โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การบริหารหลักสูตร ประจำปี 2561
การเสริมทักษะการบริหารหลักสูตรสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


  การประชุมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการบริหารงานหลักสูตร : การเสริมทักษะการบริหารหลักสูตรสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยมีการปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมซักถามจากปัญหาในการปฏิบัติงานจริงรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสู่การปฏิบัติในระดับที่ดีขึ้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเพื่อให้หลักคิดในการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สามารถนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการตรวจสอบรายชื่อ

ลงทะเบียนเพียงหลักสูตรล่ะ 2 ท่าน
โดยขอให้คณะและวิทยาเขตต้นสังกัดของผู้เข้ารับการสัมมนาโอนเงินในระบบ ERP เข้าบัญชีเงินรายได้ ส านักทะเบียนและประมวลผล บัญชี 420 รหัสฝ่ายบริการการศึกษา B 58030010 คนละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาท ถ้วน) เพื่อเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการประชุม เชิงปฏิบัติการ ฯลฯ


คณะ :
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ : นามสกุล :
โทรศัพท์ :
    Email :


 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เต็มจำนวน
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
ห้องประชุมนนทรี ชั้น 2 อาคารบริหาร