ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
วิทยาเขต
หน่วยงาน
1
  Assistant Professor Pakdee WATANATRAIBHOB    Bangkhen   VET MED KU
2
  อาจารย์ กันติทัต ทับสุวรรณ    บางเขน   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3
  ธนภณ พันธเสน    บางเขน   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4
  ผศ. ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์    บางเขน   สถาปัตยกรรมศาสตร์
5
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์    กำแพงแสน   เกษตร กำแพงแสน
6
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑาทิพย์ คงมี    กำแพงแสน   เกษตร กำแพงแสน
7
  อาจารย์ ดร.อัญชนา สุมาลย์โรจน์    กำแพงแสน   เกษตร กำแพงแสน
8
  อาจารย์ ดร. มินตา ชัยประสงค์สุข    บางเขน   คณะวิทยาศาสตร์
9
  อนามิกา กาญจนบรรเทิง    บางเขน   คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
10
  ผศ เยาวภา ไหวพริบ    บางเขน   ประมง
11
  ผศ วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์    บางเขน   ประมง
12
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. คัมภีร์ พัฒนะธนัง    บางเขน   สัตวแพทยศาสตร์
13
  อาจารย์ ภูมิ พิมพ์ประพันธ์    บางเขน   วิทยาศาสตร์
14
  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ พิจิตรา แก้วสอน    บางเขน   คณะเกษตร
15
  อาจารย์ นวพร วรรณวิศาล    บางเขน   ประมง
16
  ผศ วรรณา มาลาพันธุ์    บางเขน   วิทยาศาสตร์
17
  ผศ ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา    บางเขน   คณะเกษตร
18
  เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล    บางเขน   คณะอุตสาหกรรมเกษตร
19
  ผศ.ดร. เปรมวดี เทพวงศ์    บางเขน   คณะประมง
20
  สารัฐ รัตนะ    บางเขน   คณะวนศาสตร์
21
  นภสร เผ่าชูศักดิ์    บางเขน   สัตวแพทยศาสตร์
22
  ศรัญญา พัวพลเทพ    บางเขน   สัตวแพทยศาสตร์
23
  เพ็ญพร เจนการกิจ    บางเขน   เศรษฐศาสตร์
24
  ผศ.ดร. ชลาธิป สมาหิโต    บางเขน   ศึกษาศาสตร์
25
  สุจินต์ เจนวีรวัฒน์    บางเขน   เกษตร
26
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐมวัฒน์ สุระประจิต    ศรีราชา   วิทยาการจัดการ
27
  อาจารย์ เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว    บางเขน   คณะสัตวแพทยศาสตร์
28
  ผศ.ดร. พรรณวิมล ตันหัน    บางเขน   สัตวแพทยศาสตร์
29
  รศ. อลิศรา มีนะกนิษฐ    บางเขน   เกษตร
30
  รวีวรรณ ตัณฑวณิช    บางเขน   วิทยาศาสตร์
31
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์    บางเขน   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
32
  บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ    บางเขน   คณะวิทยาศาสตร์
33
  กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ    บางเขน   คณะเศรษฐศาสตร์
34
  อาจารย์ ปรมา หันหาบุญ    บางเขน   สัตวแพทยศาสตร์
35
  ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล    บางเขน   คณะวนศาสตร์
36
  โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์    บางเขน   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
37
  อาจารย์ ธารินี สาลีโภชน์    บางเขน   วิทยาศาสตร์
38
  ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล    บางเขน   คณะบริหารธุรกิจ
39
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนภา ทัศนัยนา    เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
40
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัศจี คงศีล    บางเขน   เกษตร
41
  อาจารย์ ดำรงวุฒิ    บางเขน   เกษตร
42
  ผศ.ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ    บางเขน   คณะประมง
43
  อาจารย์ ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร    บางเขน   ศึกษาศาสตร์
44
  อาจารย์ ปกรณ์ ตั้งปอง    บางเขน   วิทยาศาสตร์
45
  ผศ. นนทวัชร์ ชัยณรงค์    กำแพงแสน   เกษตร
46
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทพร ปิติเกื้อกูล    บางเขน   สัตวแพทย์
47
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัศจี คงศีล    บางเขน   เกษตร
48
  อาจารย์ ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล    บางเขน   เกษตร
49
  อาจารย์ สุจินต์ เจนวีรวัฒน์    บางเขน   เกษตร
50
  อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์    บางเขน   มนุษยศาสตร์
51
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สและน้อย    บางเขน   คณะประมง
52
  ผศ รัชดาวรรณ คงสัตย์    กำแพงแสน   ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
53
  ดร. วราภรณ์ เอื้อวิริยานุกูล    บางเขน   วิทยาศาสตร์
54
  อาจารย์ บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล    เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
55
  อาจารย์ ผุสดี แซ่ลิ่ม    บางเขน   คณะอุตสาหกรรมเกษตร
56
  รศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง    บางเขน   วนศาสตร์
57
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริรักษ์ จันทครุ    บางเขน   สัตวแพทยศาสตร์
58
  พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์    บางเขน   คณะวนศาสตร์
59
  อาจารย์​ อรนุช​ หงษาชาติ​    บางเขน   ศึกษาศาสตร์​
60
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิวา วิจิตรโกเมน    ศรีราชา   วิทยาการจัดการ

60