ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
วิทยาเขต
หน่วยงาน
1
  Asst Prof Pakdee WATANATRAIBHOB    Bangkhen   VET MED KU
2
  ผศ.ดร. ธเนศ ปานหัวไผ่    บางเขน   มนุษยศาสตร์
3
  อ. ดร. กฤษฎิ์ ชัยรัตน์    บางเขน   มนุษยศาสตร์
4
  อาจารย์ มฤษฎ์ แก้วจินดา    บางเขน   ศึกษาศาสตร์
5
  สุจินต์ เจนวีรวัฒน์    บางเขน   คณะเกษตร
6
  โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์    บางเขน   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7
  จำนงจิต ผาสุข    บางเขน   คณะสัตวแพทยศาสตร์
8
  อ.ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข    บางเขน   มนุษยศาสตร์
9
  ผศ. ภาคม​บำรุงสุข    บางเขน   มนุษยศาสตร์
10
  ประพันธ์ เกียรติเผ่า    กำแพงแสน   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
11
  รศ. บุษบา บรรจงมณี    บางเขน   คณะมนุษยศาสตร์
12
  รศ.ดร. นธกฤต วันต๊ะเมล์    บางเขน   มนุษยศาสตร์
13
  อาจารย์ กันติทัต ทับสุวรรณ    บางเขน   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14
  ผศ.ดร. เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์    บางเขน   คณะเกษตร
15
  พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์    บางเขน   อุตสาหกรรมเกษตร
16
  ผศ. วรรณา มาลาพันธุ์    บางเขน   วิทยาศาสตร์
17
  อาจารย์ ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์    กำแพงแสน   ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
18
  ผศ.ดร. พิพัฒน์ คงประชา    บางเขน   วิทยาศาสตร์
19
  กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ    บางเขน   เศรษฐศาสตร์
20
  วลีรัตน์ สุพรรณชาติ    บางเขน   เศรษฐศาสตร์
21
  อาจารย์ ปรมา หันหาบุญ    บางเขน   สัตวแพทยศาสตร์
22
  กาญจนา บุญเรือง    บางเขน   เกษตร
23
  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย    บางเขน   สัตวแพทยศาสตร์
24
  วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย    บางเขน   คณะสัตวแพทยศาสตร์
25
  ผศ.น.สพ. คัมภีร์ พัฒนะธนัง    บางเขน   สัตวแพทยศาสตร์
26
  กมลชนก เครือทอง    บางเขน   คณะมนุษยศาสตร์
27
  วันถวิล วงศ์วานิช    บางเขน   คณะมนุษยศาสตร์
28
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติมา    บางเขน   สิ่งแวดล้อม
29
  พิษณุ ตุลยกุล    บางเขน   คณะสัตวแพทยศาสตร์
30
  ผศ.ดร. อรอนงค์ ผิวนิล    บางเขน   สิ่งแวดล้อม
31
  อ. ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง    บางเขน   วนศาสตร์
32
  อ. ขรรค์ชัย ประสานัย    บางเขน   วนศาสตร์
33
  อนุสรณ์ เชื้อสามารถ    บางเขน   เกษตร
34
  ผศ.ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน    บางเขน   มนุษยศาสตร์
35
  ผศ เยาวภา ไหวพริบ    บางเขน   ประมง
36
  อาจารย์ พนัดดา บึงศรีสวัสดิ์    บางเขน   เกษตร
37
  อ. ดร. ณิชเบญญา จันทนจุลกะ ฤกษ์หร่าย    บางเขน   วิศวกรรมศาสตร์
38
  อาจารย์ กุหลาบ เหล่าสาธิต    กำแพงแสน   เกษตร กำแพงแสน
39
        
40
  ดร. พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์    บางเขน   คณะวิทยาศาสตร์
41
  ผ.ศ. นันทพร ปิติเกื้อกูล    บางเขน   สัตวแพทยศาสตร์
42
  อาจารย์ อังคณา ศรีพยัพ    บางเขน   วิทยาศาสตร์
43
  ผศ. วลีพรรณ กันเนื่อง    ศรีราชา   คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
44
  ผศ.ดร. สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล    วิทยาเขตกำแพงแสน   คณะเกษตร กำแพงแสน
45
  อาจารย์ ฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน    ศรีราชา   พาณิชยนาวีนานาชาติ
46
  ผศ. ดร.จารุพันธุ์ หนูสมตน    ศรีราชา   พาณิชยนาวีนานาชาติ
47
  ดร. วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร    ศรีราชา   วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
48
  ปนัดดา รูปงาม    ศรีราชา   วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
49
  ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์    บางเขน   วิทยาศาสตร์
50
  อาจารย์ วัชรพงษ์ วาระรัมย์    บางเขน   สิ่งแวดล้อม

50