คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาเขตศรีราชา
หลักสูตร ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรใหม่ แยกเล่ม ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม)
2560 Download Download        
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2560 Download Download        
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน 2555 Download Download Download      
  2550 Download Download      
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2554 Download Download        
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน              
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2559 Download Download        
*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตกำแพงแสน 2554 Download Download