คณะทำงานพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงหรือจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกณฑ์ฯ แต่ละโครงการ (โครงการเดิม-ใหม่)

ลำดับข้อ
เกณฑ์การพิจารณา

คะแนน

1
2
3
4
5
6
7

Interactive app. (เพลิดเพลิน, ทันสมัย)
ครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ของ มก.
เป็นแหล่งศึกษาและวิจัยได้ (นิสิต+บุคลากร)
มีสื่อหลายประเภท
มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบและมีระบบบริหารจัดการที่ต่อเนื่องยั่งยืน+สถานที่มีพร้อมแล้ว
มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป็นแหล่งเรียนรู้ในวงกว้างà นักเรียน ประชาชน

3
1
3
2
3
2
2

 

 

16

[ back ]