ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ในการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
โครงการอบรม ประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร
วันที่จัด
 การอบรม "วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus"
29 เม.ย. 2552
 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
9 มิ.ย. 2552
 เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน
27 ก.ค. 2552
 บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
17 ส.ค. 2552
 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
7 ก.ย. 2552
 

โครงการอบรม ประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร
วันที่จัด
 โครงการอบรมเรื่อง วิธีการจัดทำและเขียน Course Syllabus
6 ก.ค.53
 โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
29 ก.ค.53
 โครงการอบรมเรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
17 ส.ค.53
 โครงการอบรมเรื่อง การจัดทำ Portfolio ของนิสิต
23 ส.ค.53
 โครงการอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์ มก.
7 ก.ย.53
 

โครงการอบรม ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร
วันที่จัด
 โครงการอบรมเรื่อง การจัดทำ Portfolio ของนิสิต
9 พ.ค. 54
 โครงการอบรมเรื่อง การจัดทำและเขียน Course Syllabus
23 พ.ค. 54
 โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
17 มิ.ย. 54
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ส.ค. 54
 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 ก.ย. 54
 โครงการอบรมเรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต
20 ก.ย. 54
 

โครงการอบรม ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร
วันที่จัด
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
6 มิ.ย. 55
 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความพร้อมและบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
16 ส.ค. 55
 

เอกสาร Student center
เรื่อง
บรรยายโดย
มาตรฐานการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง