คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
บธ.บ.บัญชีบริหาร
2560 Download Download
บธ.บ. การโรงแรมและภัตตาคาร
(หลักสูตรใหม่)
2560

Download

Download        
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน
(หลักสูตรใหม่)
2560 Download Download
บธ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว
2560 Download Download        
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2560 Download Download        
บธ.บ. การจัดการ
2560 Download Download        
  2555* Download Download Download      
  2549* Download Download        
บธ.บ. การตลาด
2560 Download Download        
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2560 Download Download        
  2554 Download Download Download Download    
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2556 Download Download Download    
  2553 Download Download        
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 Download Download        
  2554 Download Download   Download    
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2550* Download Download    

 
           

 
วท.บ. ฟิสิกส์ 2556* Download Download Download      
  2552* Download Download      
วท.บ. เคมี 2555* Download Download Download      
  2550* Download Download        
วท.บ. จุลชีววิทยา 2555* Download Download Download      
  2550* Download Download        
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2555* Download Download Download      
  2550* Download Download        
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2554* Download Download Download      
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2559 Download Download        

*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน