บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประจำปี 2563

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก_สายวิชาการดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก_นักวิจัยดีเด่น
ผลการคัดเลือก
ไฟล์นำเสนอบุคลากรดีเด่น

ประจำปี 2562

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก_สายวิชาการดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก_นักวิจัยดีเด่น
ผลการคัดเลือก
ไฟล์นำเสนอบุคลากรดีเด่น

ประจำปี 2561

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก
ไฟล์นำเสนอบุคลากรดีเด่น

ประจำปี 2560

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก
ไฟล์นำเสนอบุคลากรดีเด่น

ประจำปี 2559

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก

ประจำปี 2558

คำสั่งอนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลการคัดเลือก