คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/ อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
รป.บ. 2559 Download Download        
2557 Download Download Download      
นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม) 2560 Download

Download

       
บธ.บ. การเงิน (หลักสูตรใหม่ ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม) 2560 Download Download        
บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรใหม่ ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม) 2560 Download Download        
*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ บางเขน
2555 Download Download Download Download    
*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ บางเขน 2549 Download Download    
บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรใหม่ ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม) 2560 Download Download        
*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ บางเขน
2555 Download Download Download    
*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ บางเขน 2549 Download Download    
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 2559 Download          
*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
2554 Download Download Download      
บช.บ. บัญชี (หลักสูตรใหม่ ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม) 2560 Download

Download

       
*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ บางเขน

2555

Download Download Download Download

 
*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ บางเขน 2551 Download Download        
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2559 Download Download        
*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน