โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ห้อง 407 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หลักการและเหตุผล

การพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ต้องการเตรียมคนให้พร้อมกับศตวรรษที่ ๒๑ โดยการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์ของสถาบัน การศึกษาต่างๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของไทยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต มุ่งสู่การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถเชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์ต่างๆได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และตอบสนองต่อผู้เรียนทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้พิจารณาเห็นความสำคัญ จึงได้จัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ในหัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” เพื่อให้อาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

โดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.หัสพร ทองแดง ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย
เอกสารประกอบ
120919 (Four)

Inno&Techno
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบสื่อ