ประมวลภาพและเอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อหารือประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และแนวทางการบริหารจัดการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2548
โครงการ
กำหนดการ
รายชื่อผู้เข้าอบรม
    
ประมวลภาพการสัมมนา
    
เอกสารประกอบ โดยศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
    
เอกสารประกอบ โดยนางมยุรี สิงห์ไข่มุก ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เอกสารประกอบ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
สรุปผลโครงการ