คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

สาขาวิชา
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
สพ.บ. 2557 Download Download   Download    
  2556 Download Download   Download  
  2552 Download Download      
วท.บ. วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 2552 Download   (สภาฯ อนุมัติปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2554)