การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2549
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ


รายงานการประชุมสัมมนา
------------------------------------------------
เอกสารประกอบการประชุม
------------------------------------------------
PowerPoint

  นโยบาย
  เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  เกณฑ์ชื่อปริญญา
  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์
  หัวข้อการจัดทำหลักสูตร
  แบบ สมอ.01-06
  แบบ สมอ. 07


------------------------------------------------


Home