บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประจำปี 2563

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก_สายวิชาการดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก_นักวิจัยดีเด่น
ผลการคัดเลือก
ไฟล์นำเสนอบุคลากรดีเด่น

ประจำปี 2562

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก_สายวิชาการดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก_นักวิจัยดีเด่น
ผลการคัดเลือก
ไฟล์นำเสนอบุคลากรดีเด่น

ประจำปี 2561

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก
ไฟล์นำเสนอบุคลากรดีเด่น

ประจำปี 2560

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก
ไฟล์นำเสนอบุคลากรดีเด่น

ประจำปี 2559

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก

ประจำปี 2558

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก

ประจำปี 2557

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก

ประจำปี 2556

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก

ประจำปี 2555

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก

ประจำปี 2554

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก

ประจำปี 2553

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก

ประจำปี 2552

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก

ประจำปี 2551

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก

ประจำปี 2550

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก

ประจำปี 2549

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

ประจำปี 2548

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ผลการคัดเลือก

ประจำปี 2547

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ผลการคัดเลือก