คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 2560 Download Download        
  2555 Download Download Download Download    
  2552 Download Download        
วท.บ. ธุรกิจการเกษตร 2559 Download Download        
  2554 Download Download Download Download    
  2549 Download Download      
วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 2560 Download Download        
    วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร 2555 Download Download Download Download    
  2553 Download          
วท.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2559 Download Download        
  2553 Download Download   Download    
  2552   Download        
  2532 Download          
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การประกอบการ 2560 Download Download        
(นานาชาติ) 2555 Download Download Download Download    
  2552 Download Download