คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

สาขาวิชา
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2559 Download Download        
 

2554

Download Download Download Download

2548 Download Download
ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2561          
  2556 Download Download Download
  2551 Download Download
วท.บ. นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ 2562 Download Download        
2561 Download Download