คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบ หลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 2560 Download Download        

 

2555 Download Download Download Download

2552 Download Download    
วท.บ. ทรัพยากรเกษตร 2560 Download Download        
  2555 Download Download Download Download    
  2551 Download Download      
วท.บ. อาหารปลอดภัยและโภชนาการ 2559 Download Download        
  2553 Download Download   Download    
วท.บ. ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 2559 Download Download        
  2553 Download Download   Download    
วท.บ. ประมง (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 2560 Download          
*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะประมง วิทยาเขตบางเขน 2555 Download