คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
วิทยาเขตกำแพงแสน

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 2561 Download Download        
  2556 Download Download Download      
  2551 Download Download      
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรใหม่ แยกเล่ม ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม)
2560 Download Download        
วศ.บ. วิศวกรรมการอาหาร 2560 Download Download

   
  2555 Download Download Download      
  2551 Download Download      
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 2555 Download Download Download    
  2551 Download Download    
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 2560 Download Download        
  2555 Download Download Download Download

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(เดิมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์)
2560 Download Download        
  2555 Download Download Download Download