งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
กำหนดการประชุม/สรุปมติย่อที่ประชุม คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์