คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

2560

Download

Download

 

 

2556

Download Download        
 

2551

Download Download Download

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
2560 Download Download  
(หลักสูตรนานาชาติ) 2556 Download Download Download      
  2551 Download Download        
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download    
  2551 Download Download  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 2560 Download Download        
  2556 Download Download Download Download
  2551 Download      
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 2560 Download Download        
(หลักสูตรนานาชาติ)
2556 Download Download Download Download
  2551 Download Download        
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2560 Download Download  
  2556 Download Download Download      
  2551 Download Download  
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 2560 Download Download  
  2556 Download Download Download      
2551 Download Download
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2560 Download Download  
  2556 Download Download Download      
  2551 Download Download  
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 2560 Download Download        
  2555 Download Download Download Download
2551 Download Download
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download    
  2551 Download Download    
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2560 Download Download        
  2556 Download Download
  2551 Download Download    
วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 
2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download    
(หลักสูตรนานาชาติ) 2551 Download Download        
วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ 2560 Download Download        
  2555 Download   Download
  2551 Download Download
วศ.บ. วิศวกรรมการบินและอวกาศ 2560 Download Download    
  2556 Download Download Download Download    
  2551 Download Download    
วท.บ. การจัดการเทคโนโลยีการบิน

2560

Download Download    
  2555 Download Download Download Download    
  2553 Download Download    
วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2560 Download Download        
2556 Download Download Download Download
2551 Download Download