คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

สาขาวิชา
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2560 Download Download        
(ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะเศรษฐศาสตร์วิทยาเขตบางเขน) 2555 Download Download Download    
  2552 Download Download