ระหว่างเดือนมกราคม 2549 - ธันวาคม 2549
ระหว่างเดือนมกราคม 2550 - มีนาคม 2550
ระหว่างเดือนเมษายน 2550 - มิถุนายน 2550
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2550 - กันยายน 2550
ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 - ธันวาคม 2550
ระหว่างเดือนมกราคม 2551 - มีนาคม 2551
ระหว่างเดือนเมษายน 2551 - มิถุนายน 2551
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2551 - กันยายน 2551
ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 - ธันวาคม 2551
ระหว่างเดือนมกราคม 2552- มีนาคม 2552
ข้อมูลโดย : งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน