งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะเกษตร
 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะประมง
 คณะมนุษยศาสตร์
 คณะวนศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะสังคมศาสตร์
 คณะสัตวแพทยศาสตร์
 คณะศึกษาศาสตร์
 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 วิทยาเขตกำแพงแสน
 วิทยาเขตศรีราชา
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร