งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ข้อพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์