คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
วิทยาเขตศรีราชา
หลักสูตร ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 2560 Download Download      
  2555 Download Download Download Download    
  2549 Download Download    
วศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 2560 Download Download        
  2555 Download Download Download Download    
  2549 Download Download    
วศ.บ. สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 2556 Download Download Download