คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สาขาวิชา
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./
ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วท.บ. เคมีประยุกต์ 2560 Download Download        
  2555 Download Download        
  2552 Download          
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 2560 Download Download

 

     
2555 Download Download Download      
2552   Download      
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

2560

Download Download        
  2555 Download Download Download      
2551 Download          
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2555 Download Download Download      
2551 Download Download      
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2554 Download Download        
*ใช้หลักสูตรเดียวกับวิทยาเขตกำแพงแสน