โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : Digital Education การศึกษาบนโลกดิจิทัล
วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 509 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันแวดวงทางการศึกษาหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวข้ามรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ที่ใช้ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง มาเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ปัจจุบันการพัฒนาการศึกษาไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโลกที่ไม่อยู่นิ่งเพื่อก้าวสู่ศตวรรษใหม่ การจัดการเรียนการสอนในยุคนี้กำลังจะแปรเปลี่ยนสภาพจากอดีตที่มีห้องเรียนและมีผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้เรียนเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนก็มีหน้าที่รับความรู้จากผู้สอน ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนในปัจจุบันที่มีการนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ ใช้สื่ออย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ สนใจใฝ่เรียนรู้ สนุกสนาน กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น แม้ว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการศึกษานั้น จะทำให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ไพศาล มีความรู้มากมายหลากหลายให้ศึกษาเรียนรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย แต่การที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง ก็ต้องอาศัยผู้สอนที่เข้าใจและมีความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยีด้วยเช่นกัน ผู้สอนยังจำเป็นต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรู้จักเลือกศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีวิจารณญาณ เพราะข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่บนระบบอินเทอร์เน็ตนั้น มีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการกลั่นกรอง ดังนั้นผู้สอนมีหน้าที่ต้องชี้แนะให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีระบบมีเหตุผล คิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้สูงสุด

ในความสำคัญดังกล่าว ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาแนวทางและตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างการเรียนรู้ได้จริง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพในยุคที่เรียกได้ว่า Digital Education จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์ : Digital Education การศึกษาบนโลกดิจิทัล ที่จะพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ยังจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวผู้สอนเองและนิสิตที่เป็นบุคลากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้มหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง การดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากคณะและวิทยาเขต
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ ปรับปรุงการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ ส่งเสริมและสนับสนุนจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์