คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

สาขาวิชา
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ (5 ปี) 2558          
2555 Download Download   Download  
  2553 Download Download      
ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ (5 ปี) 2558          
2555 Download Download   Download  
  2552 Download Download    
ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา (5 ปี) 2558    
2555 Download Download   Download  
  2553 Download Download      
  2547 Download Download      
ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) 2560 Download Download      
  2555 Download Download      
  2551 Download Download      
ศษ.บ. สุขศึกษา (5 ปี) 2558          
  2554 Download Download   Download  
  2547 Download Download      
ศษ.บ. พลศึกษา (5 ปี) 2558          
  2554 Download Download Download Download  
  2549 Download Download      
หลักสูตรศึกษาศาสตร์
   (ป.ตรี 4 หลักสูตร+ป.โท 3 หลักสูตร)
2519 Download