โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๒
เรื่อง Digital Education and Learning for the Future

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หอประชุมใหญ่ มก. บางเขน และถ่ายทอดทางไกลไปวิทยาเขตกําแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีของสังคม รวมถึงจํานวนประชากรที่ ลดลง การเรียนการสอนในปัจจุบันจึงต้องใช้การกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ ส่งเสริมให้นิสิตและอาจารย์มีทักษะการเรียนรู้ มีทักษะชีวิตที่ดีปรับตัว สามารถแก้ปัญหา ได้ นอกจากนี้ กระบวนการเรียนการสอนจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนการพัฒนาวิธีคิด วิธีสอน วิธีเรียน สําหรับ การศึกษาในยุคใหม่ บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําหน้าที่เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การเรียนรู้ในยุคใหม่ต้องเรียนให้เกิด ทักษะเพื่อการใช้ชีวิตจริงในสังคม ผู้สอนมีหน้าที่จุดประกาย ไม่สอนหรือสั่งสอนในรูปแบบเดิม เรียนรู้จากการลงมือ ปฏิบัติจริงสืบเนื่องจากปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก การ เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกี่ยวข้องกับระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มี ส่วนสําคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจํากัด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา รวมทั้งการพัฒนา อาจารย์ให้มีทักษะในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ต่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป


จากเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๒ ขึ้นโดยใช้หัวข้อ แนวโน้มการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อเป็นการสร้าง ความรู้ความเข้าใจร่วมกันของผู้บริหารและคณาจารย์ได้ร่วมพิจารณาทิศทางการจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และทิศทางการเรียน การสอนสําหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุกคณะและทุกวิทยาเขต ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน
  3. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคณะและทุก วิทยาเขต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

กำหนดการ

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจําปี ๒๕๖๒ และมอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
๐๙.๓๐ - ๑๑.๔๕ น. การเสวนา เรื่อง Digital Education and Learning for the Future
๑๑.๔๕ - ๑๒.๑๕ น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย
๑๒.๑๕ น.    ปิดการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจําปี ๒๕๖๒
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน