คณะสังคมศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตร
ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
คำอธิบาย
รายวิชา
Curriculum
Mapping
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/อาจารย์ผู้
รับผิดชอบหลักสูตร
ก.พ. รับรอง
หลักสูตร
ก.ค./ ก.ค.ศ.
รับรองหลักสูตร
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

2560

Download Download    

 

2555

Download Download Download Download    
2550 Download Download
วท.บ. ภูมิศาสตร์ 2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download
2551 Download Download
ศศ.บ. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download    
2549 Download Download
ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2560 Download Download    
  2555 Download Download Download Download    
2551 Download Download
วท.บ. จิตวิทยา 2559 Download Download        
  2554 Download Download Download
2551 Download Download
น.บ. นิติศาสตร์ 2560 Download Download  
  2555 Download Download Download
2549 Download Download
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
    (ไม่มีวิชาเอก)
2559 Download Download        
    ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 2554 Download Download Download Download
2552 Download Download
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
    (แยกมาจาก ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 2554)
2559 Download Download