Untitled Document

ประกาศ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จ   การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รุ่นที่  ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อเข้าศึกษา สังกัดคณะในปีการศึกษา   ๒๕๖๓   ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์และคุณสมบัติของผู้สมัคร   ทั้งนี้จะเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้วยโปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  ผ่านระบบได้ที่เว็บไซต์   https://www.eduserv.ku.ac.th/adv/   และเริ่มการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

    

          
สำนักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900