คณะมนุษยศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
ศศ.บ. ภาษาไทย 2559 Download Download        
 

2554

Download Download Download Download

ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2560

Download

Download    
    สำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 2556

Download

Download Download  
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2559 Download Download        
  2554 Download Download Download Download
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 2560 Download Download

 

  2555 Download Download Download      
2550 Download Download
ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน 2559 Download Download        
  2554 Download Download Download Download
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download
2549 Download Download
ศศ.บ. ภาษาจีน 2558          
  2553 Download Download Download Download
ศศ.บ. ภาษาตะวันออก 2560 Download Download        
  2555 Download Download Download Download
ศศ.บ. วรรณคดี 2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download    
2550 Download Download
ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา 2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download    
2552 Download Download
ศศ.บ. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 2556 Download Download
2552 Download Download
ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว 2559 Download Download        
    ศศ.บ. การท่องเที่ยว (ชื่อเดิม) 2554 Download Download
ศศ.บ. การเดินทางและการท่องเที่ยว 2543 Download
ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว 2559 Download Download        
    เชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 2553 Download Download Download Download
ศศ.บ. ดนตรีไทย 2560 Download Download  
  2555 Download Download Download      
2553 Download Download
Download
ศศ.บ. ดนตรีตะวันตก 2559 Download Download        
  2554 Download Download Download Download
Download
ศศ.บ. การโรงแรม 2543 Download อนุมัติปิดหลักสูตรวันที่ 23/05/54
ศศ.บ. การแปล 2542 Download อนุมัติปิดหลักสูตรวันที่ 27/12/53
ศศ.บ. การเลขานุการ 2543 Download อนุมัติปิดหลักสูตรวันที่ 23/05/54