คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/ อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2560 Download Download        
  2555 Download Download Download Download

 

 
  2552 Download Download        
วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2557 Download Download Download Download