โครงการแหล่งเรียนรู้
เกณฑ์ตัดสินแหล่งเรียนรู้
1.
โครงการแหล่งเรียนรู้...สถาปัตย์เกษตรรักษ์โลก (AKU Eco Center)
2.
โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์มดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ
3.
โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์
4.
โครงการปรับปรุงศูนย์การศึกษาเชิงหรรษา
5.
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
6.
โครงการแหล่งเรียนรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรม
7.
โครงการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ของศูน์ืพัฒนาภาษาด้วยตนเอง
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไป
8.
โครงการศูนย์การเรียนรู้์ธรรมชาติวิทยาประมง
9.
โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง 60 ปี
10.
โครงการการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา กรุงรัตนโกสินทร์
11.
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ทางสัตวแพทย์
12.
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการและการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนจากการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์
13.
โครงการองค์ความรู้เกษตรเพื่อโลกสีเขียว ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย คือ 
1) ดินที่มีชีวิต 2) ผลิตพืชแบบสีเขียว 3) ไร้สารพิษเพื่อกำจัดศัตรูพืช 4) ความปลอดภัยในผลผลิต
14.
โครงการศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน ๑๑ ศูนย์การเรียนรู้)
15.

โครงการ “จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์ไก่”