คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาศรีราชา

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
บธ.บ. การเงินและการลงทุน 2557 Download Download Download      
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ 2559 Download Download        
  2554 Download Download Download Download

 
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 2559 Download Download        
  2554 Download Download    
บธ.บ. การบัญชีบริหาร 2559 Download Download      
  2554 Download Download Download    
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ 2559 Download Download        
  2554 Download Download Download Download    
บธ.บ. การจัดการ
(หลักสูตรใหม่ แยกเล่ม ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม)
2560 Download Download        
บธ.บ. การจัดการ
2555 Download Download Download Download    
(ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบางเขน) 2549 Download Download        
บธ.บ. การเงิน
2555 Download Download Download Download    
(ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบางเขน) 2550 Download Download        
บธ.บ. การตลาด
(หลักสูตรใหม่ แยกเล่ม ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม)
2560 Download Download        
บธ.บ. การตลาด 2555 Download Download Download      
(ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบางเขน) 2549 Download Download