คณะคณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วท.บ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 2557 Download Download Download Download  
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 2561 Download Download        
  2555 Download Download Download Download    
  2551 Download Download      
วท.บ. วิศวกรรมอาหาร 2555 Download Download   Download  
  2551 Download Download    
วท.บ. เทคโนโลยีการบรรจุ 2560 Download Download      
  2555 Download Download Download Download  
  2549 Download Download      
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2559 Download Download        
2554 Download Download Download Download  
2549 Download Download      
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2560 Download Download      
  2555 Download Download Download Download  
  2548 Download Download      
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 2556 Download Download Download    
  2551 Download Download      
วท.บ. เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ 2548 Download Download  
อนุมัติปิดหลักสูตร วันที่ 22/11/53