วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน

วิทยาเขตศรีราชา

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

สถาบันสมทบ
เกษตร   สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจ   สัตวแพทยศาสตร์
ประมง   ศึกษาศาสตร์
มนุษยศาสตร์   เศรษฐศาสตร์
วนศาสตร์   อุตสาหกรรมเกษตร
  เทคนิคการสัตวแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์   สิ่งแวดล้อม
สถาปัตยกรรมศาสตร์      
เกษตร กำแพงแสน
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
สัตวแพทยศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาการจัดการ
วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
พาณิชยนาวีนานาชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
วิทยาลัยการชลประทาน