วิทยาลัยการชลประทาน
สถาบันสมทบ

สาขาวิชา
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./
ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 2555 Download Download      
*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2551 Download Download