                  3(3-0)

             พื้นฐาน : 356242

                        การสนทนา การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ

356342  การสนทนาภาษาฝรั่งเศส II (French Conversation II)                            3(3-0)

             พื้นฐาน : 356341

                        การสนทนา การโต้ตอบ เรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบันของโลก

356351  การแปลภาษาฝรั่งเศส I  (French Translation I)                                     2(2-0)

            พื้นฐาน : 356212

                        หลักการแปล ฝึกแปลข้อความสั้น ๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส และจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย

356431  การเขียนความเรียงภาษาฝรั่งเศส (French Composition Writing)                  3(3-0)

             พื้นฐาน : 356332

                        หลักการเขียนเรียงความ โครงสร้างสังเขป และการเขียนเรียงความให้สมบูรณ์      

 356432  การเขียนรายงานภาษาฝรั่งเศส (French Report Writing)                         3(3-0)

            พื้นฐาน : 356431

                        หลักการเขียนรายงาน การค้นคว้าข้อมูลและการเรียบเรียงเป็นรายงานที่สมบูรณ์

356451   การแปลภาษาฝรั่งเศส II  (French Translation II)                                      2(2-0)

            พื้นฐาน : 356351

การแปลบทความและเรื่องสั้น จากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสและจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย

356452      การแปลภาษาฝรั่งเศสเฉพาะประเภท  (Specialized French Translation)      2(2-0)

               พื้นฐาน : 356451

                        การแปลบทความ คำปราศรัย เอกสาร สารคดี และนวนิยาย จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส

356461  ภาษาฝรั่งเศสการท่องเที่ยว (French for Tourism)                                     3(3-0)

           พื้นฐาน : 356241

                        ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในด้านธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยว มีการศึกษานอกสถานที่

356471   ภาษาฝรั่งเศสการโรงแรม  (French for Hotel Studies)                            3(3-0)

              พื้นฐาน : 356241

                       ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ด้านการโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่

356481  ภาษาฝรั่งเศสการเลขานุการ  (French for Secretarial Science)                 3(3-0)

             พื้นฐาน : 356241

                        ภาษาฝรั่งเศสสำหรับวิชาชีพเลขานุการ เน้นภาษาที่ใช้ในงานเลขานุการทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  มีการศึกษานอกสถานที่

356497  สัมมนา  (Seminar)                                                                             1

                       การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาฝรั่งเศสในระดับปริญญาตรี

 

 

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (357)

 

357111  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น I  (Elementary German I)                                      3(2-3)

                        โครงสร้างที่สำคัญของภาษาเยอรมัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

357112  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น II  (Elementary German II)                                 3(2-3)

              พื้นฐาน : 357111

                        โครงสร้างที่สำคัญของภาษาเยอรมัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในระดับที่สูงขึ้น

357113  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น III  (Elementary German III)                               3(2-3)

           พื้นฐาน : 357112

                        โครงสร้างของภาษาเยอรมัน หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น

357114  ภาษาเยอรมันเบื้องต้น IV  (Elementary German  IV)                                  3(2-3)

           พื้นฐาน : 357113

                        โครงสร้างของภาษาเยอรมัน หลักไวยากรณ์ เน้นการอ่าน การเขียน การสรุปใจความสำคัญจากสิ่งที่อ่าน

 

357115  ภาษาเยอรมันพื้นฐาน I  (Foundation German I)                                   3(2-3)

                        โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาเยอรมันเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

 

357116   ภาษาเยอรมันพื้นฐาน II  (Foundation German II)                                 3(2-3)

            พื้นฐาน : 357115

                        หลักไวยากรณ์ภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

357117   ภาษาเยอรมันพื้นฐาน III  (Foundation German III)                               3(2-3)

            พื้นฐาน : 357116

                        การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น การโต้ตอบสนทนา และการแสดงความคิดเห็นทั้งในการเขียนและการพูด

357211  โครงสร้างภาษาเยอรมัน I  (German Structure I)                                       3(3-0)

            พื้นฐาน : 357114 หรือ 357116

                        โครงสร้างของภาษาเยอรมันและ ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในประโยค และรูปประโยคแบบต่าง ๆ

357212  โครงสร้างภาษาเยอรมัน II  (German Structure II)                                      3(3-0)

            พื้นฐาน : 357211

                        โครงสร้างของภาษาเยอรมัน การวิเคราะห์รูปประโยคแบบต่างๆ จากหนังสือและวารสาร

357221  การอ่านภาษาเยอรมัน I  (German Reading I)                                      3(3-0)

           พื้นฐาน : 357114 หรือ 357116

                        เทคนิคการอ่านภาษาเยอรมันเบื้องต้น การขยายวงศัพท์และสำนวน การฝึกการอ่านจากบทความต่างๆ

357222  การอ่านภาษาเยอรมัน II  (German Reading II)                                     3(3-0)

            พื้นฐาน : 357221

                          การอ่านเรื่องที่ซับซ้อนของภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น การเก็บใจความสำคัญ การขยายวงศัพท์และสำนวน การวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่าน

357231    เยอรมันศึกษา  (German Studies)                                                   3(3-0)

             พื้นฐาน : 357114 และ 357116

                        ศึกษาเกี่ยวกับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันด้านภูมิศาสตร์     ประวัติศาสตร์สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตของชาวเยอรมัน

357232    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะและดนตรีเยอรมัน                                  3(3-0)

                 (Introduction to German Art and Music)

                        ศิลปะและดนตรีเยอรมันตั้งแต่สมัยแรกจนถึงสมัยปัจจุบัน

 

 

357241  การฟัง - การพูดภาษาเยอรมัน I  (German Listening - Speaking I)               3(3-0)

                พื้นฐาน : 357114 หรือ 357116

                        การฟัง การพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

357242  การฟัง - การพูดภาษาเยอรมัน II  (German Listening - Speaking II)             3(3-0)

           พื้นฐาน : 357241

                        การฟัง การเล่าเรื่อง การสรุปและการแสดงความคิดเห็นจากสื่อต่างๆ

357251  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                                            3(3-0)

            (Communicative German for Careers)

           พื้นฐาน : 357114 หรือ 357116

                        ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาเยอรมันที่ใช้ในงานอาชีพ

357311  โครงสร้างภาษาเยอรมัน III  (German Structure III)                                3(3-0)

           พื้นฐาน : 357212

                        โครงสร้างของภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น การวิเคราะห์รูปประโยค ความสัมพันธ์ภายในและระหว่างประโยค

357321  การอ่านภาษาเยอรมัน III  (German Reading III)                                   3(3-0)

           พื้นฐาน : 357222

                        การอ่านภาษาเยอรมันในระดับที่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและตีความ เพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อหา และใจความที่สำคัญ

357322  การอ่านภาษาเยอรมันเชิงวิจารณ์    (Critical Reading in German)                 3(3-0)

           พื้นฐาน : 357321

                        การอ่านภาษาเยอรมันในระดับที่สามารถให้ความเห็นเชิงวิจารณ์ เข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เขียน สามารถจำแนกข้อเท็จจริงและความเห็น ชี้ให้เห็นความไพเราะเชิงศิลปะของภาษา

357331  การเขียนภาษาเยอรมัน I  (German Writing I)                                      3(3-0)

           พื้นฐาน : 357212

                        ใช้ภาษาเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา และสามารถเขียนเรียงความสั้น ๆ

357332  การเขียนภาษาเยอรมัน  II  (German Writing II)                                   3(3-0)

           พื้นฐาน : 357331

                        การใช้ภาษาในการเขียนเรียงความในระดับสูงขึ้น และการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ             

357341  การสนทนาภาษาเยอรมัน I  (German Conversation I)                            3(3-0)

           พื้นฐาน : 357242

                        การสนทนา การโต้ตอบ การแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ

 

357342      การสนทนาภาษาเยอรมัน II  (German Conversation II)                              3(3-0)

           พื้นฐาน : 357341

                        การสนทนา การโต้ตอบเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบันของโลก

357351  การแปลภาษาเยอรมัน I  (German Translation I)                                      2(2-0) 

            พื้นฐาน : 357212

                        หลักการแปล ฝึกแปลข้อความสั้น ๆ จากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน

357361   ภาษาเยอรมันจากคอมพิวเตอร์  (German through Computer)                  3(2-2)

             พื้นฐาน : 357114 หรือ 357116

                        การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อการเรียนภาษาเยอรมัน การพิมพ์รายงาน จดหมาย และการใช้คอมพิวเตอร์เข้าสู่เว็บไซต์ของประเทศ  ที่ใช้ภาษาเยอรมัน เพื่อค้นคว้าหาข้อมูล

357362  ภาษาเยอรมันในสื่อมวลชน  (The German Language in Mass Media)        3(3-0)

           พื้นฐาน : 357114 หรือ 357116

                        ภาษาเยอรมันที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนต์

357431  การเขียนความเรียงภาษาเยอรมัน  (German Composition Writing)             3(3-0)

           พื้นฐาน : 357332

                        หลักการเขียนเรียงความ โครงสร้างสังเขป และการเขียนเรียงความให้สมบูรณ์

357432  การเขียนรายงานภาษาเยอรมัน  (German Report Writing)                           3(3-0)

           พื้นฐาน : 357431

                        หลักการเขียนรายงาน การค้นคว้าข้อมูลและการเรียบเรียงเป็นรายงานที่สมบูรณ์

357451       การแปลภาษาเยอรมัน II  (German Translation II)                                2(2-0)

            พื้นฐาน : 357351

                        การแปลบทความและเรื่องสั้น  จากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน

357452   การแปลภาษาเยอรมันเฉพาะประเภท  (Specialized German Translation)      2(2-0)

             พื้นฐาน : 357451

                        การแปลบทความ คำปราศรัย เอกสาร สารคดี และนวนิยายจากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน และจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย

357461      ภาษาเยอรมันการท่องเที่ยว  (German for Tourism)                                3(3-0)

            พื้นฐาน : 357241

                        ภาษาเยอรมันที่ใช้ในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว มีการศึกษานอกสถานที่

357471   ภาษาเยอรมันการโรงแรม (German for Hotel Studies)                              3(3-0)

            พื้นฐาน : 357241

                        ภาษาเยอรมันที่ใช้ด้านการโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่

357481  ภาษาเยอรมันการเลขานุการ (German for Secretarial Science)                 3(3-0)

            พื้นฐาน : 357241

ภาษาเยอรมันสำหรับวิชาชีพเลขานุการ เน้นภาษาที่ใช้ในงานเลขานุการ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน

357497    สัมมนา    (Seminar)                                                                            1

                        การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาเยอรมัน ในระดับปริญญาตรี

 

 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (358)


358111  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I  (Elementary Japanese I)                                    3(5-0)

                             หลักภาษาเบื้องต้น ฟัง พูด  อ่าน เขียนประโยคขั้นพื้นฐาน ศึกษาอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ
358112  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II (Elementary Japanese II)                                   3(5-0)

           พื้นฐาน  :  358111

                             หลักภาษาเบื้องต้น ฟัง พูด  อ่าน  เขียนประโยคขั้นพื้นฐาน  ศึกษาอักษรคันจิ เพิ่มขึ้น

358113      ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น III  (Elementary Japanese III)                                 3(5-0)

           พื้นฐาน  :  358112

ฟัง พูด สนทนา อ่าน เขียนประโยคขั้นพื้นฐาน เน้นเรื่องการใช้คำช่วยและคำกริยานุเคราะห์ในประโยค ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มขึ้น

358211  ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง I  (Intermediate Japanese I)                                      3(5-0)

           พื้นฐาน  :  358113

                   โครงสร้างของประโยคและความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในประโยค ฟัง      พูด อ่าน และเขียน ศึกษาคำศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้น

358212  ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง II  (Intermediate Japanese II)                               3(5-0)

           พื้นฐาน  :  358211

โครงสร้างของประโยค วิเคราะห์รูปประโยคที่ซับซ้อน ฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษาคำศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้น

 

358221  การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I   (Elementary Japanese Reading I)                 3(3-0)

            พื้นฐาน  :  358112

                        อ่านเรื่องสั้น ๆ เพื่อศึกษาหน้าที่ของคำและวลีในประโยคที่ซับซ้อน ศัพท์ และสำนวนภาษา

358222      การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II  (Elementary Japanese Reading II)             3(3-0)

              พื้นฐาน  :  358221

                        อ่านเรื่องที่ยากขึ้นเพื่อให้รู้ศัพท์ สำนวนภาษา และโครงสร้างที่ยากขึ้น

358231  การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I  (Elementary Japanese Writing I)                  3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358112

                        เขียนประโยคภาษาญี่ปุ่นในระดับเบื้องต้นให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

358232      การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II  (Elementary Japanese Writing II)             3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358231

                        เขียนประโยคที่ถูกต้องเรียบเรียงเป็นอนุเฉท

358241      การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  I                                                  2(3-0)

           (Elementary Japanese Listening-Speaking I)  

           พื้นฐาน  :  358112

                        สนทนาเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน ฝึกฟังบทเรียนในห้องปฏิบัติการ

358242      การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  II                                                 2(3-0)

           (Elementary Japanese Listening-Speaking II)  

           พื้นฐาน  :  358241

                        สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน ฝึกฟังบทเรียนในห้องปฏิบัติการ

358311      ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง I  (Advanced Japanese I)                                         3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358212

                        วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาในระดับที่ยากขึ้น ฟัง พูด อ่านและเขียน เพิ่มคำศัพท์และอักษรคันจิ

358312      ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง II  (Advanced Japanese II)                                       3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358311

                        วิเคราะห์รูปประโยคที่มีโครงสร้างของภาษาในระดับที่ยากขึ้น  ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ในประโยคและระหว่างประโยค ฟัง พูด อ่านและเขียน  เพิ่มคำศัพท์ และอักษรคันจิ

 

 

 

 358313  โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น (Japanese Structure)                                        3(3-0)

           พื้นฐาน : 358211

                          โครงสร้างภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับคำ วลีและประโยค

358321      การอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง  I  (Intermediate Japanese Reading I)               3(3-0)

              พื้นฐาน  :  358222

อ่านบทความ เรื่องสั้น ๆ หรือเรื่องที่ตัดตอนมาเพื่อสรุปเนื้อหา จับใจความที่สำคัญ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ศัพท์และสำนวนภาษา

358322      การอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง  II  (Intermediate Japanese Reading II)          3(3-0)

              พื้นฐาน  :  358321

 อ่านบทความ เรื่องสั้น ๆ หรือเรื่องที่ตัดตอนมาที่ยากขึ้น เพื่อสรุปเนื้อหา จับใจความที่สำคัญ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ศัพท์และสำนวนภาษา

358323  ญี่ปุ่นศึกษา  (Japanese Studies)                                                       3(3-0)

           พื้นฐาน : 358211

                        ภูมิศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนาของญี่ปุ่น โดยเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น

358331  การเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง I  (Intermediate Japanese Writing I)             3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358232

                        เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

358332  การเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง II  (Intermediate Japanese Writing II)               3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358331

                        เขียนบรรยายเรื่องต่าง ๆ ในระดับภาษาที่สูงขึ้น

358341      การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง  I                                                  2(3-0)

           (Intermediate Japanese Listening-Speaking I)

            พื้นฐาน  :  358242

                        ฝึกฟัง เล่าเรื่องต่าง ๆ ซักถามและแสดงความคิดเห็น

358342      การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง II                                                  3(3-0)

           (Intermediate Japanese Listening-Speaking II)

           พื้นฐาน  :  358341

                        ฝึกฟัง บรรยายเรื่องต่าง ๆ ซักถามและแสดงความคิดเห็น

358421      การอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง I  (Advanced Japanese Reading I)                       3(3-0)

        พื้นฐาน  :  358322

                        อ่านบทความเพื่อให้เข้าใจศัพท์ สำนวน และความคิดเห็นของผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง

358422      การอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง  II    (Advanced Japanese Reading II)                  3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358421

                        อ่านบทความที่ยากขึ้น  เพื่อให้เข้าใจศัพท์ สำนวน และความคิดเห็นของผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง

358423  การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิจารณ์ I   (Critical Reading in Japanese I)               3(3-0)

              พื้นฐาน  :  358322

                        หลักการวิจารณ์เบื้องต้น อ่านบทความและเรื่องสั้น ๆ ฝึกวิจารณ์

358424      การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิจารณ์ II   (Critical Reading in Japanese II)               3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358423

                        อ่านบทความและเรื่องสั้น ๆ ที่ยากขึ้น ฝึกวิจารณ์

358431      การเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง I  (Advanced Japanese Writing I)                   3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358332

                        เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ สารคดีและอื่น ๆ

358432      การเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง II  (Advanced Japanese Writing II)                  3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358431

                        เขียนแสดงความคิดเห็นในระดับภาษาที่สูงขึ้น

358433      ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  I  (Japanese Written Communication I)               3(3-0)

            พื้นฐาน  :  358332

                        รูปแบบและวิธีการเขียนหนังสือติดต่อ รายงาน ภาษาที่ใช้ในการเขียนแบบต่าง ๆ

358434      ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  II   (Japanese Written Communication II)         3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358433

                        ฝึกการเขียนรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดความชำนาญขึ้น

358441      การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง I                                                      3(3-0)

             (Advanced Japanese Listening-Speaking I)

           พื้นฐาน  :  358342

                        เล่าเรื่องที่กำหนดและที่ไม่ได้กำหนดหัวข้อให้ เสนอความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ

358442      การฟัง-การพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง II                                                  3(3-0)

           (Advanced Japanese Listening-Speaking II)

           พื้นฐาน  :  358441

                        รายงานและอภิปรายเรื่องที่กำหนด

 

358443      การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม I  (Japanese Simultaneous Translation I)          3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358342

                        ฝึกฟังและพูดถ่ายทอดเรื่องง่าย ๆ จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

358444      การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม  II (Japanese Simultaneous Translation II)     3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358443

                    ฝึกฟังและพูดถ่ายทอดข้อความจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

358451  การแปลภาษาญี่ปุ่น I  (Japanese Translation I)                                    3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358212

แปลประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน เรียงความ ร้อยกรอง สำนวน สุภาษิต จดหมายธุรกิจ บทความ การ์ตูนและเรื่องสั้น จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

358452  การแปลภาษาญี่ปุ่น II  (Japanese Translation II)                                      3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358451

                        แปลบทความวิชาการ ข่าว บทวิทยุ บทละครและนวนิยาย จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

358461      ภาษาญี่ปุ่นการท่องเที่ยว  (Japanese for Tourism)                                 3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358211

                        ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว มีการศึกษานอกสถานที่

358471      ภาษาญี่ปุ่นการโรงแรม   (Japanese for Hotel Studies)                           3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358211

                   ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในด้านการโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่

358481      ภาษาญี่ปุ่นการเลขานุการ  (Japanese for Secretarial Science)                 3(3-0)

           พื้นฐาน  :  358211

                        ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานเลขานุการ เน้นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การกล่าวต้อนรับในโอกาสต่าง ๆ มีการศึกษานอกสถานที่

 

 

 

 

 

สาขาวิชาภาษาบาลี (359)

 

359311  ภาษาบาลี I  (Pali I)                                                                        3(3-0)

                             หลักการอ่านและเขียนภาษาบาลี คำศัพท์ 500 คำ หลักไวยากรณ์เบื้องต้น แปลประโยคง่ายๆ

359312  ภาษาบาลี II  (Pali II)                                                                        3(3-0)

           พื้นฐาน : 359311

                             คำศัพท์เพิ่มเติม 500 คำ หลักไวยากรณ์ แปลภาษาบาลี เป็นภาษาไทยแต่งประโยคสั้น ๆ

359411  ภาษาบาลี III  (Pali III)                                                                   3(3-0)

             พื้นฐาน : 359312

                             คำศัพท์เพิ่มเติม 500 คำ แต่งข้อความหรือเรื่องขนาดสั้นแปลบาลีขั้นสูงวิชาภาษาสันสกฤต

 

 

สาขาวิชาภาษาสันสกฤต (360)

 

360311   ภาษาสันสกฤต I  (Sanskrit I)                                                          3(3-0)   

                             หลักไวยากรณ์เบื้องต้น คำศัพท์ 500 คำ แปลประโยคง่าย ๆ อ่านและเขียนตัวอักษรเทวนาครี

360312      ภาษาสันสกฤต II (Sanskrit II)                                                             3(3-0)                 พื้นฐาน : 360311

                              คำศัพท์เพิ่มขึ้น 500 คำ หลักไวยากรณ์ แปลประโยคและข้อความสั้น ๆ จากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาสันสกฤต

360411   ภาษาสันสกฤต III  (Sanskrit III)                                                       3(3-0)

                 พื้นฐาน : 360312

                              คำศัพท์เพิ่มเติม 500 คำ หลักไวยากรณ์ แต่งข้อความหรือเรื่องขนาดสั้นเป็นภาษาสันสกฤต อ่านและแปลภาษาสันสกฤตขั้นสูงโดยใช้บทตัดตอนจากวรรณคดีสันสกฤต

 

 

สาขาวิชาภาษาไทย (361)

 

361131  การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ   (Thai  Practical  Writing)                             3(3-0)

การเขียนย่อหน้า ตอบคำถาม เรียงความ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ และรายงานการประชุม

361211  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาบาลีสันสกฤต                                           3(3-0)

            (Introduction  to  Pali  and  Sanskrit)

                        ประวัติภาษาบาลีสันสกฤตโดยสังเขป การอ่านและการเขียนคำบาลีสันสกฤต ลักษณะโครงสร้างของภาษาบาลีสันสกฤต

361221   หลักและศิลปะการอ่าน  (Principles  and  Art  of  Reading)                       3(3-0)

                        หลักและศิลปะการอ่านออกเสียงที่เป็นธรรมชาติและถ่ายทอดความหมาย ความรู้สึกได้อย่างชัดเจน  การรู้จักเน้น จังหวะ ลีลา ท่วงทีในการอ่านที่น่าฟัง

361222  การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์  (Thai  Critical  Reading)                              3(3-0)

            หลักการอ่านเก็บใจความสำคัญ หลักการวิจารณ์ การอ่านเก็บใจความสำคัญ และการอ่านเพื่อการวิจารณ์

361231  การเขียนเพื่อการสื่อสาร I  (Communicative  Writing I)                           3(3-0)                   พื้นฐาน : 361131

  วิเคราะห์ตัวอย่างภาษาเขียนที่ดีซึ่งมีแนวการเขียน ลีลา เทคนิค รูปแบบ เพื่อสนองวัตถุประสงค์ต่างกัน วิเคราะห์โครงสร้างของรูปประโยค ความสัมพันธ์ระหว่างประโยค การเลือกถ้อยคำ ตลอดจนการเรียงลำดับความคิด เหตุการณ์และเพิ่มทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดีและมีประสิทธิภาพ

361232   การเขียนเพื่อการสื่อสาร II  (Communicative  Writing II)                         3(3-0)

            พื้นฐาน : 361231

                        ทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี และมีประสิทธิภาพเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้น

361233   การเขียนสารคดี (Non-Ficition  Writing)                                                 3(3-0)

  พื้นฐาน : 361131

                        หลักและวิธีในการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ เน้นองค์ประกอบของสารคดี การวางโครงเรื่อง การวิเคราะห์ความสนใจของผู้อ่าน ศิลปะการเขียนให้น่าสนใจ และจูงใจผู้อ่าน

361241   หลักและศิลปะการพูด I  (Principles  and  Art  of  Speaking I)                3(3-0           ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักและศิลปะการพูด ระบบการหายใจที่ถูกต้องเพื่อช่วยในการเปล่งเสียง การออกเสียงอย่างถูกต้องและชัดเจน การรู้จักเน้นจังหวะลีลาท่วงทีในการพูดที่จะทำให้สามารถถ่ายทอดความหมายและความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีทั่วไปของวาทศิลป์ การพูดในรูปแบบและโอกาสต่าง ๆ การพูด เชิงวิชาการ การอภิปราย การสัมมนา การประชุม การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์

361242      หลักและศิลปะการพูด II  (Principles  and  Art  of  Speaking II)                   3(3-0)

              พื้นฐาน : 361241

                        การพูดเพิ่มเติมในรูปแบบและโอกาสต่าง ๆ การพูดเชิงวิชาการ การอภิปราย การสัมมนา การประชุม การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์

361311  คำไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต  (Pali  and  Sanskrit  Loanwords)         3(3-0)

             พื้นฐาน : 361211

                        รูป เสียง ความหมาย และการใช้คำไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต และ เปรียบเทียบกับรูป เสียง ความหมาย และการใช้คำที่อยู่ในภาษาเดิม

361312  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศต่อภาษาไทย                                           3(3-0)

            (Foreign  Language  Influences  on  Thai)

                        ศัพท์ สำนวนที่มาจากภาษาต่างประเทศ การดัดแปลงศัพท์สำนวนให้เข้ากับภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยที่เป็นผลกระทบจากอิทธิพลของภาษา ต่างประเทศในด้านระบบเสียง วากยสัมพันธ์ และความหมาย

361313 เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย                                                       3(3-0)

           (Sounds  and  Sound  Systems  in  Thai)   

                        เสียงและระบบเสียงภาษาไทยตามแนวการศึกษาแบบดั้งเดิม และปัจจุบัน

361314  คำและประโยคในภาษาไทย  (Words  and  Sentences  in  Thai)                   3(3-0)

               พื้นฐาน : 361313

                        คำและประโยคภาษาไทยตามแนวการศึกษาแบบดั้งเดิมและปัจจุบัน

361321  ศัพท์ในวงการต่าง ๆ   (Terminology  of  Various  Fields)                           3(3-0)

                        ศัพท์และสำนวนทางด้านศาสนา กฎหมาย การเมือง ธุรกิจ และกีฬา ที่ปรากฏในสื่อต่างๆ

361322  ภาษาวรรณศิลป์  (Literary  Language)                                              3(3-0)         วิเคราะห์งานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่มีศิลปะในการใช้ภาษา เพื่อนำแนวคิดและวิธีการมาใช้เป็นแนวทางในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การใช้ภาษาอย่างมี  ศิลปะ การใช้สำนวน การเปรียบเทียบ การสรรคำเพื่อสร้างภาพและอารมณ์ให้แก่งานเขียน 

 

 

 

 

361331 ภาษาพูดกับภาษาเขียน  (Spoken  and  Written  Languages)                       3(3-0)

               พื้นฐาน : 361131    

                        วิเคราะห์ลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียน ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียนในด้านการออกเสียง ระบบเสียง  ไวยากรณ์ การใช้คำและสำนวน การใช้ภาษาในระดับต่าง ๆ และการเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียน

361332  การเขียนร้อยแก้ว  (Prose  Writing)                                                   3(3-0)

           พื้นฐาน : 361131

                        หลักการเขียนร้อยแก้ว การเขียนความเรียงประเภทต่าง ๆ ย่อความและการถอด คำประพันธ์เป็นร้อยแก้ว

361411 อรรถศาสตร์ภาษาไทย  (Thai  Semantics)                                               3(3-0)

                        ความหมายในภาษาไทย องค์ประกอบของความหมาย ความหมายของรูปภาษา ระดับคำ ประโยค และข้อความต่อเนื่อง

361412  ภาษาไทยถิ่น  (Thai  Dialects)                                                                 3(3-0)              ความแตกต่างระหว่างภาษากับภาษาถิ่น ประวัติและวิธีการศึกษาภาษาถิ่น การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ ในด้านการออกเสียง ระบบเสียง และความหมายของคำ

361413  ภาษาไทยสมัยต่าง ๆ  (Thai  Language  in  Different  Periods)                3(3-0)

  พื้นฐาน : 361313

                        เปรียบเทียบลักษณะของภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ ในด้านเสียง คำและประโยค

361414  ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural  Aspects  of  the  Thai  Language)      3(3-0)   

                        ภาษาไทยในเชิงวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปกรรมไทย นาฏดุริยางคศิลป์ไทย และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

361431   การแต่งเรื่องสั้น  (Short  Story  Writing)                                                 3(3-0)

                        หลักการแต่งเรื่องสั้น วิเคราะห์เรื่องสั้น หลักการประเมินค่าเรื่องสั้น และแต่งเรื่องสั้นแนวต่าง ๆ

361432   การแต่งนวนิยาย  (Novel  Writing)                                                    3(3-0)

หลักการแต่งนวนิยาย วิเคราะห์นวนิยาย หลักการประเมินค่านวนิยาย และแต่ง      นวนิยาย

361433   การแต่งคำประพันธ์  (Poetry  Writing)                                              3(3-0)                            หลักการแต่งคำประพันธ์  วิเคราะห์คำประพันธ์  หลักการประเมินค่าคำประพันธ์และแต่งคำประพันธ์

361451   การแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย                                             3(3-0)

             (Translation from a Foreign  Language  into  Thai)

                        วิเคราะห์ข้อความภาษาต่างประเทศในด้านศัพท์ สำนวนการตีความ แล้วเขียน เรียบเรียงเป็นภาษาไทยที่สละสลวยให้เป็นที่เข้าใจได้โดยถูกต้อง

 

 

สาขาวิชาภาษาจีน (362)

 

362111 ภาษาจีนเบื้องต้น I  (Elementary Chinese I)                                         3(3-0) 

                             ศึกษาระบบถอดเสียงภาษาจีนแบบ pinyin กฎเกณฑ์พื้นฐานในการเรียนอักษรจีน และลำดับขีดตัวอักษร ฝึกการคัดเขียนอักษรจีน เรียนรู้รูปประโยคพื้นฐานของภาษาจีน คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

362112 ภาษาจีนเบื้องต้น II  (Elementary Chinese II)                                           3(3-0) 

               พื้นฐาน  : 362111

                             ศึกษาและฝึกฝนระบบถอดเสียงแบบ pinyin และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ในระดับที่สูงขึ้น รูปประโยคพื้นฐานของภาษาจีน ฝึกสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารประจำวัน

362113  ภาษาจีนเบื้องต้น III   (Elementary Chinese III)                                    3(3-0) 

                  พื้นฐาน  : 362112

                             เรียนข้อเขียนสั้นๆง่ายๆ เน้นวิธีการใช้สำนวนภาษาพื้นฐานต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง โครงสร้างไวยากรณ์เพิ่มเติม

362114  ภาษาจีนพื้นฐาน I     Foundation Chinese I                                            3(2-3) 

                             การออกเสียงตามสำเนียงภาษามาตรฐานปักกิ่ง ระบบพินอิน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอักษรจีน ศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์พื้นฐานจากบทสนทนา

362115  ภาษาจีนพื้นฐาน II (Foundation Chinese II)                                             3(2-3)

               พื้นฐาน : 362114

                        การอ่านแบ่งวรรคตอน ศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์ ในบทสนทนาที่ยากขึ้น สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ และเขียนข้อความสั้น ๆ

362116  ภาษาจีนพื้นฐาน III (Foundation Chinese III)                                           3(2-3) 

               พื้นฐาน  : 362115  หรือ 362113

                             การอ่านบทความ เรื่องสั้นเกี่ยวกับสังคมจีนปัจจุบัน เน้นคำศัพท์ สำนวน วลี โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน อ่านออกเสียงและจับใจความ

362221 การอ่านภาษาจีน 1 (Chinese Reading 1)                                            3(3-0) 

               พื้นฐาน : 362115 หรือ 362113

                             ทักษะการอ่านจากเรื่องสั้น นิทานและโคลงกลอนโบราณ ที่มาของสำนวน สุภาษิตและคำพังเพย

362222 การอ่านภาษาจีน II  (Chinese Reading II)                                              3(3-0)

                พื้นฐาน :  362221

                             การอ่านบทความ จับประเด็นสำคัญ และแสดงความคิดเห็น

362231 การเขียนภาษาจีน I (Chinese Writing I )                                            3(3-0) 

            พื้นฐาน : 362115 หรือ 362113

                             การเขียนความเรียงสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน โดยใช้โครงสร้างประโยคและสำนวนต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม

362232   การเขียนภาษาจีน II (Chinese Writing II)                                              3(3-0)

                พื้นฐาน :  362231

                             การเขียนประวัติส่วนตัว จดหมาย บัตรเชิญในโอกาสต่าง ๆ โดยเน้นการใช้รูปแบบ ประโยค ถ้อยคำ และสำนวนที่ถูกต้องเหมาะสม

362233 การเขียนพู่กันจีน (Chinese Calligraphy)                                            3(3-0)

               พื้นฐาน :  362115 หรือ 362113

                            การจับพู่กัน เทคนิคการลงพู่กันที่ถูกต้องในการเขียนตัวอักษรจีน การเขียนอักษรจีนรูปแบบต่าง ๆ การชื่นชมศิลปะการเขียนด้วยพู่กันจีน

362241 การฟัง-การพูดภาษาจีน I Chinese Listening-Speaking I                             3(3-0)

               พื้นฐาน  : 362115 หรือ 362113

                             การสนทนาเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน

362242   การฟัง-การพูดภาษาจีน II Chinese Listening-Speaking II                       3(3-0) 

                พื้นฐาน : 362241

                             การฟังบทสนทนา ละครสั้นจากสื่อต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น โดยใช้ถ้อยคำ สำนวนที่ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ (371)

 

 371111     การใช้ทรัพยากรห้องสมุด   (Use of Library Resources)                          1(1-0) 

                             ศึกษาทรัพยากรห้องสมุด การใช้เครื่องมือช่วยค้นประเภทต่างๆ การเขียนอ้างอิง 

 371411     การสืบค้นเอกสารและบรรณานุกรม                                                   3(3-0)

           (Documentary Investigation and Bibliography)

                             หลักเกณฑ์และวิธีการสืบค้นเอกสารและสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ แหล่งสะสม และแหล่งผลิตเอกสาร การบันทึกข้อมูล การตรวจเอกสาร การเขียนเอกสารอ้างอิง ตลอดจนการรวบรวมบรรณานุกรม 

371421 การเขียนบทความทางวิชาการ (Technical Research Writing)                      3(2-2) 

                             ลักษณะบทความ วิธีการเขียนบทความและรายงานทางวิชาการ การใช้ภาษาการเขียนตารางแผนภูมิและบทคัดย่อ 

 

 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (372)

 

372101 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics)                                           3(3-0)

                        อวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสียงพูดของมนุษย์ โดยเน้นเรื่องของสรีรสัทศาสตร์กลวิธีในการออกเสียงที่ถูกต้องการฟังการออกเสียงพยัญชนะ สระและทำนองเสียงในภาษาอังกฤษรวมทั้งข้อบกพร่องและการแก้ไข 

372201 โครงสร้างของคำในภาษาอังกฤษ (Word Structure in English)                   3(3-0)

                        หน่วยคำผูกพัน หน่วยคำอิสระ หน่วยคำเติม ความหมายของอุปสรรคและปัจจัย   ต่าง ๆ รากศัพท์ และความหมาย การวิเคราะห์โครงสร้างของคำในภาษาอังกฤษ 

372202  คำและความหมายในภาษาอังกฤษ  (Words and Meaning in English)          3(3-0)

                   คำและความหมาย โครงสร้างของคำ คำศัพท์ที่ใช้ในวงการต่างๆ วงความหมาย การปรากฏร่วมจำเพาะ ความหมายของสุภาษิตและสำนวน

372211 มนุษย์กับภาษา (Man and Language)                                                 3(3-0)

                        ความสำคัญของภาษาในฐานะที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์โลกประเภทอื่น ธรรมชาติของภาษามนุษย์การเรียนรู้ การใช้ภาษาของมนุษย์ บทบาทของภาษาในด้านสังคมวิทยา ความสัมพันธ์ของภาษากับความคิด ภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องสื่อความนึกคิด ความหมาย และเป็นเครื่องกำหนดรูปแบบความคิดของมนุษย์

372212 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  (Introduction to Linguistics)                                3(3-0)

                        ทฤษฎีและหลักพื้นฐานในการศึกษาเรื่องภาษา สำรวจและเรียนรู้องค์ประกอบที่สำคัญของวิชาภาษาศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างวิชาภาษาศาสตร์กับศาสตร์แขนงอื่น

 372213     สรีรสัทศาสตร์  (Articulatory Phonetics)                                                 3(3-0)                        อวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสียง เสียงในภาษาพูด สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียง ฝึกการออกเสียงสัทอักษรของสมาคม สัทศาสตร์นานาชาติ ฝึกถอดเสียงในภาษาต่าง ๆ ข้อแตกต่างระหว่างสัทศาสตร์และสรศาสตร์โดยสังเขป

 372221     ภาษาศาสตร์สำหรับการแปลเบื้องต้น                                              3(3-0)

(Introductuon to Linguistics for Translation)

                        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาศาสตร์ ศัพท์และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ที่จะเป็นพื้นฐานใน การศึกษาระดับสูงต่อไป หลักการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแปล 

732222 หลักการแปล  (Principles of Translation)                                           3(3-0)

                        ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์  หลักการแปล   การแปลแบบคำต่อคำ และการแปล

จากความหมาย ปัจจัยทางด้านวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ และบริบทที่เกี่ยวข้องกับการแปล การเปรียบเทียบขั้นต้นระหว่างภาษา

 372311      การวิเคราะห์หน่วยคำและโครงสร้างประโยค                                        3(3-0)

            (Morphological and Syntactical Analysis)

             พื้นฐาน : 372212

วิธีการที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ภาษา ฝึกวิเคราะห์คำและประโยคในภาษาต่าง ๆ

372313 ภาษาศาสตร์กับการประยุกต์ (Linguistics and Its Application)                      3(3-0)

           พื้นฐาน : 372212

การนำความรู้ในวิชาภาษาศาสตร์มาใช้ในการสอนภาษา การทำพจนานุกรมการแปลและวรรณคดี

 372321     การแปลโดยแนวภาษาศาสตร์ (Linguistic Approach to Translation)               3(3-0)

           พื้นฐาน : 372221 หรือ 372212

แนวทางในการอธิบายและบรรยายภาษาในระดับคำการเรียบเรียงคำในประโยคและระดับที่เป็นข้อความต่อเนื่องกันตลอดจนความสัมพันธ์เชื่องโยงของภาษาในระดับต่าง ๆ ในแง่ของทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ และความสัมฤทธิ์ผลทางการสื่อสารซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาในเรื่องการแปล

 

 

 

 

372324 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับต้นสำหรับการแปล   3(3-0)

(Introduction to Contrastive Analysis of Thai and English for Translation)

           พื้นฐาน : 372221 หรือ 372212

ทฤษฎีวิเคราะห์เปรียบต่างภาษา การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษา การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับจุลภาคโดยใช้ทฤษฎี ไวยากรณ์เพิ่มพูน การประยุกต์ในการแปล

 372411     ภาษาในปริบท สังคม และวัฒนธรรม (Language in Socio-Cultural context )    3(3-0)

           พื้นฐาน : 372212

ความหลากหลายของภาษาในสังคม การแปรของภาษา การเปลี่ยนของภาษา ความสำเร็จหรือความ ล้มเหลวในการสื่อสารหรือสื่อความหมาย ความเข้าใจอันถูกต้องซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญ ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของภาษากับวัฒนธรรม

  372423 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับการแปล   3(3-0)

(Advanced Contrastive Analysis of Thai and English for Translation)           

            พื้นฐาน : 372324

วิเคราะห์ความแตกต่างเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาพูดและภาษาเขียนในภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับหน่วยคำ วลีประโยค และข้อความในระดับสูง เปรียบเทียบความหมายของภาพพจน์ ความสัมพันธ์ระดับประโยคและระดับข้อความรวมทั้งลักษณะลีลาต่าง ๆ ของภาษาทั้งสองที่แตกต่างกัน อันเนื่องจากระบบวัฒนธรรมและแนวความคิดที่มีต่อการใช้ภาษา

372431 คำและความหมาย (Words and Meaning)                                            3(3-0)

           พื้นฐาน : 372212

องค์ประกอบของความหมายของคำ ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของคำในประโยค การเปลี่ยนแปลงความหมาย

372441 ระบบเสียงในภาษาฝรั่งเศส  (French Sound System)                              3(3-0)

           พื้นฐาน : 372212

อวัยวะที่ใช้สำหรับออกเสียง ฝึกการออกเสียงในห้องปฏิบัติการทางภาษา ฝึกการออกเสียงจากสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงในภาษาฝรั่งเศส

  372451 ระบบเสียงในภาษาเยอรมัน (German Sound System)                            3(3-0)

            พื้นฐาน : 372212

อวัยวะที่ใช้สำหรับออกเสียง ฝึกการออกเสียงในห้องปฏิบัติการทางภาษา ฝึกการออกเสียงจากสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงในภาษาเยอรมัน

 

 

 

สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ (373)

 

373111  วรรณคดีเบื้องต้น(Introduction to Literature)                                       3(3-0) 

                      หลักเบื้องต้นในการอ่านและวิจารณ์วรรณคดีประเภทต่าง ๆ

373211  พื้นฐานการศึกษาวรรณคดี (Backgrounds for Literary Studies)                 3(3-0)             เรื่องสำคัญในเทพปกรณัมกรีก-โรมันและในคัมภีร์ไบเบิล แนวความคิด และประเพณีนิยมของตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดี

373221   วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ (Evolution of English Literature)                 3(3-0)

                      วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประวัติและผลงาน ดีเด่นของนักเขียนสำคัญ ตลอดจนภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา และสังคมแต่ละยุคสมัย

373311   ร้อยกรองเบื้องต้น(Introduction to Poetry)                                          3(3-0)

             พื้นฐาน  :  355113

                        ฉันทลักษณ์ของโคลง การอ่านโคลง สาระของโคลง และกลวิธีในการ ประพันธ์โคลงอย่างละเอียด โดยศึกษาจากบทกวีนิพนธ์ตั้งแต่สมัยต้น จนถึงปัจจุบัน

373312  การละครเบื้องต้น (Introduction of Drama)                                          3(3-0)

             พื้นฐาน  :  355113

                        โครงสร้างของบทละคร ศัพท์ที่สำคัญทางการละคร ประวัติและวิวัฒนาการ ของการละครตะวันตกตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงต้นศตวรรษที่ 19  ศึกษาบทละคร บางตอนที่สำคัญของเรื่องต่าง ๆ ที่มีลักษณะเด่นในแต่ละสมัย

373313  นวนิยายเบื้องต้น (Introduction to Fiction)                                           3(3-0) 

            พื้นฐาน  :  355113

                        โครงสร้างและองค์ประกอบของนวนิยายขนาดสั้นและขนาดยาว โดยศึกษา ตัวอย่างของเรื่องและนวนิยายที่ดีเด่น

373314  วรรณคดีตะวันตกกับศิลปะ (Western Literature and Art)                        3(3-0) 

            พื้นฐาน  : 355113

                        ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีตะวันตกกับศิลปะ เน้นกระแสความคิด ทั้งด้านวรรณคดีและศิลปะ

373321  นวนิยายอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 18(Eighteenth Century English Novel)           3(3-0)

            พื้นฐาน  : 355113

                        ลักษณะเด่นของนวนิยายอังกฤษในยุคเริ่มแรก รวมทั้งวิวัฒนาการอ่าน และวิจารณ์นวนิยายของดีโฟ สวีฟท์ ฟิลดิ้ง และนักเขียนสำคัญอื่น ๆ

373322  นวนิยายอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 19 (Nineteenth Century English Novel)      3(3-0) 

             พื้นฐาน  : 355113

                        ลักษณะเด่นของนวนิยายอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 19 อ่านและวิจารณ์ นวนิยายของดิกเก้นส์ บรองเต้ อีเลียต

373323  ร้อยกรองอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 16 (Sixteenth Century English Poetry)      3(3-0) 

             พื้นฐาน : 373111 หรือ 373311

                        ลักษณะเด่นของกวีนิพนธ์สมัยอลิซบีธัน อ่านและวิจารณ์บทกวีนิพนธ์ ของสเปนเซอร์ จอนสัน มาร์โลว์ เชคสเปียร์ และกวีสำคัญอื่น ๆ

373324  ร้อยกรองอังกฤษสมัยโรแมนติก (Romantic Poetry)                                3(3-0) 

             พื้นฐาน  :  373111 หรือ 373311

                        ลักษณะของกวีนิพนธ์ในสมัยโรแมนติก แนวคิดปรัชญาจากบทกวี นิพนธ์ที่ดีเด่นของเวิร์ดสเวิร์ธ โคเลอร์ริดจ์ เชลลี คีตส์ และกวีสำคัญอื่น ๆ

373325  ร้อยกรองอังกฤษสมัยวิคตอเรียน (Victorian Poetry)                               3(3-0) 

             พื้นฐาน : 373111 หรือ 373311

                        ลักษณะเด่นและแนวคิดของแทนนีสัน บราวนิง อาร์โนลด์ ฮอบกิ้นส์ และกวีสำคัญ อื่น ๆ

373326 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชคสเปียร์ (Introduciton to Shakespeare)              3(3-0) 

                        ประวัติผลงานและความคิดของเชคสเปียร์ในฐานะกวีและนักแต่งบทละคร สังคมและสภาพของโรงละครในสมัยของเชคสเปียร์ ศึกษากวีนิพนธ์และ บทละครบางเรื่อง

373331   วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกัน (Evolution of American Literature)              3(3-0) 

             พื้นฐาน : 355113

                            วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกันตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประวัติและผลงานที่ ดีเด่นของกวีสำคัญตลอดจนภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา และสังคมในแต่ละยุคสมัย

373332 วรรณคดีอเมริกันสมัยศตวรรษที่ 19                                                   3(3-0)

            (Nineteenth Century American Literature)

            พื้นฐาน : 355113

                        ลักษณะเด่นของวรรณคดีอเมริกันสมัยศตวรรษที่ 19 อ่านและวิจารณ์นวนิยาย กวีนิพนธ์ และบทละครของนักเขียนที่สำคัญ

373333  วรรณกรรมออสเตรเลียยุคแรก (Early Australian Literary Works)              3(3-0) 

                        ประวัติวรรณกรรมออสเตรเลีย ตั้งแต่สมัยบุกเบิกจนถึงสมัยใหม่ที่แสดง แก่นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสังคม

 

 

373341 เรื่องสั้น (The Short Story)                                                              3(3-0) 

           พื้นฐาน  : 355113

                        อ่านและวิจารณ์เรื่องสั้นอังกฤษ อเมริกันและของชาติต่าง ๆ เพื่อศึกษา รูปแบบเนื้อเรื่องและแนวคิดปรัชญา เลือกศึกษาเฉพาะเรื่องที่ดีเด่นเป็นพิเศษ

373342 วรรณคดีวิจารณ์ I (Literary Criticism I)                                                  3(3-0) 

           พื้นฐาน : 355113

                        ทฤษฎีการวิจารณ์ตั้งแต่สมัยอริสโตเติลจนถึงปลายศตวรรษที่ 19 ศึกษา ผลงานวิจารณ์บางตอนโดยละเอียด

373421 ร้อยกรองอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 17-18                                                3(3-0)

           (Seventeenth and Eighteenth Century English Poetry)

            พื้นฐาน  :  373111 หรือ 373311

                        กวีนิพนธ์และแนวคิดของจอห์น ดันน์ และกวีกลุ่มอภิปรัชญา (ในศตวรรษที่ 17) จนถึงกวีนิพนธ์ และแนวคิดของดรายเดน และกวีกลุ่มนีโอคลาสสิค ศึกษางานสำคัญ

373422  บทละครของเชคสเปียร์ (Shakespeare's Plays)                                    3(3-0) 

                        อ่านและวิจารณ์บทละครที่สำคัญของเชคสเปียร์ โดยคัดเลือกจาก ประเภทโศกนาฏกรรม สุขนาฏกรรมและละครประวัติศาสตร์

373424   นวนิยายปัจจุบัน (The Modern Novel)                                               3(3-0) 

             พื้นฐาน : 355113

                        ลักษณะสำคัญของนวนิยายสมัยศตวรรษที่ 20 อ่านและวิจารณ์ผลงาน ของฟอสเตอร์ ลอเรนซ์ จอยซ์ เฮมิงเวย์ และนักเขียนนวนิยายสำคัญอื่น ๆ

373425   การละครปัจจุบัน (Modern Drama)                                                   3(3-0) 

             พื้นฐาน  : 355113

                        บทละครและทฤษฎีการละครตะวันตก ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 จนถึง ปัจจุบัน บทละครที่มีลักษณะเด่นบางเรื่องอย่างละเอียด

373431  วรรณกรรมชนผิวดำในสหรัฐอเมริกา  (Black American Literature)            3(3-0) 

                        ชีวิต แนวคิดและพฤติกรรมของคนผิวดำ โดยนักเขียนผิวดำหรือผิวขาว

373432  บันเทิงคดีกับภาพยนตร ์ (Fiction and Film)                                         3(3-0) 

                        การเปรียบเทียบวิธีการนำเสนอเรื่องในบันเทิงคดีกับภาพยนตร์ อิทธิพลที่มีต่อกันของบันเทิงคดีกับภาพยนตร์

373433   วรรณกรรมออสเตรเลียร่วมสมัย (Contemporary Australian Literary Works) 3(3-0) 

                        วรรณกรรมออสเตรเลียร่วมสมัยที่แสดงแก่นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับสังคม และวัฒนธรรม

 

373441  วรรณคดีวิจารณ์ (Literary Criticism II)                                               3(3-0) 

              พื้นฐาน : 373342

                        ศาสตร์และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เป็นหลักสำคัญของวรรณคดีวิจารณ์ แนววิจารณ์ วรรณคดีแบบใหม่ อ่านและศึกษางานของแรนซัม เอมพ์สัน ทริลลิ่ง และ นักวิจารณ์สำคัญอื่น

373442  นวนิยายอังกฤษและอเมริกันสมัยศตวรรษที่ 20                                      3(3-0)  

             (Twentieth Century English and American Novel)

                        อ่านและวิจารณ์นวนิยายของเจมส์ คอนราด เฮมิ่งเวย์ สไตน์เบค ฟอล์คเนอร์ และ   นักเขียนนวนิยายสำคัญอื่น ๆ

373443  ร้อยกรองอังกฤษและอเมริกันสมัยศตวรรษที่ 20                                    3(3-0)

            (Twentieth Century English and American Poetry)

            พื้นฐาน : 373111 หรือ 373311

                        อ่านและวิจารณ์กวีนิพนธ์ของเยทส์ ดิกกินสัน เอเลียต และกวีสำคัญอื่น ๆ

373444  เรื่องสั้นเปรียบเทียบ(Comparative Study of Short Stories)                      3(3-0) 

            พื้นฐาน : 373111 หรือ 373341

                        วิจารณ์และเปรียบเทียบเรื่องสั้นจากประเทศต่าง ๆ ทั้งทางตะวันตกและ ตะวันออกในด้านรูปแบบ เนื้อเรื่อง และความคิด

373445  วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)                                    3(3-0) 

             พื้นฐาน  : 373111 หรือ 373211

                        เปรียบเทียบวรรณคดีของชาติต่าง ๆ เน้นในด้านประวัติศาสตร์ สังคม ปรัชญา จิตวิทยา และสุนทรียศาสตร์

373446  วรรณกรรมร่วมสมัย (Contemporary Literary Works)                             3(3-0) 

            พื้นฐาน : 373221 หรือ 373331

                        งานของกวีนักเขียนอเมริกันและชาติอื่น ๆ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน

373447  วรรณกรรมรางวัลโนเบิล (Nobel Prize Literary Works)                           3(3-0) 

                        งานที่ได้รับรางวัลโนเบิล เน้นในด้านการประพันธ์และแนวคิดอันเป็น สาระสำคัญของเรื่องนั้น ๆ

373448  วรรณกรรมเอกของโลก (Masterpieces of World Literature)                     3(3-0) 

                        งานชิ้นสำคัญของโฮเมอร์ ดังเต้ เกอเธ่ ตอลสตอย และของนักประพันธ์เอกอื่น ๆ   ของโลก

 

 

373497  สัมมนา(Seminar)                                                                               1 

373498  ปัญหาพิเศษ (Special Problem)                                                            1-2 

                            การศึกษาค้นคว้าขั้นปริญญาตรีและเรียบเรียงเป็นรายงาน

373498  ปัญหาพิเศษ  (Special Problem)                                                           1-2

                            การศึกษาค้นคว้าทางวรรณคดีอังกฤษระดับปริญญาตรีและเรียบเรียง  เป็นรายงาน

 

 

สาขาวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส (374)

 

374211  ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส  (History of French Literature)                              3(3-0)

                        ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยกลางจนถึงศตวรรษที่ 17 โดยศึกษาจากตัวอย่างวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ที่ดีเด่นในสมัยนั้น ๆ

374212  วรรณคดีและอารยธรรมฝรั่งเศส  (French Literature and Civilization)        3(3-0)

              พื้นฐาน : 374211

                        ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีและอารยธรรมของประเทศฝรั่งเศส

374213  วรรณคดีฝรั่งเศสเบื้องต้น  (Introduction to French Literature)                      3(3-0)

              พื้นฐาน : 374211

                        หลักการเบื้องต้นในการอ่านและวิจารณ์วรรณคดีประเภทต่าง ๆ

374231  วิวัฒนาการนวนิยายฝรั่งเศส  (Development of French Novel)                      3(3-0)

           พื้นฐาน : 374211

                        วิวัฒนาการของนวนิยายฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยคลาสสิคจนถึงปัจจุบัน

374232  วิวัฒนาการการละครฝรั่งเศส  (Development of French Drama)                 3(3-0)

           พื้นฐาน : 374211

                        วิวัฒนาการของละครฝรั่งเศส ตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน

374311  ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส II  (History of French Literature II)                        3(3-0)

           พื้นฐาน : 374211

                        ประวัติวรรณคดีตั้งแต่สมัยศตวรรษที่18 จนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาจากตัวอย่างวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ที่ดีเด่นในสมัยนั้น

374312  การอ่านบทวรรณกรรม I  (Reading of Literary Works I)                             3(3-0)

           พื้นฐาน : 374211

                        อ่านและฝึกวิจารณ์บทวรรณกรรมชิ้นเอกประเภทต่าง ๆ ของฮูโก สแตงดาล บาลซากและอื่น ๆ

374321  วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 17 และ 18                                              3(3-0)

           (Seventeenth and Eighteenth Century French Literature)

           พื้นฐาน : 374211

                        ผลงานและแนวความคิดของนักประพันธ์เอกของฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 17 และ 18

374322  วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 19                                                    3(3-0)

(Nineteenth Century French Literature)         

              พื้นฐาน : 374211

                         ผลงานและแนวความคิดของนักประพันธ์เอกสมัยศตวรรษที่ 19

374323  วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 20 (Twentieth Century French Literature)      3(3-0)

              พื้นฐาน : 374211

                        ผลงานและแนวความคิดของนักประพันธ์เอกสมัยศตวรรษที่ 20

374331  วรรณกรรมฝรั่งเศสสำหรับเด็ก  (Children’s French Literature)                     3(3-0)

           พื้นฐาน : 374211

                        วรรณกรรมฝรั่งเศสที่เขียนสำหรับเด็กในยุคต่าง ๆ

374411  การอ่านบทวรรณกรรม II  (Reading of Literary Works II)                       3(3-0)

           พื้นฐาน : 374211

                        อ่านและฝึกวิจารณ์บทวรรณกรรมชิ้นเอกของ คามู ชาตร์ เบคเก็ต อพอลลีแนร์ และอื่น ๆ

374412  การอ่านบทวรรณกรรม III  (Reading of Literary Works III)                         3(3-0)

           พื้นฐาน : 374211

                        อ่านและฝึกวิจารณ์บทวรรณกรรมชิ้นเอกของรุสโซ วอลแตร์ คิดเดอโร และอื่น ๆ

374413  วรรณกรรมฝรั่งเศสวิจารณ์  (French Literary Criticism)                               3(3-0) 

              พื้นฐาน : 374211

                        ทฤษฎีต่าง ๆ ในการวิจารณ์วรรณคดี และนักวิจารณ์วรรณคดีฝรั่งเศส

374421  วรรณกรรมฝรั่งเศสร่วมสมัย  (French Contemporary Literary Works)         3(3-0)

           พื้นฐาน : 374211

                        วรรณกรรมฝรั่งเศสประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหากับวรรณ-คดีสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

377431  ร้อยกรองฝรั่งเศส  (French Poetry)                                                   3(3-0)

           พื้นฐาน : 374211

                        บทกวีนิพนธ์ต่าง ๆ ที่เขียนตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ถึงสมัยปัจจุบัน โดยเลือกบทร้อยกรองของกวีสำคัญ ๆ

สาขาวิชาวรรณคดีญี่ปุ่น(375)

 

375411  ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น I  (History of Japanese Literature I)                         3(3-0)

           พื้นฐาน : 358222

                        ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยนาระถึงต้นสมัยเฮอัน และงานนิพนธ์ดีเด่นในสมัยนั้น

375412  ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น II  (History of Japanese Literature II)                    3(3-0)

            พื้นฐาน : 375411

                        ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยคะมะคุระถึงสมัยเอโดะ และผลงานนิพนธ์ดีเด่นในสมัยนั้น

 

 

สาขาวิชาวรรณคดีไทย (376)

 

376101 วรรณกรรมกับชีวิต  (Literature and Life)                                           3(3-0) 

                        อ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจความหมายและเห็นคุณค่า ต่อชีวิต โดยศึกษาจากวรรณกรรมไทยและสากล

 376111     สังคมไทยในวรรณคดี  (Thai Society in Literature)                                   3(3-0) 

                        สภาพชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ค่านิยมและอื่น ๆ ในวรรณคดีไทย แต่ละยุคสมัย

376211 วรรณคดีไทยกับธรรมชาติศึกษา (Thai Literature and Nature Studies)            3(3-0) 

                        ความสนใจของกวีเกี่ยวกับธรรมชาติและความเป็นจริง ที่เป็นรากฐานของจารีต แห่งวรรณคดีไทย วิวัฒนาการของความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติในวรรณคดีไทย

376212 วรรณคดีวิจารณ์  (Literary Criticism)                                                     3(3-0) 

                        หลักเกณฑ์และแนวการวิจารณ์ทั้งของไทยและต่างประเทศ ฝึกวิจารณ์วรรณคดี

376221 วรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัย  (Literature of the Sukhothai Period)                 3(3-0) 

                        วรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัย และศิลาจารึกบางหลักที่มีคุณค่าทางวรรณคดี

376222 วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา  (Literature of the Ayutthaya Period)              3(3-0) 

                        วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาเลือกศึกษาเฉพาะบางเรื่องที่สำคัญโดยละเอียด

376223 วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  (Literature of the Rattanakosin Period)     3(3-0) 

                        วรรณคดีร้อยแก้วและร้อยกรองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 6 ศึกษา ในด้านความเป็นมา เนื้อหา และรูปแบบเพื่อให้เห็นลักษณะเฉพาะและ วิวัฒนาการของวรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เลือกศึกษาวรรณคดีที่สำคัญ โดยละเอียด

376311 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย  (Evolution of Thai Literature)                         3(3-0) 

                        ประวัติวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และ กรุงรัตนโกสินทร์ เน้นความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลง ทั้งในเชิงรูปแบบ เนื้อหาและแนวคิด

376312 วรรณคดีไทยกับศิลปะ  (Thai Literature and the Arts)                            3(3-0) 

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับศิลปะแขนงต่าง ๆ โดยเน้นจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม

376313 วิวัฒนาการบทเพลงไทย (Evolution of Thai Song Lyrics)                         3(3-0) 

                        วิวัฒนาการของบทเพลงพื้นบ้าน บทเพลงไทยเดิม บทเพลงไทยลูกทุ่ง และบทเพลงไทยสากล โดยพิจารณารูปแบบ เนื้อหา แนวคิด วรรณศิลป์ รวมทั้งบทบาทที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

376321 วรรณกรรมปัจจุบัน  (Modern Literary Works)                                         3(3-0) 

                        วรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน ศึกษาในด้านความเป็นมา       รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด ในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

376331 วรรณกรรมของกวีสำคัญ  (Literary Works of Major Poets)                      3(3-0) 

                        งานนิพนธ์ของกวีสำคัญ พระมหาราชครู ศรีปราชญ์ พระศรีมโหสถ พระยาตรัง และกวีสำคัญอื่น ๆ

376341 วรรณกรรมนิทานชาดกและพื้นบ้าน (Jataka and Folk Tales)                        3(3-0) 

                        วรรณกรรมนิทานชาดกที่มีลักษณะรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด เลือกศึกษาเรื่อง ที่สำคัญโดยละเอียด

376342 วรรณคดีการแสดง  (Literature of the Performing Arts)                              3(3-0) 

                        วรรณคดีที่ใช้ในการแสดงแต่ละประเภท ศึกษาประวัติ ลักษณะขนบธรรมเนียม ศิลปะการแต่งและอื่น ๆ

376343 วรรณคดีคำสอน  (Didactic Literature)                                               3(3-0) 

                        วรรณคดีประเภทคำสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ให้แนวคิดและสะท้อน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และค่านิยมของไทย

376344 วรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี                                                  3(3-0)

(Literary Works Occasioned by Tradition)

                        วรรณกรรมที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีการ โองการแช่งน้ำ ฉันท์ดุษฎีสังเวย พระราชพิธีสิบสองเดือนและอื่น ๆ

376345 วรรณกรรมยอพระเกียรติ  (Eulogies for Kings)                                    3(3-0) 

                        วรรณกรรมยอพระเกียรติสมัยต่าง ๆ

 

376346 วรรณกรรมนิราศ   (Literary Works in Nirat Genre)                                  3(3-0) 

                         ความเป็นมาและวิวัฒนาการของเนื้อหาและรูปแบบของวรรณกรรม นิราศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เลือกศึกษาเรื่องที่สำคัญโดยละเอียด

376347 วรรณกรรมท้องถิ่น  (Local Literary Works)                                         3(3-0) 

                        วรรณกรรมของท้องถิ่นและภาษาถิ่นภาคต่าง ๆ ของไทย

 376411     งานของนักเขียนที่มีผลต่อพัฒนาการภาษาไทย                                       3(3-0)

             (The Works That Affect Thai Language Development)

                        งานของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พระยาอุปกิตศิลปสาร เสถียรโกเศศ นาคะประทีป พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ และอื่น ๆ ที่มีผลให้เกิดความขยายตัว และความก้าวหน้าแก่ภาษาไทย

376412 วรรณคดีเปรียบเทียบ  (Comparative Literature)                                       3(3-0) 

           พื้นฐาน : 376311

เปรียบเทียบวรรณคดีไทยกับวรรณคดีที่เป็นบ่อเกิด และกับวรรณคดีชาติอื่น ๆ ที่มิได้มีบ่อเกิดร่วมกันในด้านวิธีการแต่ง เนื้อหา แนวคิด และวัฒนธรรม

376413 ภารตวิทยาในวรรณคดีไทย  (Indology in Thai Literature)                           3(3-0) 

                        อารยธรรมอินเดียยุคโบราณที่ปรากฏในวรรณคดีไทย

376414 วรรณคดีกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ  (Literature and Other Disciplines)                3(3-0) 

                        ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศาสตร์แขนงอื่น เน้นประวัติศาสตร์ ปรัชญา        จิตวิทยา และสังคมวิทยา

376415  วรรณกรรมไทยที่มาจากวรรณกรรมต่างประเทศ                                   3(3-0)

             (Thai Versions of Foreign Literary Works)

                        วรรณกรรมไทยที่มีที่มาจากวรรณกรรมต่างประเทศ เน้นการปรับเปลี่ยน เนื้อหา       รูปแบบ และศิลปะการแต่ง

376431 พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร                                                      3(3-0)

           (Literary Works of Prince Thammathibet)

                        พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร เรื่องที่ดีเด่นและน่าสนใจ

376342 วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง (หน)                                                      3(3-0)

           (Literary Works of Chao Phraya Phra Khlang (Hon))

                        วรรณกรรมของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ศึกษาเฉพาะเรื่องที่ดีเด่น โดยละเอียด

 

 

376433 กวีนิพนธ์สุนทรภู่ (Poetical Works of Sunthorn Phu)                              3(3-0) 

                        กวีนิพนธ์ที่สำคัญทั้งที่เป็นนิราศและนิทาน เน้นความสนใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติ และความเป็นจริง ตลอดจนวิวัฒนาการกวีนิพนธ์ของสุนทรภู่

376434 พระนิพนธ์ในกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส                                      3(3-0)

             (Literary Works of Prince Paramanuchit)

                        พระนิพนธ์โดยทั่วไปทั้งความเรียงและร้อยกรอง เลือกศึกษาเฉพาะเรื่อง ที่ดีเด่นโดยละเอียด

376435 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                        3(3-0)

             (Literary Works of King Rama VI)

                         พระราชนิพนธ์ทั้งความเรียง ร้อยกรองและบทละคร เลือกศึกษา เฉพาะเรื่องที่ดีเด่นโดยละเอียด

376436 พระนิพนธ์ในกรมหมื่นพิทยาลงกรณ                                                  3(3-0)

             (Literary Works of Prince Bidyalongkorn)

                        พระนิพนธ์โดยทั่วไปทั้งความเรียงและร้อยกรอง เลือกศึกษาเฉพาะเรื่อง ที่ดีเด่นโดยละเอียด

376441 วรรณคดีพุทธศาสนา  (Buddhist Literature)                                         3(3-0) 

                        วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ไทย ไตรภูมิกถา มหาชาติคำหลวง ปฐมสมโพธิกถาและอื่น ๆ

376442 คติชนวิทยา  (Folklore)                                                                  3(3-0) 

                        ทฤษฎีและรูปแบบของคติชน ศึกษาเพลง การละเล่น และนิทานพื้นบ้าน อันจะทำให้เข้าใจลักษณะของกลุ่มชน

376443 วรรณกรรมแปลสมัยใหม่  (Modern Literature in Translation)                      3(3-0) 

                        วรรณกรรมตะวันตกสมัยใหม่ที่แปลเป็นภาษาไทย เน้นศึกษาแนวคิดและ ท่วงทำนองการเขียน

376444 วรรณกรรมดัดแปลงเพื่อการแสดง                                                     3(3-0)

             (Adaptations of Literary Works to the Performing Arts)

                        เปรียบเทียบวรรณกรรมต้นฉบับกับวรรณกรรมฉบับดัดแปลงที่ใช้ใน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และละครเวที

376497 สัมมนา   (Seminar)                                                                            1

376498 ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)                                                         1-2

                        การศึกษาค้นคว้าขั้นปริญญาตรี และเรียบเรียงเป็นรายงาน  

 

สาขาวิชาวรรณคดีเยอรมัน (377)

 

377312  การอ่านบทวรรณกรรมเยอรมัน I (Reading of German Literary Work I)          3(3-0)

           พื้นฐาน : 377311

                        อ่านและฝึกวิจารณ์บทวรรณกรรมชิ้นเอกของนักประพันธ์จากยุค “ เอ๊าฟแคลรุ่ง”

“ชตวร์ม อุนด์ดรัง “  และ  “คลาสสิค”

377411  การอ่านบทวรรณกรรมเยอรมัน II  (Reading of German Literary Works II)      3(3-0)

           พื้นฐาน : 377311

                        อ่านและฝึกวิจารณ์บทวรรณกรรมชิ้นเอกของนักประพันธ์จากยุคจินตนิยม และฟอร์แมร์ซ

377412  การอ่านบทวรรณกรรมเยอรมัน III (Reading of German Literary Works III)   3(3-0)   

              พื้นฐาน : 377311

                        อ่านและฝึกวิจารณ์บทวรรณกรรมชิ้นเอกของนักประพันธ์จากยุคสัจนิยม ธรรมชาตินิยม เอกเพรสชั่นนิสซึ่ม และหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

 

 

สาขาวิชาดนตรีไทย (385)

 

385112 ดนตรีไทยเบื้องต้น I  (Introduction to Thai Music I)                               1(0-2)  

                        ฝึกการบรรเลง ทำนองเพลงไทย เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา ในระดับต้น

385113 ดนตรีไทยเบื้องต้น II  (Introduction to Thai Music II)                             1(0-2)

ฝึกการบรรเลง ทำนองเพลงไทย เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา ในระดับต้น ที่สูงขึ้น

385114 ดนตรีไทยเบื้องต้น III  (Introduction to Thai Music III)                            1(0-2)

 ฝึกการบรรเลง ทำนองเพลงไทย เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา ในระดับสูง โดย เพิ่มเติมเทคนิค

385115   ดนตรีไทยเบื้องต้น IV  (Introduction to Thai Music IV)                              1(0-2)

 ฝึกการบรรเลง ทำนองเพลงไทย เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา ในเพลงที่มีระดับสูงขึ้น

385116      ดนตรีไทยเบื้องต้น V  (Introduction to Thai Music V)                                 1(0-2)

                        ฝึกการบรรเลง ทำนองเพลงไทย เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา ในเครื่องมือที่สอง

385117 ดนตรีไทยเบื้องต้น VI   (Introduction to Thai Music VI)                              1(0-2)

ฝึกการบรรเลง ทำนองเพลงไทย เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา ในเครื่องมือที่สาม

385121 ทฤษฎีดนตรีไทย I  (Theory of Thai Music I)                                        3(3-0)

                        มาตราเสียงของดนตรีไทย องค์ประกอบดนตรีไทย เสียง ทำนองเพลง จังหวะ คีต ลักษณ์ ลักษณะและประเภทเพลงไทยและศัพท์สังคีต

385131 ดนตรีไทย I   (Thai Instrumental Studies I)                                         3(2-2)

                        ทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีไทยที่เป็นเครื่องมือเอก 1 เครื่องมือ หรือขับร้อง และวิธีการบรรเลงหรือขับร้องในกลุ่มเพลงประเภทพื้นฐาน

385132 ดนตรีไทย II  (Thai Instrumental Studies II)                                        3(2-2)

            พื้นฐาน : 385131

ปฏิบัติเครื่องมือเอก 1 เครื่องมือหรือขับร้อง ในกลุ่มเพลงพิธีกรรมเบื้องต้น หรือการขับกล่อม

385212 หลักการประสมวงดนตรีไทย  (Principles of Thai Ensembles)                  3(3-0)

                        หลักการนำเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดมาร่วมประสมวง บทบาทหน้าที่และ ลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรีและวงดนตรี แต่ละประเภท วงเครื่องสาย วงปี่พาทย์และวงมโหรี

385213 การอ่านและการเขียนโน้ตเพลงไทย                                                2(1-2)

               (Reading and Writing Thai Music Notation)  

                        การอ่านโน้ตเพลงไทย บันทึกโน้ตเพลงไทยแบบต่างๆ ลงเป็นโน้ตสากล คุณสมบัติของเสียงของเครื่องดนตรีไทย

385214 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงไทยเบื้องต้น                                     3(3-0)

            (Form and Analysis of Thai Music)  

                         แบบแผนโครงสร้างของบทเพลงไทย วรรณคดีประเภทต่างๆ ลักษณะวลี ประโยค การร้อง หน้าทับต่างๆ และวิเคราะห์บทเพลงไทย

385223 ประวัติดนตรีไทย  (History of Thai Music)                                          2(2-0)

                        ประวัติดนตรีไทยก่อนสมัยสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์

385224 ดนตรีพื้นเมืองไทยภาคเหนือและภาคอีสาน                                           3(3-0) 

           (Northern and North Eastern Thai Folk Music)  

                        เครื่องดนตรีของภาคเหนือและอีสานที่ใช้ในการผสมวงดนตรี บทเพลงที่ใช้ ในโอกาสต่างๆ ดนตรีที่ใช้เกี่ยวกับการละเล่น ร้อง รำ เต้น

385225 ดนตรีพื้นเมืองไทยภาคใต้และภาคกลาง                                               3(3-0) 

           (Southern and Central Thai Folk Music)  

                        เครื่องดนตรีของภาคใต้และภาคกลางที่ใช้ในการผสมวงดนตรี บทเพลงที่ ใช้ในโอกาสต่างๆ ดนตรีที่ใช้เกี่ยวกับการละเล่น ร้อง รำ เต้น

385231   ดนตรีไทย III  (Thai Instrumental Studies III)                                        3(2-2)

            พื้นฐาน : 385132

ปฏิบัติเครื่องมือเอก 1 เครื่องมือหรือขับร้อง ในกลุ่มเพลงกรอ หรือ เพลงตับ หรือเพลงเรื่อง

385232 ดนตรีไทย IV  (Thai Instrumental Studies IV)                                          3(2-2)

              พื้นฐาน : 385231

ปฏิบัติเครื่องมือเอก 1 เครื่องมือหรือขับร้อง ในกลุ่มเพลงเถาขนาดเล็ก หรือ เพลงตับ หรือเพลงเรื่อง

385233 การบรรเลงร่วมวงดนตรีไทย I  (Thai Ensembles I)                                1(0-2)

ฝึกทักษะการร่วมบรรเลงดนตรีเป็นวง วงเครื่องสาย วงปี่พาทย์หรือวงมโหรี ตามบทเพลงระดับต้น

385234 การบรรเลงร่วมวงดนตรีไทย II  (Thai Ensembles II)                                  1(0-2)

           พื้นฐาน : 385233

ฝึกทักษะการร่วมบรรเลงดนตรีเป็นวง วงเครื่องสาย วงปี่พาทย์หรือวงมโหรี ตามบทเพลงระดับกลาง

385263      การขับร้องเพลงไทย (Classical Thai Singing)                                         2(1-2)

                        หลักการขับร้อง การขับร้องเพลงเถา เพลงตับ การร้องประกอบการแสดงโขน ละคร

385264 การขับร้องเพลงไทยขั้นสูง  (Advanced Classical Thai Singing)                2(1-2)

                        หลักการขับร้อง การอ่านทำนองเสนาะ การขับเสภา การพากย์โขน การบรรจุ ทำนองร้องในคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ

385265 ดนตรีไทยทัศนศึกษา   (Thai Music Field Studies)                               2(1-2)

ทัศนศึกษา ดนตรีไทยในแหล่งต่างๆ เช่น บ้านดนตรี ร้านขายเครื่องดนตรีไทย แหล่งผลิตเครื่องดนตรี และพิพิธภัณฑ์ดนตรี เป็นต้น

385315 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงไทยขั้นสูง                                        3(3-0)

           (Form and Analysis of Advanced -Level Thai Melodies)  

              พื้นฐาน : 385214

วิเคราะห์โครงสร้างที่ซับซ้อนของบทเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ในระดับสูงขึ้น เพลงหน้าพาทย์ เพลงโยน เพลงทยอย เพลงเรื่อง เพลงฉิ่งตัด เพลงเดี่ยว

385321 ประวัติและพัฒนาการเครื่องดนตรีไทย                                                3(3-0)

               (History and Development of Thai Instruments)  

                         ประวัติและความเป็นมา โครงสร้างและส่วนประกอบ และพัฒนาการของ เครื่องดนตรีไทย

385322 วิวัฒนาการเพลงไทย  (Evolution of Thai Music)                                   3(3-0)

ประวัติและพัฒนาการของเพลงไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการของการขับร้อง อิทธิพลดนตรีตะวันตกต่อเพลงไทย

385323 สังคีตนิพนธ์ของคีตกวีไทยสำคัญ                                                       3(3-0)

           (Compositions of Prominent Thai Composers)  

                        ชีวประวัติและสังคีตนิพนธ์ของคีตกวีไทยที่สำคัญ ทั้งในระดับ พระมหากษัตริย์ เจ้านายชั้นสูงและสามัญชน

385331      ดนตรีไทย V (Thai Instrumental Studies V)                                         3(2-2)

            พื้นฐาน : 385232

ปฏิบัติเครื่องมือเอก 1 เครื่องมือหรือขับร้อง ในกลุ่มเพลงประเภทเสภา หรือ เพลงเถาขนาดใหญ่ หรือเพลงโยน หรือเพลงลา

385332 ดนตรีไทย VI (Thai Instrumental Studies VI)                                           3(2-2)

            พื้นฐาน : 385331

ปฏิบัติเครื่องมือเอก 1 เครื่องมือหรือขับร้อง ในกลุ่มเพลงหน้าพาทย์ประกอบ การแสดง หรือเพลงโยน หรือเพลงพิเศษตามความเหมาะสม

385333      การบรรเลงร่วมวงดนตรีไทย III (Thai Ensembles III)                              1(0-2)

            พื้นฐาน : 385234

ฝึกทักษะการร่วมบรรเลงดนตรีเป็นวง วงเครื่องสาย วงปี่พาทย์ หรือวงมโหรี ตามบท เพลงระดับสูง

385334 การบรรเลงร่วมวงดนตรีไทย IV (Thai Ensembles IV)                             1(0-2)

           พื้นฐาน : 385333

ฝึกทักษะการร่วมบรรเลงดนตรีเป็นวง วงเครื่องสาย วงปี่พาทย์ หรือวงมโหรี ตามบท เพลงระดับสูงและซับซ้อน

385381 ดนตรีที่ใช้ในโขน ละคร  (Thai Music in Classical Drama)                          2(2-0)

บทเพลงร้องที่ใช้ประกอบแสดง เกี่ยวกับการรบ ความรัก โกรธ ดีใจ เสียใจ อาการ กริยาต่างๆ ของโขน

  385382  ดนตรีไทยในพิธีกรรม (Thai Music in Religious Ceremonies)                    3(3-0)

                        ดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ของไทย

  385383  การซ่อมสร้างดนตรีไทย (Maintenance of Thai Musical Instruments)            2(1-2)

                        วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภท การปรับเสียงของเครื่องดนตรี ไทย การซ่อมเครื่องดนตรี และการสร้างเครื่องดนตรีอย่างง่ายๆ

 

385384 ดนตรีไทยกับวรรณคดีไทย (Thai Music And Thai Literature)                       3(3-0)

                         เรื่องราวที่เกี่ยวกับดนตรีไทยที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทย การกำหนดเพลงไทยให้เข้า กับเนื้อเรื่องของวรรณคดี

385385  ดนตรีเปรียบเทียบ (Comparative Music)                                            3(3-0)

 พื้นฐาน : 385321

ลักษณะดนตรีชาติต่างๆ ทั้งตะวันออกและตะวันตก เปรียบเทียบกันในด้าน โครงสร้างของเครื่องดนตรี การประสมวง บทเพลงและอื่น ๆ

385386 ดนตรีไทยกับวิจิตรศิลป์ (Thai Music and the Fine Art)                               3(3-0)

                        ดนตรีไทยที่มีความสัมพันธ์กับงานวิจิตรศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณคดี และศิลปะการแสดง

385431      หลักการแต่งเพลงไทย (Classical Thai Music Composition)                     3(3-0)

            พื้นฐาน : 385213

รูปแบบและลักษณะของเพลงไทย การสร้างประโยคเพลง การแบ่งอัตรา จังหวะหน้าทับ การยืดขยายเพลง สองชั้น สามชั้น ชั้นเดียว การวิเคราะห์เพลง ไทยแต่ละสมัยทั้งง่ายและยาก

385432 การสอนเครื่องมือเอก  (Teaching of Major Instruments)                         3(3-0)

  ฝึกให้สอนเครื่องดนตรีเอกหรือการขับร้องโดยเฉพาะ ให้รู้จักพิจารณาลักษณะ ของเครื่องดนตรี และรู้จักเลือกบทเพลงให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

385433 ดนตรีไทย VII (Thai Instrumental Studies VII)                                         3(2-2)

            พื้นฐาน : 385332

ปฏิบัติเครื่องมือเอก 1 เครื่องมือหรือขับร้อง ในกลุ่มเพลงประเภทเพลงเดี่ยว

385434 หลักการแต่งเพลงไทยขั้นสูง                                                             3(3-0)

               (Advanced Classical Thai Music Composition)  

               พื้นฐาน : 385431

ทฤษฎีการแปลทำนองเพลงไทยให้เป็นสำเนียงภาษา จีน เขมร มอญ ลาว พม่า แขก การแปลทำนองหลักเป็นทำนองร้อง การสร้างทำนองเพลงขนาดใหญ่ เพลงโยน เพลงทยอย จนถึงการแต่งเพลงเดี่ยวเฉพาะเครื่องดนตรี

385481 ดนตรีไทยกับคอมพิวเตอร์ (Thai Music and Computer)                                      3(3-0)

                         องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน ดนตรีไทย โปรแกรมดนตรีอื่นๆ

385491  การแต่งเพลง (Composing)                                                                 1(1-0)

                         การแต่งเพลงไทยและการแต่งเติมเพลงไทย

 

385492      การค้นคว้าดนตรีไทยประยุกต์ (Research in Modern Thai Music)              2(1-2)

                        ค้นคว้าหาแนวทางและวิธีปรับปรุงดนตรีไทย เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์และสภาพสังคมในปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สาธิต การแสดงผล งานใหม่ๆ ทำรายงาน

385494  หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี (Music Research Methodology)           3(3-0)

                        หลักและวิธีวิจัย และการเขียนรายงานผลวิจัยทางดนตรี

385495 ศึกษาดนตรีไทยด้วยตนเอง (Independent Thai Music Studies)                 3(3-0)

                        ศึกษาดนตรีไทย เฉพาะกรณีที่นิสิตสนใจ 1 เรื่อง พร้อมเขียนรายงาน

385497 สัมมนา (Seminar)                                                                              1               พื้นฐาน : นิสิตปีที่ 4 วิชาเอกดนตรีไทย   

385498 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)                                                                 2

                        การศึกษาค้นคว้าขั้นปริญญาตรีแล้วเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

 

 

สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (386)

 

386111 ทฤษฎีดนตรี I  (Music Theory I)                                                           3(3-0) 

                         ทฤษฎีดนตรีทั่วไป ขั้นคู่ บันไดเสียง คีย์ต่างๆ เสียงประสาน เคเดนส์ การฟังเสียง และการ เปลี่ยนบันไดเสียง

386112 ทฤษฎีดนตรี II (Music Theory II)                                                     3(3-0)

               พื้นฐาน : 386111

                        ชนิดต่างๆ ของขั้นคู่ คอร์ด ตัวเลขกำกับเบสและสัญลักษณ์ต่างๆ ไทรแอดส์และการกลับตัว การ เขียนโน้ต 4 เสียงประสาน โน้ตระดับต่างๆ

386121 สังคีตนิยม  (Music Appreciation)                                                      3(3-0) 

                        ลักษณะของดนตรีไทยและตะวันตกในแต่ละยุคสมัย ชนิดต่างๆของเครื่องดนตรี ศัพท์สังคีต หลักในการฟังดนตรีไทย ดนตรีคลาสสิกและดนตรีแจซ

386141 ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น I (Introduction to Western Music I)                     1(0-2)

                        ความรู้เบื้องต้นทางดนตรีชิ้นที่เลือกหรือชิ้นที่ 2 สเกลเมเจอร์และการเปลี่ยนบันไดเสียง

386142  ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น II (Introduction to Western Music II)                      1(0-2) 

            พื้นฐาน : 386141

ดนตรีชิ้นที่เลือกหรือดนตรีชิ้นที่ 2 สเกลไมเนอร์ ไซท์รีดดิ้ง

386151  เปียโนเบื้องต้น I (Beginning Piano I)                                                1(0-2) 

                        ความรู้เบื้องต้นในการเล่นปิอาโน สเกลเมเจอร์และการเปลี่ยนบันไดเสียง

386152 เปียโนเบื้องต้น II (Beginning Piano II)                                               1(0-2) 

           พื้นฐาน : 386151

สเกลไมเนอร์ ไซท์รีดดิ้ง การเปลี่ยนบันไดเสียง

386161  การขับร้องหมู่ I(Chorus I)                                                               1(0-2) 

                        การอ่านโน้ต วิธีเปล่งเสียงที่ถูกต้องตามหลักวิธีการร้องเพลงหมู่และการขับร้องประสานเสียงทั้ง ชายและหญิง

386162 การขับร้องหมู่ II(Chorus II)                                                             1(0-2) 

           พื้นฐาน : 386161

การอ่านโน้ตที่ยากขึ้นวิธีเปล่งเสียงตามหลักการร้องเพลงหมู่และการประสานเสียง

386171 เครื่องดนตรีเอก I (Principal Instrumental Studies I)                                  3(2-2) 

                        การเล่นดนตรีสากลเบื้องต้นด้วยเครื่องดนตรีชิ้นเอกที่เลือก หรือการขับร้องบรรทัด      5 เส้น การ อ่านโน้ต จังหวะ การนับจังหวะ ค่าของโน้ตแต่ละชนิด สเกลเมเจอร์ ไมเนอร์ เพลงของคีตกวี ต่างๆ

386172 เครื่องดนตรีเอก II(Principal Instrumental Studies II)                             3(2-2) 

           พื้นฐาน : 386171

                        การเล่นดนตรีสากลเบื้องต้นด้วยเครื่องดนตรีชิ้นเอกที่เลือกหรือการขับร้องบรรทัด 5 เส้น การ อ่านโน้ต จังหวะ การนับจังหวะ ค่าของโน้ตแต่ละชนิด สเกลเมเจอร์ สเกลไมเนอร์ เพลงของคีต กวีต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น

386181 การเล่นเปียโนประกอบเพลงในสมัยบาร็อค                                           1(0-2)

(Piano Accompaniment in Music of the Baroque Period)

                        โครงสร้างของเพลงในสมัยบาร็อค และบทบาทของเปียโน ในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครื่อง ดนตรีเดี่ยว

386182 การเล่นเปียโนประกอบเพลงในสมัยคลาสสิก                                         1(0-2)

(Piano Accompaniment in Music of the Classical Period)

                        โครงสร้างของเพลงในสมัยคลาสสิก และบทบาทของเปียโน ในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครื่อง ดนตรีเดี่ยว

386183 การเล่นเปียโนประกอบเพลงในสมัยโรแมนติก                                       1(0-2)

(Piano Accompaniment in Music of the Romantic Period)

                        โครงสร้างของเพลงในสมัยโรแมนติก และบทบาทของเปียโน ในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครื่อง ดนตรีเดี่ยว

 

 

386184 การเล่นเปียโนประกอบเพลงในศตวรรษที่ 20                                       1(0-2)

(Piano Accompaniment in Music of the Twentieth Century)

                        โครงสร้างของเพลงในศตวรรษที่ 20 และบทบาทของเปียโนในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครื่อง ดนตรีเดี่ยว

386211 ทฤษฎีดนตรี III(Music Theory III)                                                         3(3-0) 

           พื้นฐาน : 386112

                        การเคลื่อนที่ของเสียงประสาน เคเดนส์ การเปลี่ยนบันไดเสียง การใช้คอร์ดโดมิแนนท์เซเว่น และ เซเกนดอรี่โดมิแนนท์

386212 ทฤษฎีดนตรี IV (Music Theory IV)                                                    3(3-0)

            พื้นฐาน : 386211

การใช้คอร์ดออกเมนเต็ดซิกส์ นีอาโพลีแตนท์ การวิเคราะห์เพลงที่ยากขึ้น

386221 ประวัติดนตรีตะวันออก  (History of Eastern Music)                                  2(2-0)

                        เครื่องดนตรีสมัยโบราณ องค์ประกอบของดนตรีประจำชาติต่างๆ ในประเทศตะวันออก เครื่อง ดนตรี การเปรียบเทียบดนตรีระหว่างชาติต่างๆ

386222  ประวัติดนตรีตะวันตก I  (History of Western Music I)                              2(2-0) 

                        พัฒนาการของดนตรีตะวันตก ตั้งแต่สมัยกลางจนถึงสมัยเรอเนสซองส์ ดนตรีที่ใช้ในศาสนาและ ในโอกาสทั่วไป

386241 ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น III (Introduction to Western Music III)                  1(0-2) 

           พื้นฐาน : 386142

                        เพิ่มเติมความรู้ทางเทคนิคการเล่นดนตรีชิ้นที่เลือกหรือชิ้นที่ 2 สเกลเมเจอร์ การเปลี่ยนบันไดเสียง

386242 ดนตรีตะวันตกเบื้องต้น IV  (Introduction to Western Music IV)                    1(0-2) 

               พื้นฐาน : 386241

สเกลเมเจอร์และไมเนอร์ ไซท์รีดดิ้ง การเปลี่ยนบันไดเสียง

386251 เปียโนขั้นกลาง I  (Intermediate Piano I)                                             1(0-2) 

  พื้นฐาน  : 386152

          เครื่องหมายกุญแจเสียง สเกลเมเจอร์และอาร์เพจจิโอ การเปลี่ยนบันไดเสียง

386252 เปียโนขั้นกลาง II (Intermediate Piano II)                                            1(0-2) 

           พื้นฐาน : 386251

          สเกลเมเจอร์และไมเนอร์ อาร์เพจจิโอ การเปลี่ยนบันไดเสียง ไซท์รีดดิ้ง

 

 

386271 เครื่องดนตรีเอก III  (Principal Instrumental Studies III)                             3(2-2)

            พื้นฐาน : 386172

     การเล่นดนตรีสากลขั้นกลางด้วยเครื่องดนตรีชิ้นเอกที่เลือกหรือการขับร้องขั้นกลาง สเกลเมเจอร์ ไม เนอร์ อาร์เพจจิโอ โมดูเลชั่นและทรานสโพซิชั่น

386272 เครื่องดนตรีเอก IV  (Principal Instrumental Studies IV)                            3(2-2) 

 พื้นฐาน : 386271

                            การเล่นดนตรีสากลขั้นกลางด้วยเครื่องดนตรีชิ้นเอกที่เลือกหรือการขับร้อง สเกลเมเจอร์ไมเนอร์ อาร์เพจจิโอที่ยากขึ้น เพลงของคีตกวีต่างๆ ที่มีความยากขั้นกลาง โมดูเลชั่นและทรานสโพซิชั่น

386281 ฝึกโสตประสาท I  (Musicianship I)                                                       1(0-2) 

                            ฝึกหูให้คุ้นเคยกับโน้ต อ่านโน้ตที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ปรบมือและร้องตามจังหวะ ร้องโน้ตเดี่ยว และในขั้นคู่

386282 ฝึกโสตประสาท II (Musicianship II)                                                   1(0-2)

            พื้นฐาน : 386281

ปรบมือตามจังหวะที่ซับซ้อน ร้องบันไดเสียงต่างๆ รวมทั้งเขียนโน้ตที่ได้ยิน

386311 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีปอปปูลาและแจส                                3(3-0)

(Pop and Jazz Music Arranging)       

           พื้นฐาน : 386212

                             คีตลักษณ์, ลักษณะการดำเนินและการเรียบเรียงเสียงประสานที่ใช้ในดนตรี    ป๊อป และแจ๊ส

386321 ประวัติดนตรีตะวันตก II  (History of Western Music II)                              2(2-0) 

            พื้นฐาน : 386222

                              พัฒนาการของดนตรีตะวันตก ตั้งแต่สมัยบาร็อคจนถึงสมัยคลาสสิก รวมทั้งคีตกวี และผลงานที่ สำคัญ

386322 ประวัติดนตรีตะวันตก III (History of Western Music III)                         2(2-0)

           พื้นฐาน : 386321

                             พัฒนาการของดนตรีตะวันตก ตั้งแต่สมัยโรแมนติกจนถึงศตวรรษที่ 20 รวมทั้งคีตกวี และผลงานที่ สำคัญ

386341 ดนตรีสากลขั้นกลาง I  (Intermediate Western Music I)                               1(0-2) 

           พื้นฐาน : 386242

     สเกลต่างๆ ศัพท์ดนตรี อาร์เพจจิโอ ไซท์รีดดิ้ง

 

386342 ดนตรีสากลขั้นกลาง II (Intermediate Western Music II)                          1(0-2) 

           พื้นฐาน : 386341

   การเรียนเดี่ยวดนตรีชิ้นที่เลือกหรือดนตรีชิ้นที่สอง เล่นเพลงตามที่ผู้สอนกำหนด

386351 เปียโนขั้นกลาง III (Intermediate Piano III)                                           1(0-2) 

           พื้นฐาน : 386252

    สเกลต่างๆ ศัพท์ดนตรี อาร์เพจจิโอ ไซท์รีดดิ้ง

386352 เปียโนขั้นกลาง IV (Intermediate Piano IV)                                              1(0-2) 

               พื้นฐาน : 386351

เรียนเปียโนเดี่ยวกับผู้สอน เล่นเพลงตามที่ผู้สอนกำหนดให้

386361 การบรรเลงหมู่ I(Ensemble I) 1(0-2)

                        การเล่นดนตรีคลาสสิกเป็นกลุ่มระดับเบื้องต้น โดยแบ่งกลุ่มเป็น ดูเอท ทริโอ หรือ   ควอเทท

386362 การบรรเลงหมู่ II (Ensemble II)                                                        1(0-2) 

           พื้นฐาน : 386361

                        การเล่นดนตรีคลาสสิกเป็นกลุ่มระดับปานกลาง โดยแบ่งกลุ่มเป็นดูเอ็ท ทรีโอ หรือควอร์เต็ท

386363 การบรรเลงหมู่ III(Ensemble III)                                                       1(0-2) 

           พื้นฐาน : 386362

                        การเล่นดนตรีคลาสสิกเป็นกลุ่มระดับสูง โดยแบ่งกลุ่มเป็นดูเอ็ท ทรีโอ หรือควอร์เต็ท

386364 การบรรเลงหมู่ IV (Ensemble IV)                                                          1(0-2)

            พื้นฐาน : 386363

                        การเล่นดนตรีคลาสสิกเป็นกลุ่มระดับสูงขึ้น โดยแบ่งกลุ่มเป็นดูเอ็ท ทรีโอ หรือควอร์เต็ท

386365  เทคโนโลยีทางดนตรี (Music Technology)                                            2(1-2) 

           พื้นฐาน : 386112

                        การฝึกประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอร์มาช่วยในกิจกรรมดนตรี

386366 โยธวาทิต (Marching Band)                                                             2(2-0) 

  พื้นฐาน : 386363

                        ศึกษาประวัติและความเป็นมา ตลอดจนหลักการบริหารการจัดการและดูแลวงโยธวาทิต

386371 เครื่องดนตรีเอก V (Principal Instrumental Studies V)                                3(2-2)

              พื้นฐาน : 386272

ขับร้องหรือเล่นเพลงขั้นสูง ด้วยเครื่องดนตรีชิ้นที่เลือกเรียน โดยเรียนเพลงที่มีเทคนิค และเนื้อหาสลับซับซ้อน เช่น ฟิวค์

386372 ดนตรีสำหรับเด็ก I (Music for Children I)                                               3(3-0) 

ดนตรีสำหรับเด็ก วิธีจูงใจให้เด็กสนใจดนตรี แนะนำการเรียนดนตรีให้แก่เด็ก

386373 เครื่องดนตรีเอก VI (Principal Instrumental Studies VI)                              3(2-2) 

           พื้นฐาน : 386371

                        ขับร้องหรือเล่นเพลงขั้นสูง ด้วยเครื่องดนตรีชิ้นเอกที่เลือก เพลงที่มีเทคนิคขั้นสูง และมีเนื้อหาสลับ ซับซ้อน เพลงเอกของคีตกวีสำคัญๆ เช่น บาค เป็นต้น

386384 การสอนเปียโน (Piano Pedagogy)                                                    1(1-0) 

            พื้นฐาน : 386272

                        ประวัติของเครื่องดนตรี หลักการปฏิบัติ วิธีการสอน และการวิเคราะห์แบบฝึกหัวที่ใช้ในการพัฒนา ทักษะ

386385 การสอนเครื่องสาย(String Pedagogy)                                                 1(1-0) 

           พื้นฐาน : 386272

                        ประวัติของเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสาย หลักการปฏิบัติ วิธีการสอน และการวิเคราะห์แบบฝึกหัด ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะ

386386 การสอนเครื่องลม(Wind Pedagogy)                                                   1(1-0) 

           พื้นฐาน : 386272

                        ประวัติของเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องลม หลักการปฏิบัติ วิธีการสอน และการวิเคราะห์แบบฝึกหัด ที่ใช้พัฒนาทักษะ

386387 การสอนเครื่องเพอคัสชั่น (Percussion Pedagogy)                                  1(1-0) 

           พื้นฐาน : 386272

                        ศึกษาประวัติของเครื่องดนตรี หลักการปฏิบัติ วิธีการสอน และการวิเคราะห์แบบฝึกหัดที่ใช้พัฒนา ทักษะ เครื่องดนตรีประเภทเพอคัสชั่น

386388 การสอนขับร้อง(Voice Pedagogy)                                                     1(1-0) 

           พื้นฐาน : 386272

                        ศึกษาประวัติ หลักการปฏิบัติ วิธีการสอน และการวิเคราะห์แบบฝึกหัดที่ใช้พัฒนาทักษะการขับร้อง

386441 การอำนวยเพลงเบื้องต้น (Basic Conducting)                                        2(2-0) 

                        ความรู้พื้นฐานในการอำนวยเพลง วิธีการขั้นต้น การอ่านโน้ตเพลงของเครื่อง ดนตรีต่างๆ

386442 การอำนวยเพลง(Conducting)                                                           2(2-0) 

               พื้นฐาน : 386441

การอำนวยเพลงวงดนตรี ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การอำนวยเพลงในเวลาซ้อม และเวลาแสดงจริง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

386471 เครื่องดนตรีเอก VII (Principal Instrumental Studies VII)                         3(2-2) 

           พื้นฐาน : 386373

เลือกเรียนผลงานเฉพาะประเภทของนักแต่งเพลงที่มีชื่อ

386472  ดนตรีสำหรับเด็ก II  (Music for Children II)                                         3(3-0) 

            พื้นฐาน : 386372

ดนตรีสำหรับเด็ก และเทคนิคต่างๆ ในการเสริมความรู้ทางดนตรีให้แก่เด็ก

386473 ดนตรีสำหรับเด็ก III (Music for Children III)                                        3(2-2) 

           พื้นฐาน : 386472

ดนตรีสำหรับเด็กและเทคนิคชั้นสูงต่างๆ ในการสอนดนตรีให้แก่เด็ก

386481 เพลงสมัยนิยม I (Popular Music I)                                                    2(2-0) 

                        เพลงยอดนิยมไทยและเทศ ทั้งเพลงบรรเลงและเพลงร้องสมัยร็อคแอนโรล์ ระหว่างปี ค.. 1950 เป็นต้นมา ลักษณะการแต่งเพลงประเภทนี้

386482 เพลงสมัยนิยม II (Popular Music II)                                                      2(2-0) 

                        เพลงยอดนิยมทั้งไทยและเทศ ทั้งเพลงบรรเลงและเพลงร้องสมัยปัจจุบัน ลักษณะการแต่งเพลง และแนวโน้มในการแต่ง

386483 เพลงสมัยนิยม III (Popular Music III)                                                 2(2-0) 

                        เพลงยอดนิยมไทยและเทศ ทั้งเพลงบรรเลงและเพลงร้องสมัยปัจจุบัน ลักษณะการแต่งเพลง และแนวโน้มในการแต่ง

386484 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์  (Form and Analysis)                                  2(2-0) 

                        คีตลักษณ์ต่างๆ ของดนตรีที่ใช้ในคีตนิพนธ์ เช่น โซนาตา รอนโด แวริเอชัน และฟิว

386485 การประพันธ์เพลง (Musical Composition)                                               2(2-0) 

  โครงสร้างของทำนองในลักษณะต่างๆ การแต่งเพลงสำหรับวงเชมเบอร์ และวง     ออเคสตรา

386486 การสอดทำนองเพลง I  (Counterpoint I)                                             2(2-0) 

                        ชนิดต่างๆ ของการสอดทำนองเพลง การเขียนในลักษณะเสียงประสาน การซ้ำโน้ต และศึกษาตัว อย่างจากคีตนิพนธ์ต่างๆ

386489 การสอดทำนองเพลง II (Counterpoint II)                                             2(2-0) 

            พื้นฐาน : 386486

การสอดทำนองเพลงที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

 

 

 

386491 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Training)                                    3(0-6) 

               พื้นฐาน : 386372

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาดนตรี

386493 การแต่งเพลงสำหรับภาพยนตร์และโทรทัศน์                                         2(1-2)

(Composition for Motion Pictures and Television)

           พื้นฐาน : 386485

                        การแต่งเพลงสำหรับการบันเทิงและสารคดี ทั้งในรูปภาพยนตร์และโทรทัศน์ วิธีการที่ใช้ใน การบันเทิงและการตัดต่อ

386495 การแยกเสียงสำหรับวงดนตรี (Orchestration)                                           3(3-0) 

                        ศึกษาเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ที่ใช้ในวงออเคสตราและเทคนิคในการเรียบเรียงเสียงประสาน ให้แก่เครื่องดนตรีทุกชนิด

386497 สัมมนา (Seminar)                                                                        1(1-0) 

386498 ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)                                                     2(2-0) 

  การศึกษาค้นคว้าระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

 386499     การแสดงดนตรีของนิสิตปีสุดท้าย (Senior Recital)                                3(2-2) 

 การเตรียมการแสดงดนตรีของนิสิตปีสุดท้ายเพื่อจบการศึกษา

 

 

สาขาวิชาปรัชญา (387)

 

387101  ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  (The Art of Living with Others )                          3(3-0)

                        ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดี ธรรมเนียมไทยและธรรมเนียมสากล เกี่ยวกับมรรยาทในสังคม  การรู้จักตัวเองเพื่อปรับปรุงตัวเอง ฝึกพัฒนาจิตใจ

387102  ปรัชญาทั่วไป  (General Philosophy)                                                     3(3-0)

                        ความหมาย ขอบเขตและปัญหาของปรัชญา ความคิดทางปรัชญาที่สำคัญ ๆ ความสัมพันธ์ และประโยชน์ของปรัชญาต่อชีวิตและสังคม

387111      ปรัชญาเบื้องต้น  (Introduction  to  Philosophy)                                    3(3-0)

                       ความหมายและขอบเขต ปัญหาและวิธีการ  ปรัชญากับศาสนา  ปรัชญากับศาสตร์อื่นๆ  

สาขาปรัชญาลัทธิต่าง ๆ ทางปรัชญา

 

 

387121  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  (Introduction to Logic)                                       3(3-0)

                        กระบวนการของความคิด  การถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นรูปของพจน์ ประพจน์  การตัดสิน หลักการใช้เหตุผลในการพิสูจน์ หลักการใช้บทพิสูจน์สองแง่ นิรนัย อุปนัย บทพิสูจน์เทียม การนิยาม การแบ่ง วิธีวิทยา

387211  ประวัติปรัชญาตะวันตก  I (History of Western Philosophy I)                       3(3-0)

ประวัติและความคิดของนักปรัชญากรีกและปรัชญาสมัยกลาง

387212      ประวัติปรัชญาตะวันตก  II (History  of Western Philosophy II)                3(3-0)

               พื้นฐาน : 387211  

ประวัติและความคิดของนักปรัชญาสมัยใหม่และสมัยปัจจุบัน

387213  ปรัชญาตะวันออกยุคก่อนพุทธกาล  (Pre-Buddhistic Oriental Philosophy)       3(3-0)

                        บ่อเกิด ลักษณะ และความคิดทางปรัชญาที่สำคัญ ๆ ของตะวันออกตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงยุคพุทธกาล    

387221  ปรัชญาอินเดีย  I     (Indian Philosophy I)                                          3(3-0)

              พื้นฐาน :  387111

                        กำเนิด  ลักษณะทั่วไปของปรัชญาอินเดีย ความแตกต่างระหว่างปรัชญาอินเดีย กับปรัชญาตะวันตก ปรัชญาอาสติกะและนาสติกะ

387222  ปรัชญาอินเดีย  II  (Indian Philosophy II)                                            3(3-0)

              พื้นฐาน :  387221

แนวความคิดของนักปรัชญาอินเดียคนสำคัญ ๆ ในศตวรรษที่ 19-20 ระพินทรนาถ ตะกอร์ ศรีโอโรบินโด  มหาตมคานธี  ราธกฤษณัน  รามกฤษณะ วิเวกานันทะ  

387223  ปรัชญาจีน  (Chinese Philosophy)                                                       3(3-0)

                        ลักษณะทั่วไปของปรัชญาจีน แนวความคิดของนักปรัชญาจีนคนสำคัญ ขงจื๊อ เม่งจื๊อ บักจื๊อ เล่าจื๊อ จังจื๊อ ตลอดถึงความคิดทางปรัชญาของจีนปัจจุบัน

387321  ญาณวิทยา  (Epistemology)                                                                3(3-0)

           พื้นฐาน  :  387121

ทฤษฎีเกี่ยวกับบ่อเกิดและขอบเขตของความรู้  วิธีการแสวงหาความรู้ หลักเกณฑ์ของการตัดสินความเป็นจริงของความรู้ของนักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก

387322  จริยศาสตร์ (Ethics)                                                                      3(3-0)

                        ปัญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร์  ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญา คนสำคัญ ๆ หลักเกณฑ์การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม

 

 

387323  สุนทรียศาสตร์  (Aesthetics)                                                            3(3-0)

                        ความหมาย ขอบเขต ปัญหาและวิธีการของสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีความงาม ทฤษฎีศิลปะ ความสัมพันธ์ระหว่างความงาม ศิลปะและความจริง

387324  อภิปรัชญา (Metaphysics)                                                               3(3-0)

                        ความหมาย ขอบเขต ปัญหาและวิธีการทางอภิปรัชญา ทฤษฎีทางอภิปรัชญาของนักปรัชญาคนสำคัญ ๆ

387331  พุทธปรัชญาฝ่ายเถรวาท  (Theravada Buddhist Philosophy)                     3(3-0)

           พื้นฐาน : 387111

                       ความคิดทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยาของพุทธปรัชญาฝ่ายเถรวาท

387332  พุทธปรัชญาฝ่ายมหายาน  (Mahayana Buddhist Philosophy)                   3(3-0)

                        ลักษณะและความคิดทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยาของพุทธปรัชญาฝ่ายมหายาน

387333  ปรัชญามากซ์  (Marxist Philosophy)                                                  3(3-0)

           พื้นฐาน  :  387111

ประวัติและแนวคิดทางปรัชญาของปรัชญามากซ์                                        

387334  เหตุผลนิยม  (Rationalism)                                                             3(3-0)

                       วิธีการและความคิดของลัทธิเหตุผลนิยมตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

387335  ประจักษนิยม  (Empiricism)                                                                3(3-0)

วิธีการและความคิดของลัทธิประจักษนิยม  ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงยุคปัจจุบัน

387341  ปรัชญาศาสนา  (Philosophy of Religion)                                            3(3-0)

              พื้นฐาน :  387121, 388111

ความหมายและขอบเขต  ความแตกต่างระหว่างศาสนา ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติในศาสนา เหตุผลและศรัทธาในศาสนา ความคิดของอเทวนิยมและเทวนิยม

387431  ปฏิบัตินิยม (Pragmatism)                                                               3(3-0)

           พื้นฐาน :  387111

วิธีการและความคิดของลัทธิปฏิบัตินิยม  ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

387432      ภาวนิยม  (Existentialism)                                                              3(3-0)

           พื้นฐาน  :  387111

ประวัติและทฤษฎีของลัทธิภาวนิยม เน้น เกียกเกอการ์ด  นิชเช่ ไฮเดคเกอร์ และ ซาร์ท

 

 

387441 ปรัชญาในวรรณคดีไทย  (Philosophy in Thai Literature)                        3(3-0)

           พื้นฐาน  :  387111

                        ความหมายและขอบเขตของปรัชญาในวรรณคดี ความคิดทางปรัชญาที่ปรากฏในวรรณคดีไทยที่สำคัญ

387442  ปรัชญาสังคมและการเมือง  (Social and Political Philosophy)                     3(3-0)

           พื้นฐาน :   387111

ความหมายและขอบเขตของปรัชญาสังคมและการเมือง ทฤษฎีสังคมและทฤษฎีทางการเมืองที่สำคัญ  วิเคราะห์สังคมและการเมืองไทยเชิงปรัชญา             

387443  ปรัชญาภาษา (Philosophy of Language)                                            3(3-0)

           พื้นฐาน  :  387111

ความหมายและขอบเขตของปรัชญาภาษา  ปัญหาเกี่ยวกับสัญลักษณ์  ทฤษฎี ความหมาย สมรรถวิสัยของภาษาในการอธิบายความคิด ภาษาที่ใช้ในการแสวงหาสัจจะ

387444  ปรัชญาวิทยาศาสตร์  (Philosophy of Sciences)                                    3(3-0)

           พื้นฐาน  :  387121  

                        ความหมายและขอบเขตของปรัชญาวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบวิธีการของปรัชญากับวิธีการของวิทยาศาสตร์  เป้าหมายของปรัชญาและของวิทยาศาสตร์  วิเคราะห์ทฤษฎีและความคิดของวิทยาศาสตร์เชิงปรัชญา

387445  ปรัชญากฎหมาย  (Philosophy of Law)                                               3(3-0)

           พื้นฐาน  :  387121

ความหมายและขอบเขตของปรัชญากฏหมาย ความเป็นมาของกฏหมายลักษณะที่ถูกต้องของกฏหมายกับศีลธรรม

387446  ปรัชญาคริสต์  (Christian Philosophy)                                                3(3-0)

ลักษณะและแนวคิดทางอภิปรัชญา  ญาณวิทยา  จริยศาสตร์ ในศาสนาคริสต์

387447  ปรัชญาอิสลาม  (Islamic Philosophy)                                                    3(3-0)

ลักษณะและแนวคิดทางอภิปรัชญา  ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ในศาสนาอิสลาม

387497  สัมมนา  (Seminar)                                                                       1(1-0)

         

 

 

 

 

สาขาวิชาศาสนา (388)

 

388111  ศาสนาเบื้องต้น  (Introduction of Religion)                                              3(3-0)

                        ความหมาย บ่อเกิดและประเภทของศาสนา ความเกี่ยวข้องระหว่างศาสนากับศาสตร์อื่น ๆ  ระบบศีลธรรมและความเชื่อถือของศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่  บทบาทและความสำคัญของศาสนาต่อชีวิตและสังคมของมนุษย์

388121  พุทธจริยธรรม (Buddhist  Ethics)                                                    3(3-0)

                        ธรรมชาติ  ขอบเขต  แรงจูงใจ  กระบวนการและเป้าหมายของพุทธจริยธรรม ความสัมพันธ์กับชีวิตและปัญหาสังคม

388211  ประวัติศาสตร์ศาสนา  (History of Religions)                                      3(3-0)

ลักษณะ บ่อเกิด พิธีกรรม ความเป็นมาของความเชื่อถือของมนุษยชาติ และวิวัฒนาการทางศาสนาของมนุษยชาติในยุคเริ่มแรก ความหมายของสังคมวิทยา  จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ศาสนาที่สำคัญของโลกเชิงวิจารณ์ ความสัมพันธ์ของศาสนากับประวัติศาสตร์สังคม

388221  พุทธศาสนาเถรวาท   (Theravada Buddhism)                                         3(3-0)

กำเนิดและหลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนา  การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงในยุค  ต่อ ๆ มา พุทธศาสนากับวิทยาการ ชีวิตและสังคมยุคปัจจุบัน

388222 พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม  (Buddhism and the Environment)                      3(3-0)

ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนาและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน  คำสอนทางพุทธศาสนาว่าด้วยสิ่งแวดล้อม บทบาทสำคัญของพุทธบริษัทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

388231  ศาสนาคริสต์  (Christianity)                                                                3(3-0)

ความหมายและความเป็นมาของศาสนาคริสต์ คัมภีร์ คำสอนเรื่องสัจจธรรม ธรรมปฏิบัติ  พิธีกรรมและวันสำคัญ บทบาทสำคัญของศาสนาคริสต์ในโลกปัจจุบัน

388241  ศาสนาอิสลาม  (Islam)                                                                  3(3-0)

ความหมายและความเป็นมาของศาสนาอิสลาม  ชีวิตและผลงานของท่านศาสนา   โมฮัมหมัด  คำสอนขั้นมูลฐาน คัมภีร์อัลกุรอาน บทบาทสำคัญของศาสนาอิสลามในโลกปัจจุบัน

388251  ศาสนาฮินดู  (Hinduism)                                                                    3(3-0)

                       ประวัติและคำสอนของพระเวท  ลัทธิ พิธีกรรม และปรัชญาชีวิตของศาสนาฮินดู ความสัมพันธ์กับศาสนาอื่น ๆ และนิกายต่าง ๆ

 

 

388311  ประสบการณ์ทางศาสนา   (Religious Experience)                                    3(3-0)

                        ลักษณะและความหมาย  ประสบการณ์ทางศาสนาในศาสนาต่าง ๆ  นักประสบการณ์ทางศาสนาที่สำคัญ ๆ  ประสบการณ์ทางศาสนากับความเป็นจริง

388321  พุทธศาสนามหายาน  (Mahayana Buddhism)                                      3(3-0)

                        กำเนิด ระบบความเชื่อถือและการปฏิบัติ  การแผ่ขยายและการเปลี่ยนแปลงในยุคต่อ ๆ มา  นิกายสำคัญบางนิกายของมหายาน

388322  พุทธศาสนาในประเทศไทย  (Buddhism in Thailand)                                3(3-0)

                        ความเป็นมาของพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงยุคปัจจุบัน  บทบาท และความสำคัญของพุทธศาสนาต่อศิลปะ  วัฒนธรรมและสังคมไทย  สถาบันสงฆ์ในประเทศไทย

388323  การฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา   (Buddhist   Meditation)                          3(2-2)

หลักการและวิธีการของจิตภาวนา  ทั้งทางสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเน้นเป็นพิเศษในเรื่องสมถภาวนากับการดำเนินชีวิต

388324 พุทธศาสนากับสังคมไทย  (Buddhism and Thai Society)                         3(3-0)

คำสอนทางสังคมของพุทธศาสนา อิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยด้านต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสังคมไทยปัจจุบัน

388331 ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย  (Christianity in Thailand)                              3(3-0)

ความเป็นมาของศาสนาคริสต์ในประเทศไทย  ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน  บทบาทที่มีต่อวัฒนธรรม  การศึกษา  เศรษฐกิจและสังคม

388341  กฎหมายอิสลาม  (Islamic Law)                                                        3(3-0)

                        ความเป็นมาของกฎหมายอิสลาม หลักกฎหมายอิสลามและการพิจารณาคดี  กฎหมายไทยเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิม

388401   จริยธรรมกับชีวิต    (Ethics and Life)                                                 3(3-0)

ความหมายและความสำคัญของจริยธรรม  จริยธรรมกับชีวิตและสังค มระบบจริยธรรมของศาสนา จริยธรรมกับการดำเนินชีวิต และการแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน โดยเน้นจริยธรรมไทย    

388411  ศาสนาเปรียบเทียบ  (Comparative Religions)                                          3(3-0)

                        เปรียบเทียบประวัติ  หลักคำสอน พิธีกรรม และปรัชญาชีวิตของศาสนาต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาต่อศาสนา  อิทธิพลและความสัมพันธ์ต่อชีวิตและสังคมมนุษย์

388421  พุทธศาสนาในเอเชีย  (Buddhism in Asia)                                           3(3-0)

ความเป็นมาของพุทธศาสนา หลักคำสอนสำคัญ การเผยแผ่พุทธศาสนาสู่ประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย

388441  ศาสนาอิสลามในประเทศไทย  (Islam in Thailand)                                 3(3-0)

ความเป็นมาของศาสนาอิสลามในประเทศไทยตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน บทบาทของศาสนาอิสลามต่อการศึกษา  เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

388442  ศาสนากับการเมืองในตะวันออกกลาง                                                 3(3-0)

             (Religion and Politics  in the Middle East)

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และความเชื่อถือของชาวอาหรับก่อนยุคอิสลาม อาหรับในยุคอิสลาม  การเมืองและการปกครองในอัลกุรอาน อิสลามกับปัญหาการเมือง การปกครองในตะวันออกกลางปัจจุบัน

388497  สัมมนา  (Seminar)                                                                       1(1-0)

       

 

สาขาวิชาการแปล (389)

 

389211  การแปลทั่วไปจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย I                                      3(3-0)

            (General Translation from English into Thai I)

            พื้นฐาน : 372221 หรือ 372212 หรือ 355211 หรือ 355221 หรือ 355231

การแปลจากเอกสารภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 100-150 คำ ที่แสดงตัวอย่างของความคิดรวบยอดตามที่ปรากฏในทฤษฎีการแปล โดยเฉพาะที่ว่าด้วยเรื่องหน่วยแปล การแปล

เทียบเท่า ระดับการตีความ การประเมินผลของงานแปล และเกณฑ์การตัดสินความถูกต้องเหมาะสมของงานในการแปล

389311   การแปลทั่วไปจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย II                                        3(3-0)

            (General Translation from English into Thai II)

            พื้นฐาน : 389211

                        การแปลจากเอกสารภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 200-250  คำ เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ทั่ว ๆ ไป ในระดับภาษาที่ยากขึ้น โดยฝึกขั้นตอนและเทคนิคการแปลแบบต่าง ๆ

389312 การแปลเบื้องต้นจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ                                        3(3-0)

            (Introduction to Translation from Thai into English)

            พื้นฐาน : 355211 หรือ 355231

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษในด้านไวยากรณ์และความหมาย การฝึกตีความภาษาไทยในระดับคำ วลี และประโยค เพื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษที่เหมาะสม

 

389321  การแปลเฉพาะด้านเบื้องต้นจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย                       3(3-0)

            (Introductory Specialized Translation from English into Thai)

            พื้นฐาน : 389211

     การแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่แสดงสำนวนลีลาการเขียนแบบต่างๆ ความยาวประมาณ 250-500 คำ ซึ่งมีตัวอย่างแสดงข้อแตกต่างที่เป็นปัญหาในการแปลระหว่างภาษาทั้งสองตลอดจนการศึกษา และฝึกบทแปลที่แสดงระดับชั้นเชิง การใช้ และลักษณะลีลาภาษาประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานการแปลในสายวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะด้านในระดับสูง

389331  การแปลทางด้านสื่อสารมวลชนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย I                3(3-0)

            (Translation in Mass Communications from English into Thai I)

            พื้นฐาน : 389321

                        การแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ทางด้านสื่อสารมวลชน โดยเน้นความถูกต้องและสำนวนการแปลเป็นภาษาไทยที่เหมาะสม

389341  การแปลทางด้านพาณิชยศาสตร์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย I             3(3-0)

            (Translation in Commerce from English into Thai I)

            พื้นฐาน : 389321

                      การแปลเอกสารภาษาอังกฤษทางด้านพาณิชยศาสตร์ โดยเน้นความถูกต้องและสำนวนการแปลเป็นภาษาไทยที่เหมาะสม

389351  การแปลทางด้านวิทยาศาสตร์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย I                3(3-0)

           (Translation in Science from English into Thai I)

            พื้นฐาน : 389321

การแปลเอกสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยเน้นความถูกต้องและสำนวนการแปลเป็นภาษาไทยที่เหมาะสม

389361  การแปลทางด้านนิติศาสตร์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย I                      3(3-0)

            (Translation in Law from English into Thai I)

           พื้นฐาน : 389321

การแปลเอกสารภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมาย โดยเน้นความถูกต้อง และสำนวนการแปลเป็นภาษาไทยที่เหมาะสม

389412      การแปลทั่วไปจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ                                        3(3-0)

            (General Translation from Thai into English)

           พื้นฐาน : 389211 หรือ 355211 และ 355231

                        การแปลเอกสารภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องทั่ว ๆ ไป โดยใช้เทคนิคการแปลแบบต่าง ๆ

389422 การแปลทางด้านวิชาการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ                           3(3-0)

            (Academic Translation from Thai into English)

            พื้นฐาน : 389211 หรือ 355211 และ 355231

                        แปลบทความและเอกสารทางวิชาการบางส่วนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

389431  การแปลทางด้านสื่อสารมวลชนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย II             3(3-0)

            (Translation in Mass Communications from English into Thai II)

           พื้นฐาน : 389331

การแปลขั้นสูงจากเอกสารภาษาอังกฤษทางด้านสื่อสารมวลชน เพื่อเสริมสร้างทักษะการแปลให้เพิ่มพูนขึ้น โดยเน้นความถูกต้องและสำนวนการแปลเป็นภาษาไทยที่เหมาะสม

389441 การแปลทางด้านพาณิชยศาสตร์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย II            3(3-0)

           (Translation in Commerce from English into Thai II)

             พื้นฐาน : 389341

                        การแปลขั้นสูงจากเอกสารภาษาอังกฤษทางด้านพาณิชยศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการแปลให้เพิ่มพูนขึ้น โดยเน้นความถูกต้องและสำนวนการแปลเป็นภาษาไทยที่เหมาะสม

389451  การแปลทางด้านวิทยาศาสตร์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย II                   3(3-0)

            (Translation in Science from English into Thai II)

           พื้นฐาน : 389351

                        การแปลขั้นสูงจากเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการแปลให้เพิ่มพูนขึ้น โดยเน้นความถูกต้องและสำนวนการแปลเป็นภาษาไทยที่เหมาะสม

389461  การแปลทางด้านนิติศาสตร์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย II                      3(3-0)

            (Translation in Law from English into Thai II)

            พื้นฐาน : 389361

การแปลขั้นสูงจากเอกสารภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมาย เพื่อส่งเสริมสร้างทักษะการแปลให้เพิ่มพูนขึ้น โดยเน้นความหมายที่ถูกต้อง และสำนวนการแปลเป็นภาษาไทยที่เหมาะสม

389491 โครงการแปล  (Translation Project)                                                      3(3-0)

           พื้นฐาน : 389321            

การทำโครงการแปลเฉพาะด้านตามความถนัดและความสนใจเพื่อศึกษาวิเคราะห์การแปลในแง่ความหมาย การใช้ภาษาและสำนวนต่าง ๆ โดยลึกซึ้ง รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของงานแปลและการแก้ไข

 

 

 

สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว (390)

 

390111  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry)                                     3(3–0)

                        วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญ แนวโน้ม ลักษณะ องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบสนับสนุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บทบาทและนโยบายของรัฐในการพัฒนา องค์กรทางการท่องเที่ยวระดับชาติและระดับนานาชาติ

390221  งานมัคคุเทศก์  (Tour Guiding)                                                             3(3-0)

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ กระบวนการ วิธีการเทคนิคการนำเที่ยว มนุษยสัมพันธ์สำหรับงานมัคคุเทศก์ นันทนาการ การปฐมพยาบาล การป้องกันอุบัติเหตุและการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีการศึกษานอกสถานที่และฝึกปฏิบัติงาน

390231  มรดกไทย  (Thai Heritage)                                                            3(3-0)   

วิถีชีวิตของคนไทย โครงสร้างของสังคม วัฒนธรรมไทย การปกครอง พุทธศาสนา ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี วรรณคดี หัตถกรรม อาหาร ภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาล มีการศึกษานอกสถานที่

390232  ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงกายภาพ  (Physical Tourism Resources)               3(3-0)

ประเภทและลักษณะทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงกายภาพ สมดุลธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงกายภาพ หลักการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เทคนิคในการสื่อความหมาย การนำข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์มาใข้ในการจัดเส้นทางและการนำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทยและต่างประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่

390233  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทย  (Thai Cultural Tourist Destinations)     3(3-0)

ความหมายและประเภทของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ประวัติ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและลักษณะชุมชนของสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่

390261  ธุรกิจการบิน  (Airline Business)                                                      3(3-0)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ภูมิศาสตร์การบิน กฎและระเบียบการจราจรทางอากาศ ตารางเวลากำหนดการบิน ชนิดของเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน งานบริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน การเขียนบัตรโดยสารและการคิดคำนวณค่าโดยสาร การสำรองที่นั่ง ระเบียบพิธีการเข้าออกระหว่างประเทศ การขนส่งและพัสดุภัณฑ์ มีการศึกษานอกสถานที่

390311 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  (Tourist Behavior)                                    3(3-0)

                        แรงจูงใจในการเดินทาง ความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง วัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม

390321  การจัดนำเที่ยว (Organization of Tours)                                             3(3-0)

ประเภทและองค์ประกอบของการนำเที่ยว หลักการและกระบวนการจัดนำเที่ยว วิธีการและเทคนิคของการสำรวจเส้นทางการเดินทางและการเขียนแผนที่ เทคนิคในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การคิดต้นทุนและการกำหนดราคารายการนำเที่ยว เทคนิคการเขียนรายการนำเที่ยว มีการฝึกปฏิบัติ

390322  หนังสือและวารสารการท่องเที่ยว  (Tourist Publications)                         2(2-0)

ประเภทของหนังสือและวารสารการท่องเที่ยวในองค์กรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเขียน และรูปแบบต่าง ๆ ของหนังสือ และวารสารการท่องเที่ยว การจัดระบบหน่วยงาน บุคลากร และวิธีการแจกจำหน่าย

390331  การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  (Tourist Destination Development)               3(3-0)

ความเป็นมาและแนวโน้มในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ประเภท ลักษณะ และการประเมินศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยว หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บทบาทและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

390341 การดำเนินงานธุรกิจนำเที่ยว   (Tour Business Operation)                           3(3-0)

ประเภทและโครงสร้างองค์กรของธุรกิจนำเที่ยว การจัดตั้ง การดำเนินงาน ระบบอัตโนมัติ การวางแผนการผลิต การตลาด การบริหารงานบุคคลและการเงินของบริษัทนำเที่ยว

390342  การวางแผนและพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว                                      3(3-0)

             (Tourism Marketing  Planning and Development)

                        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยว การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว ส่วนประสมของการตลาดการท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด

390343  สื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม                                         3(3-0)

            (Mass Media for Tourism and Hotel)

ประเภทและลักษณะของสื่อ การเลือกสื่อและการบริหารสื่อ การวางแผนการใช้สื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

390351  การท่องเที่ยวในระบบเศรษฐกิจของชาติ                                              3(3-0)

            (Tourism in the National Economy)

กิจกรรมการท่องเที่ยวและค่าใช้จ่าย การประมาณการธุรกิจการท่องเที่ยว ผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอื่น การประเมินผลการท่องเที่ยวภายในประเทศและระหว่างประเทศ แหล่งข้อมูลสำหรับสถิติการท่องเที่ยว หลักสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจการท่องเที่ยว

390352  ระบบข้อมูลทางการท่องเที่ยว   (Tourism Information Systems)                3(3-0)

ประเภทและลักษณะของข้อมูลทางการท่องเที่ยว  วิธีการแสวงหา การเลือกและการ

วิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บและการจัดระบบข้อมูล การประยุกต์ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการ 

และการบริหารงานทางการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

390451  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                         3(3-0)

            (Human Resource Management in the Tourism Industry)

ปัญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิด หลักการ วิธีการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

390452  การจัดการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                              3(3-0)

            (Tourism Industry Development Project Management)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนา ระดับ หลักการและกระบวนการจัดทำโครงการพัฒนา การประเมินเงินทุนและทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในการพัฒนา การดำเนินงาน การควบคุมและการประเมินผลโครงการ

390453  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม                              3(3-0)

            (Tourism and Hotel Law)

วิเคราะห์ระเบียบและกฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การแก้ปัญหาโดยอาศัยกฎหมาย กรณีศึกษา

390491  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว                                             3(3-0)

            (Basic Research Methods in Tourism)

หลักและวิธีวิจัย การเลือกปัญหา การวางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และข้อสมมุติฐาน การสร้างแบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การทำตารางเสนอผลการวิจัย การวิเคราะห์ การประเมินผลงานการวิจัย  และการเขียนรายงานผลการวิจัย

390497  สัมมนา  (Seminar)                                                                             1

                        การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยวในระดับปริญญาตรี

390498  ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)                                                         1-3

การศึกษาค้นคว้าทางการท่องเที่ยวระดับปริญญาตรี แล้วเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

 

สาขาวิชาการโรงแรม (391)

 

391111      จิตวิทยาการบริการ  (Service Industry Psychology)                               3(3-0)

                        พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การเรียนรู้ แรงจูงใจ ค่านิยมในการทำงานและการพักผ่อน การปรับหลักจิตวิทยาไปใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

391201      ศิลปะการติดต่อ  (Public Relations Arts)                                               3(3-0)

                   หลักการและเทคนิคเพื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ศิลปะในการติดต่อและมนุษยสัมพันธ์

391211      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร                                3(3-0)

            (Introduction to lodging and Food Service Business)

                   วิวัฒนาการ แนวโน้ม และการดำเนินงานของธุรกิจที่พักและบริการอาหาร แนวคิดและหลักการจัดการที่นำมาปรับใช้ในธุรกิจ โครงสร้างการบริหารและการดำเนินงานของแต่ละแผนก มีการศึกษานอกสถานที่

391221  งานส่วนแม่บ้าน  (Housekeeping)                                                             3(2-2)

                   การดำเนินงานในแผนกแม่บ้าน การบันทึกรายงานและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับห้องพัก การแก้ปัญหาในแผนกแม่บ้าน การประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ของโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่

391222  งานส่วนหน้าและการจัดที่พักอาศัย                                                     3(3-0)

(Front of the House and Accommodation)

                   โครงสร้างและการบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม การสำรองและการจัดสรรห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียน การจัดบริการด้านสัมภาระ การให้บริการข้อมูล วิธีการชำระเงิน การประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ของโรงแรม บริษัทนำเที่ยวและสายการบิน มีการศึกษานอกสถานที่

391331  การจัดการด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม                                         3(2-2)

(Management of Restaurant and Bar Service)

                   ประเภทของธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม การวางแผนรายการอาหารและเครื่องดื่มในโอกาสต่าง ๆ เทคนิคและขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดโต๊ะอาหารและการรับคำสั่งในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม การเก็บและการทำความสะอาดโต๊ะ การจัดเลี้ยง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีการศึกษานอกสถานที่

391341  การวางแผนและพัฒนาการตลาดโรงแรม                                             3(3-0)

            (Hotel Marketing Planning and Development)

                   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดโรงแรม การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า ส่วนประสมของการตลาดโรงแรม หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิค และกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดสำหรับการขายห้องพัก ห้องประชุม และอาหาร เครื่องดื่ม กรณีศึกษา

391342  การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม                                                  3(3-0)

(Hotel Business Planning and Development)       

                   แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวางแผน และการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ การตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการขยายธุรกิจ กรณีศึกษา

391351  การจัดการการประชุมและนิทรรศการ                                                 3(3-0)

(Convention and Exhibition Management)          

                        วิวัฒนาการของธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ ประเภทการจัดประชุมและนิทรรศการ กระบวนการวางแผน การดำเนินงาน การบริหารงาน การตลาด การประเมินผลภายหลังการจัดงาน

391451  การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ  (Personality Development in Careers)       3(3-0)

                   มารยาทและวิธีการเข้าสมาคม ตลออดจนการแต่งกายและการใช้คำพูดกับบุคคลในสถานที่ และโอกาสต่าง ๆ ตามแบบสากลนิยม การฝึกฝนและปรับปรุงบุคลิกภาพในการพูดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ มีการศึกษานอกสถานที่

391491  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจโรงแรม)                                             3(3-0)

(Basic Research Methods in Hotel Business

                        บทบาทและความสำคัญของการวิจัยที่มีต่อธุรกิจโรงแรม ประเภทและขอบเขตของการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลงานวิจัย

391497  สัมมนา  (Seminar)                                                                             1

                       การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางธุรกิจโรงแรมในระดับปริญญาตรี

391498  ปัญหาพิเศษ  (Special Problems)                                                             1-3

                   การศึกษาค้นคว้าทางธุรกิจโรงแรมระดับปริญญาตรีแล้งเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการเลขานุการ (392)

 

392221  การพิมพ์ภาษาไทย -  ภาษาอังกฤษ   (Thai - English Typing)                   3(1-4)

การพิมพ์สัมผัสขั้นพื้นฐาน เทคนิคการพิมพ์ดีด การพัฒนาความเร็วและความแม่นยำ การพิมพ์จดหมายธุรกิจ กำหนดการ รายงานการประชุม รายงานการวิจัย และเอกสารธุรกิจ

392222  ชวเลขภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ   (Thai – English Shorthand)                      3(2-2)

รูปแบบ เทคนิค การเขียนและการถอดข้อความชวเลขภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การปรับใช้ชวเลขในการบันทึกความลับทางธุรกิจ

392223  การดำเนินงานเลขานุการ   (Secretarial  Work Operation)                          3(3-0)

บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางแผนการทำงานของเลขานุการ ประเภทและลักษณะงานเลขานุการ การนัดหมาย การจัดประชุมและการจัดการเดินทาง การบันทึกการประชุม การดำเนินงานสารบรรณ การจัดหาและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

392224  การประชาสัมพันธ์สำหรับงานเลขานุการ                                             3(3-0)

(Public Relations for Secretarial Work)

บทบาทของการประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการต่อการบริหารงานองค์กรและการติดต่อธุรกิจ การวางแผนการประชาสัมพันธ์สำนักงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานและการจัดการประชาสัมพันธ์ กระบวนการ กิจกรรม และสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์สำนักงาน การสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้บริหาร การสร้างสัมพันธภาพทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

392241  ศิลปะการติดต่อสำหรับเลขานุการ   (Relation Arts for Secretaries)            3(3-0)

การพัฒนามนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม มารยาททางสังคม การติดต่อธุรกิจและการเจรจาต่อรองกับกลุ่มบุคคลต่างวัฒนธรรม       

392242  การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับเลขานุการ                                       3(3-0)

           (Communicative Skill Development for Secretaries)

ความรู้การสื่อสารสำหรับเลขานุการ ทักษะการเขียนสำหรับเลขานุการ การเขียนบันทึกติดต่อ จดหมายทางธุรกิจ รายงานการประชุม แผนงาน โครงการ และบทสุนทรพจน์ ทักษะการพูดสำหรับเลขานุการ การพูดเพื่อการติดต่อประสานงานธุรกิจ การนำเสนอผลงาน การพูดในหน้าที่พิธีกร และผู้ดำเนินการอภิปราย

392321   คอมพิวเตอร์สำหรับงานเลขานุการ (Computers for Secretarial Work)          3(1-4)

การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการผลิตเอกสารทางธุรกิจและแผนงานโครงการ การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

 

392331  การบริหารงานเอกสาร  (Document Work Administration)                        3(3-0)

ระบบงานเอกสาร ประเภทเอกสาร การจัดเก็บและจัดส่งเอกสาร การบริหารวงจรเอกสาร การจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

392332  การจัดการสำนักงานเลขานุการ  (Administrative Office Management)         3(3-0)

ประเภทและโครงสร้างสำนักงานเลขานุการ  การวางระบบสำนักงาน การใช้อุปกรณ์อัตโนมัติในการพัฒนาสำนักงาน การจัดสภาพแวดล้อมในสำนักงาน การจัดทำงบประมาณและการบริหารงานพัสดุสำนักงาน การสื่อสารภายในและการพัฒนาบุคลลากรในสำนักงานเลขานุการ

392341   ระบบสารสนเทศสำหรับงานเลขานุการ                                               3(3-0)

 (Information Systems for Secretarial Work)

                        ประเภทและลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานและการจัดการ วิธีการแสวงหา การเลือกและการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บและจัดระบบข้อมูล การนำข้อมูลมาใช้เพื่อการดำเนินงาน การตัดสินใจ การวางแผนและการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเลขานุการ

392421  การปฏิบัติงานในสำนักงานจำลอง (Dummy Office Operation)                   3(1-4)

ฝึกปฏิบัติจัดสภาพแวดล้อมและระบบสำนักงาน การจัดการระบบเอกสาร การจัดสรรงานและการมอบหมายงาน การจัดการการหมุนเวียนปฏิบัติงาน การวางแผนงบประมาณพัสดุสำนักงาน การจัดและดำเนินงานการประชุมและการเดินทาง

392431  การเลขานุการระดับบริหาร  (Executive Secretarial Sciences)                     3(3-0)

พื้นฐาน : 392223

ขอบเขตและลักษณะของงานเลขานุการระดับบริหาร ความเป็นผู้นำและการควบคุมความขัดแย้ง การมอบหมายและการควบคุมงานเลขานุการ การวางแผนการบริหารเวลา การทำงบประมาณและแผนงานการประชุม การตัดสินใจและการต่อรองธุรกิจแทนผู้บริหาร

392491  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานสำหรับเลขานุการ                                              3(3-0)

            (Basic Research Methods for Secretaries)

บทบาทและความสำคัญของการวิจัยที่มีต่อการบริหารงานเลขานุการ ประเภทและขอบเขตของการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลงานวิจัย