ประจำปีการศึกษา 2553
  
     
| หน้าหลัก |
  รายการดัชนีประเมินมีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

แสดงข้อมูล

ประเด็นที่ 1
คณะ/วิทยาเขตมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ประจำส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรอุดมศึกษาและดำเนินการได้ตามแนวทางที่กำหนด
ประเด็นที่ 2
คณะ/วิทยาเขตมีมาตราการให้อาจารย์มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และมีการปรับปรุงประมวลการสอนให้มีความเหมาะสม
ประเด็นที่ 3
คณะ/วิทยาเขตมีการสำรวจ/วิจัยหรือการประเมินประสิทธิภาพการสอน และนำข้อมูลปรับปรุงการสอน หรือลดสัดส่วนการบรรยายและเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติ
ประเด็นที่ 4
คณะ/วิทยาเขตมีการส่งเสริมและสนับสนุนทำให้คณาจารย์ มีการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของอาจารย์และนิสิต
ประเด็นที่ 5
คณะ/วิทยาเขตมีการส่งเสริมให้อาจารย์ประเมินผลการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน และนำผลมาปรับเปลี่ยนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
ประเด็นที่ 6
คณะ/วิทยาเขตมีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ประเด็นที่ 7
คณะ/วิทยาเขตมีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มีการนำผลการประเมินการเรียนการสอนไปใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน