คณะเกษตร
วิทยาเขตบางเขน


สาขาวิชา

ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วท.บ. วิทยาศาสตร์เกษตร 2559 Download Download        
 

2554

Download Download Download Download

 
    Download Download        
วท.บ. เคมีการเกษตร 2560 Download Download        
2555 Download Download Download Download    
 

2553

Download Download        
วท.บ. เกษตรเขตร้อน 2559 Download Download        
  2554 Download Download Download Download    
    Download          
วท.บ. เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 2559 Download Download        
  2554 Download Download Download Download    
วท.บ. การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 2559 Download Download        
  2554 Download Download   Download    
    Download Download        
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 2559 Download Download        
  2554 Download Download Download Download    
    Download Download        
วท.บ. อาหารและโภชนาการ 2560 Download Download        
2555 Download Download Download Download    
  2552 Download Download        
วท.บ. สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 2558 โครงสร้าง          
วท.บ.อาหารโภชนาการและการกำหนดอาหาร 2561 โครงสร้าง รายวิชา