78
89
141

จำนวนผู้เช้าร่วมงาน  78  คน    
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
คณะ
หลักสูตร
1
        
2
  ดร. สุภัชลี    เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
3
  นาย ศิวพล    ศรีสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
4
  นางสาว บุศรา    พิริยะอะนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5
  รศ รองลาภ    สุขมาสรวง คณะวนศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
6
  ดร. ผกามาศ    นันทจีวรวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
7
  ดร. ดรุณวรรณ    แก้วหนูนวล คณะศึกษาศาสตร์   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
8
  นาย เทวินทร์     อินปั๋นแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
9
  นางสาว จำนงจิต    ผาสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
10
  นางสาว จิราภรณ์    ประดับวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการออกแบบ
11
  นาย เรวัตร    หินอ่อน คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
12
  ดร. กรกิต    ชุ่มกรานต์ คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
13
  นางสาว กุลนาถ    ทองขาว คณะอุตสาหกรรมเกษตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
14
  นาย ปริญญา    ฉกาจนโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด
15
  นาย อภิรัตน์    เลาห์บุตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
16
  นาย กษิดิศ     พนมสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
17
  นาย วรวัชร     วัฒนฐานะ คณะวิศวกรรมศาสตร์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
18
  ดร. อาวุธ    ธีระเอก คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
19
  นาย มณฑล    อนงค์พรยศกุล คณะประมง   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
20
  ผศ. พูลพงษ์     พงษ์วิทยภานุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
21
  ดร. ดิเรก    หงษ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
22
  ผศ. สมพล    สกุลหลง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 
23
  ผศ. กันตภณ    คูหาพัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
24
  ผศ. ประทีป    ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 
25
  นางสาว อรพิน    สถิรมน คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
26
  นาง พลอยวไล    ทองรักษ์ คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
27
  นาย นรุตม์    พรประสิทธิ์ คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
28
  ดร. เอื้ออนุช    ถนอมวงษ์ คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
29
  ผศ. ศยามล    เอกะกุลานันต์ คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
30
  ดร. นัฐศิพร    แสงเยือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
31
  นาง อังคณา    ขันตรีจิตรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 
32
  นางสาว สุวิมล    อุไกรษา คณะศึกษาศาสตร์   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 
33
  นางสาว อังคณา     ศรีพยัพ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
34
  นางสาว วนิดา    อ่วมเจริญ คณะเกษตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 
35
  ดร. สุภาสิณี     นุ่มเนียม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
36
  ผศ. เฉลิมขวัญ    สิงห์วี คณะสังคมศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
37
  นางสาว มัสลิน    นาคไพจิตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
38
  นาย ปริวรรต    พูลเพิ่ม คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
39
  ผศ. อุมาพร    รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 
40
  ดร. เมทิตา    สัสดี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 
41
  ผศ. นรินทร์    อุประกรินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 
42
  นาย นรินทร์    อุประกรินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 
43
  ผศ. วราภรณ์    อ่วมอ่าม คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
44
  นาย ณัฐดนย์    รุ่งเรืองกิจไกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
45
  รศ ภาณุวัฒน์    สรรพกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ
46
  รศ ธาริณี    นามพิชญ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจ
47
  นางสาว มนธิดา    เร้าอรุณ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
48
  นาย วุธิพงศ์     ภักดีกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
49
  นางสาว เกวลี     เพชราทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
50
  ผศ. สุภัทร    พัฒน์วิชัยโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
51
  นาง อัณณ์ชญาน์     มงคลชัยพฤกษ์ คณะเกษตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน 
52
  นาย สรพงศ์     พงศ์กระพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
53
  นาย พงศกร    จิวาภรณ์คุปต์ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
54
  นาย แสงชัย    ยิ่งศักดิ์มงคล คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ 
55
  ดร. ชมพูเนกข์    ยุรญาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ 
56
  นางสาว ฐิติวรา    พูลสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช 
57
  ดร. ธีรารัตน์    วรพิเชฐ คณะบริหารธุรกิจ   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 
58
  นางสาว อุไร    พงศ์ชัยฤกษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 
59
  ผศ. หฤทัย    นำประเสริฐชัย คณะบริหารธุรกิจ   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
60
  นาย ณัฐสิทธิ์    ัตันสกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 
61
  นาย อุคเดช    บุญประกอบ คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 
62
  ผศ. ศิริรักษ์​    จันทครุ คณะสัตวแพทยศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายวิภาคทางสัตวแพทย์
63
  ผศ. กิริยา    กุลชนะรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
64
  ดร. ปานิสรา    ทิตาทร คณะบริหารธุรกิจ   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
65
  ผศ. กรกฎ    วิจิตรพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต
66
  นาย ชินภัทร    ทิพโยภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
67
  นาย เวชพงศ์    ชูติชูเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
68
  นาย วิสุทธิ์    วิจิตรพัชราภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์   หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
69
  นาย อัจฉรา    นิยมาภา คณะศึกษาศาสตร์   หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
70
  ดร. สรายุทธ์    น้อยเกษม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
71
  ผศ. ประเสริฐศักดิ์    กายนาคา คณะศึกษาศาสตร์   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 
72
  ดร. ภูเบศร์    นภัทรพิทยาธร คณะศึกษาศาสตร์   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 
73
  ผศ. อัฐสิษฐ์    ทับทิมแท้ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
74
  ผศ. นพรัตน์    ศุทธิถกล คณะศึกษาศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ 
75
  ดร. ศักดิภัทร์    เฉลิมพุฒิพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ 
76
  นางสาว วรินท์มาศ    เกษทองมา คณะสาธารณสุขศาสตร์    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
77
  ผศ. ไตรรัตน์    เนียมสุวรรณ คณะวนศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 
78
  ผศ. พิชิต    สมบูรณ์ คณะวนศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ