หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


สาขาวิชา ปี โครงสร้าง
หลักสูตร
       
1.
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)หลักสูตรปรับปรุง
2559 Download        
2.
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การประมง) หลักสูตรปรับปรุง
2559 Download        
3.
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง) หลักสูตรปรับปรุง
2559 Download        
4.
วท.ม(วิทยาการคอมพิวเตอร์)หลักสูตรปรับปรุง
2559 Download        
5. 2559 Download