คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วท.บ. คณิตศาสตร์

2560

Download Download    

 

2555

Download Download Download Download    
2550 Download Download
วท.บ. สถิติ 2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download
2551 Download Download
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download    
2550 Download Download
วท.บ. ฟิสิกส์ 2561 Download Download
2556 Download Download Download Download
2552 Download Download
วท.บ. เคมี 2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download
2550 Download Download
วท.บ. ชีวเคมี 2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download    
2552 Download Download
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 2560 Download Download      
  2555 Download Download Download Download
2550 Download Download
วท.บ. ชีววิทยา 2561 Download Download
2556 Download Download Download
2551 Download Download
วท.บ. จุลชีววิทยา 2560 Download Download  
  2555 Download Download Download
2550 Download Download
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download    
วท.บ. วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 2562 Download Download
2556 Download Download Download
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สภาฯ (อนุมัติย้ายไปสังกัดคณะสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 55)

2554 Download Download    
วท.บ. พฤกษศาสตร์ 2561 Download Download
  2555 Download Download
2551 Download Download
วท.บ. พันธุศาสตร์ 2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download
วท.บ. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 2561 Download Download
2556 Download Download Download Download
2551 Download Download
วท.บ. เคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 2559 Download Download        
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 2562 Download Download      
  2557 Download Download Download      
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2550 Download Download  สภาฯ อนุมัตปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 54