1. หลักการและเหตุผล
      
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปเป็นทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่เป็นผู้ชี้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และอุตสาหกรรมส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การศึกษานับเป็นรากฐานที่สำคัญเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่างๆที่จะดำรงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
    ดังนั้น หลักสูตรถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา หลักสูตรที่ดีต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ โดยนัยของหลักสูตรคือตัวเอกสารที่เป็นรูปเล่มหรือมวลประสบการณ์ทั้งปวงที่กำหนดไว้ด้วยเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ตั้งแต่วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมาย โครงสร้างกรอบสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการวัดประเมินผล รวมถึงคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา สามารถกำหนดแนวทางหรือแผนการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายที่ต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     ด้วยตระหนักว่าเอกสารหลักสูตรเป็นหลักฐานทางการศึกษาที่มีความสำคัญ ดังนั้น การจัดทำเอกสารหลักสูตร/รายวิชา ต้องครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและขั้นบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการเสนอหลักสูตร/รายวิชา เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สอดรับต่อความเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของโลกปัจจุบันอย่างทันท่วงที
    2. วัตถุประสงค์
   
2.1 เพื่อให้ผู้จัดทำหลักสูตรได้ทราบถึงวิธีการจัดทำ รูปแบบ โครงสร้างหลักสูตร และกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร/รายวิชา เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ
2.2 เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักสูตรก่อนการนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
และคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำเอกสารหลักสูตร และสร้างเครือข่าย
นักวิชาการศึกษาด้านหลักสูตรในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
    3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
    งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    4. ระยะเวลาโครงการ
   
ดำเนินการอบรมเป็น 3 รุ่น แต่ละรุ่นจัดการอบรมโดยใช้เวลาในการอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง) โดยรับผู้เข้าอบรมรุ่นละ 30 คน (โดยผู้สมัครเข้าอบรมแจ้ง รุ่นและวันอบรม ตามที่ประสงค์เข้าอบรม)
  รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 9
  รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2550 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
  รุ่นที่ 3 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2550 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 8
    5. สถานที่ในการฝึกอบรม
            รุ่นที่ 1 ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
      รุ่นที่ 2
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
      รุ่นที่ 3 หอ้งประชุม 8
       หมายเหตุ : สถานที่ในการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
      6. ผู้เข้าร่วมอบรม
     
6.1 ผู้จัดทำเอกสารหลักสูตร คณาจารย์ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือบุคลากรที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในระดับวิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาหรือเทียบเท่า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 90 คน
6.2 ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และจะต้องศึกษาคู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชา ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2549) ก่อนที่จะเข้ารับการอบรม
      7.เงื่อนไขการรับสมัครและลงทะเบียน
     
สมัครผ่านหน่วยงานที่สังกัด พร้อมแนบใบสมัคร ไปยังกองบริการการศึกษา ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้
  ผู้ประสงค์เข้าอบรมรุ่นที่ 1 ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550
  ผู้ประสงค์เข้าอบรมรุ่นที่ 2 ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 30 เมษายน 2550
  ผู้ประสงค์เข้าอบรมรุ่นที่ 3 ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2550
อนึ่ง กรณีมีผู้สมัครเข้าอบรมในแต่ละรุ่นน้อยกว่า 10 คน กองบริการการศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการขอยกเลิกการอบรมและ/หรือประสานงานในการจัดรุ่นการอบรมให้ตามความเหมาะสม
โดยจะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการต่อไป
      8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     
8.1 ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความเข้าใจและสามารถจัดทำเอกสารหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดเวลาในการแก้ไขและค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร
8.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำเอกสารหลักสูตร
8.3 มีความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับภาควิชา/คณะ/วิทยาเขต/มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้อง
9.งบประมาณ 
เงินรายได้ส่วนกลาง บัญชี 105 ค่าใช้สอย กองบริการการศึกษา โดยขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
10. กำหนดการอบรม
11. การประเมินโครงการอบรม
ผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องผ่านการประเมิน ดังนี้
11.1 การตอบแบบสอบถาม (ทุกรุ่น)
-
ก่อนการอบรม
-
หลังการอบรม
-
เมื่อไปปฏิบัติงานจริงหลังการอบรม 3 เดือน
-
ติดตามหลังการอบรม 6 เดือน
11.2 จะต้องอบรมตลอดระยะเวลาที่กำหนด (6 ชั่วโมง)
12. ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
12.1 ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักสูตร/รายวิชา และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้
และมีความพึงพอใจในการเข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
12.2 มีจำนวนผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

<