คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขาวิชา
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
ศษ.บ. การจัดการเรียนรู้ (5 ปี) 2560 Download          
  2555 Download Download Download Download    
2550 Download Download        
วท.บ. เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 2559 Download Download        
  2554 Download Download Download Download    
  2549 Download Download        
ศษ.บ. สอนคณิตศาสตร์ (5 ปี) 2555 Download Download    

 

 
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2553 Download Download    

 

 
ศษ.บ.พลศึกษา (5 ปี) 2554 Download Download        
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2549 Download Download